Kaikki tiedotteet

27.3.2024

Kasteessa kaiken perusta – selvityksiä kirkollisten toimitusten teologiasta

Kasteessa kaiken perusta -teos julkistetaan Helsingissä Kirkon talossa tiistaina 9.4. klo 14 (Eteläranta 8, 1 krs., kokoustila Mikael). Teoksen ovat toimittaneet piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala ja piispainkokouksen pääsihteeri Kari Kopperi. Kirja on jo luettavissa Kirkon julkaisujen nettisivuilla.

Teoksen taustalla on piispainkokouksessa käynnistynyt keskustelu tarpeesta ryhtyä uudistamaan kirkollisten toimitusten kirjaa. Kirkollisten toimitusten kirjan uudistaminen kuitenkin edellyttää toimituksiin liittyvien teologisten kysymysten tarkempaa selvittämistä. Asiaa työstämään piispainkokous asetti syksyllä 2021 ohjausryhmän, jonka tehtävänä on ollut ohjata työskentelyä, kutsua sopivia asiantuntijoita kirjoittamaan selvityksiä kirkollisista toimituksista sekä koota tulokset yhteen. Työryhmään kuuluivat kirjan toimittajien ohella piispa Jari Jolkkonen, kirkkoneuvos Petri Määttä, asiantuntija Terhi Paananen, kouluttaja Henri Järvinen ja kirkkoherra Taina Manninen.

Kasteessa kaiken perusta -teos koostuu viidestätoista asiantuntija-artikkelista. Jokainen artikkeli pyrkii vastaamaan kysymykseen, millä konkreettisilla tavoilla kirkollisten toimitusten kirjaa pitäisi uudistaa.

Teos antaa laajan ja monipuolisen kuvan kirkollisista toimituksista ja niiden teologiasta. Artikkelit eivät kuitenkaan vastaa yksiselitteisesti kirkollisten toimitusten teologiaa koskeviin kysymyksiin tai toimitusten kehittämistarpeisiin. Kokonaisuus muodostuukin asiantuntijoiden ja tutkijoiden puheenvuoroista ja näkökulmista kirkollisten toimitusten teologiaan.

Kirjan johtopäätöksissä nousevat esiin ihmisten erilaiset elämäntilanteet

Kirjan johtopäätösosiossa kiinnitetään huomiota muutamiin läpäiseviin ilmiöihin. Erittäin olennainen ulottuvuus on ihmisten erilaisten elämäntilanteiden ja tarpeiden huomioiminen. Toinen tärkeä havainto koskee toimitusten monipuolisuutta, mikä tarkoittaa toimituksissa käytettävää kieltä, rukouksia, musiikkia sekä eleitä ja symboleja. Kolmas havainto on tarve selkiyttää ja johdonmukaistaa kirkollisiin toimituksiin liittyvää teologiaa. Toimituksen kaavan ja sen käytännön toteutuksen tulisi heijastaa kyseiseen toimitukseen liittyvää kirkon uskoa ja teologista itseymmärrystä.

Teoksessa nostetaan esiin myös konkreettisia havaintoja kirkollisista toimituksista. Näitä ovat esimerkiksi se, että hyvin hoidetut toimituskeskustelut ja valmiudet sielunhoidolliseen kohtaamiseen ovat välttämättömiä taitoja tänä päivänä. Myös luonteva yhteydenotto toimituksen jälkeen kuuluu hyvään kohtaamiseen. Sairaalasielunhoidon piirissä on huomattu, että sairaan ehtoollinen on merkittävä hetki sairastuneelle tai saattohoidossa olevalle ihmiselle. Mahdollisuutta yksityisen ehtoollishetken viettämiseen sairastuneen luona kuitenkin käytetään vielä vähän. On myös huomattava, että hautaan siunaamisissa on kehittynyt käytäntöjä, joiden sisältöä ja teologisia ulottuvuuksia ei ole kirkossa vielä perusteellisesti pohdittu. Myös hautaan siunaamisen kaavan ydintä on aiheellista tarkentaa.

Teoksen tavoitteena on ollut, että se palvelisi pohjaselvityksenä konkreettiselle toimitusten kirjan uudistamiselle. Teoksessa esitettyjä johtopäätöksiä tullaan hyödyntämään, kun piispainkokous keskustelee 10.4.2024 mahdollisuudesta tehdä kirkolliskokoukselle esitys kirkollisten toimitusten kirjan uudistamisesta. Teoksen toisena tavoitteena on ollut, että se palvelisi jatkossa oppikirjana kirkon työntekijöiden perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan kirkollisten toimitusten teologiasta. Ilmoittautuminen julkaisutilaisuuteen viimeistään 3.4.

Lisätietoja:

piispainkokouksen pääsihteeri Kari Kopperi, kari.kopperi@evl.fi, p. 050 5941317
piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala, anna-kaisa.inkala@evl.fi, p. 050 38032

Takaisin sivun alkuun