Hyppää sisältöön

Metsien ja soiden kunnostus ja ennallistaminen

Soilla ja turvemailla on keskeinen merkitys hiilivarastoina. Suomen soihin sitoutunut turvehiilivarasto on moninkertainen verrattuna elävään puustoon sitoutuneeseen hiilimäärään.

Suomen metsät ovat yksipuolistuneet, koska niitä on vuosikymmeniä kasvatettu pelkkinä talousmetsinä. Metsäluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi on alettu ennallistaa eli palauttaa kohti luonnontilaa suojelualueiden metsiä ja soita. Ennallistaminen on yleensä kertaluonteinen toimenpide, jossa joko käynnistetään luontotyypin muuttuminen luonnontilaiseksi tai nopeutetaan hitaasti tapahtuvaa muutosta. Sitä tehdään alueilla, joilla hyöty luonnon monimuotoisuudelle on suurin ja riskit pienimmät. Osa ojitetuista soista on edelleen heikkotuottoisia - sellaisia on maassamme jopa noin miljoona hehtaaria.

Kunnostukseen ja ennallistamiseen voi hakea rahoitusta:

  • Soiden ja kosteikkojen kunnostusta avustaa vuosina 2017–2023 Hydrologia-LIFE-hanke. LIFE-rahoitusta on suunnattu myös paahdeympäristöjen, perinnemaisemien ja lehtojen hoitoon sekä virtavesien kunnostukseen. 
  • Metsäkeskukset tukevat metsäluonnon hoitohankkeita, kuten ojituksesta aiheutuneiden haittojen korjaamista, kulotusta ym. 
  • Suomen Luonnonsuojeluliiton ja yhteistyökumppaneiden Hiilipörssissä suon omistaja antaa suoalueen ennallistamisen Hiilipörssin tehtäväksi. Suon antaminen ennallistettavaksi ei maksa mitään. 
  • Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla pienvesiä ja rantaluontoa. Lisäksi tavoitteena on edistää ekosysteemipalveluja, vesiensuojelua, hiilensidontaa sekä muuta ilmastonmuutoksen hillintää ja muutokseen sopeutumista.

Toimenpide

Metsien ennallistaminen muun muassa kulotuksen, pienaukkojen ja lahopuun synnyttämisen avulla.

Soiden ominaispiirteitä ja lajistoa voidaan palauttaa tukkimalla suo-ojia ja poistamalla alun perin avoimilta soilta ojituksen jälkeen kasvanut puusto.

Pisteet: 1–2 pistettä/toimenpide, enintään 5 pistettä.

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus, ennallistaminen ja luonnonhoitoLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Suomen Metsäkeskus, Tuki metsäluonnon hoitohankkeisiinLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Suomen luonnonsuojeluliiton opas soiden ennallistamiseenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Hydrologia-LIFE-hankeLinkki avautuu uudessa välilehdessä

HiilipörssiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Helmi-ohjelmaLinkki avautuu uudessa välilehdessä