Hyppää sisältöön

Hiilivarastot ja hiilinielut

Hiilinielut hillitsevät ilmaston lämpenemistä ja maailmanlaajuisesti hiilinielujen merkitys on ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta erittäin merkittävä.

Hiilinieluja ovat kasvillisuus ja merien pintakerrokset, joihin sitoutuu hiilidioksidia. Metsämaa, puusto ja suot ovat puolestaan suuria luonnollisia hiilen varastoja. Maankäytön suunnittelulla voidaan turvata metsiä, kosteikkoja ja turvemaita, jotka toimivat alueen hiilinieluina ja -varastoina. Lisäksi viherrakentamisella ja puurakentamisella voidaan lisätä alueen hiilinielupotentiaalia ja hiilen varastoja. Metsien ja viheralueiden säilyttäminen lisää myös rakennetun ympäristön sopeutumiskykyä.

Karkeasti sanottuna voidaan todeta, että eri kasvillisuusalueista parhaita hiilivarastoja ovat luonnontilaiset ja ojittamattomat suot. Seuraavaksi suurimpia hiilivarastoja ovat vanhat metsät, sitten nuoret metsät ja viimeisimpänä pellot. Puurakennukset ja muut pysyvät puutuotteet ovat hyviä hiilivarastoja.

Hiilinieluista parhaimpia ovat hyvässä kasvussa olevat metsät, seuraavaksi vanhat metsät, suojapellot ja pellot.

Hiilen lähteitä puolestaan ovat muun muassa rehevöityneet järvet sekä umpeenkasvaneet ojat. Myös avohakatut metsät ovat hiilipäästöjen lähteitä 10–20 ensimmäistä vuotta hakkuun jälkeen, kun hakkuutähteisiin ja maahan sitoutunut hiili orgaanisen aineen hajotessa vapautuu. 
Metsitetyt suot eivät myöskään aina toimi hiilinieluina, koska esimerkiksi ojitetusta suosta saattaa vapautua enemmän hiiltä kuin kitukasvuinen puusto pystyy sitä sitomaan.

Kirkkohallitus teetti vuonna 2020 Luonnonvarakeskuksella (Luke) selvityksen seurakuntien omistamien metsien toimisesta hiilinieluina ja -varastoina. Tiedot ovat saatavilla sekä seurakuntakohtaisesti että koko kirkon tasolla.

Toimenpide

Seurakunta laskee alueidensa hiilivarastot ja hiilinielut.

Pisteet:

  • Seurakunnan metsien tilan seuraaminen hiilivarastoina ja nieluina, 2–5 pistettä.
  • Hiilinielut ja -varastot kasvavat laskennallisesti, 2–10 pistettä.
  • Yhteensä enintään 15 pistettä

Lisätietoja

Luken selvitys seurakuntien metsien hiilensidonnasta ja hiilivarastoista

Luke: Politiikkasuositus: Metsien hiilinielua voidaan vahvistaa muutoksilla metsänkasvatustavoissa

Luke: Ilmastonmuutos ja metsänhoito : Yhteenveto ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsänhoitoon