Hyppää sisältöön

Vesistöt

Seurakuntien maanomistuksella on merkitystä vesien käytön ja suojelun kannalta ja vesistöjen kunnon huononeminen liittyy läheisesti muuhun maankäyttöön (soiden ojitus, avohakkuut, peltojen lannoitus jne.).

Rehevöityneet vesistöt ovat hiilen lähteitä ja siksi vesistöjen kunnosta tuleekin huolehtia muun muassa seuraavin tavoin:

  • Turvataan pohjaveden laatu.  
  • Ehkäistään ravinteiden valuntaa. 
  • Parannetaan veden laatua. 
  • Tehdään kalaston kunnostukseen tähtääviä toimia. 
  • Huomioidaan kosteikkojen arvo tulvasuojelussa. 
  • Pidättäydytään avohakkuista, kunnostusojituksista ja/tai maanmuokkauksesta turvemailla. 
  • Varataan riittävät suojavyöhykkeet rannoille. 
  • Huolehditaan alusten septitankkien asianmukaisesta tyhjennyksestä. 
  • Edistetään vesistöjen virkistyskäyttöä kestävällä tavalla.

Toimenpide

Parannetaan seurakunnan alueella olevien vesistöjen kuntoa.

Pisteet: 1–2 pistettä/toimenpide, enintään 5 pistettä.

Lisätietoja

Metsänhoidon suositukset vesien suojeluun