Hyppää sisältöön

Vertaisarviointiprosessi Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikössä

Otimme vertaisarviointitunnuksen käyttöömme vuonna 2021 Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja -sarjassa. Sitoudumme noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja myös ao. sarjan seuraajassa, Suomen ev.-lut. kirkon tutkimusjulkaisuja -sarjassa. Sarjassa julkaistaan sekä vertaisarvioitua että vertaisarvioimatonta aineistoa. Päätöksen julkaisun vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä tekee ja julkaisuehdotukset käsittelee yksikön johtaja julkaisun toimittajan/toimituskunnan kanssa.

Julkaisun toimittaja pyytää lausunnot käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Vertaisarvioijana voi toimia Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön ulkopuolinen ja suhteessa käsikirjoitukseen riippumaton väitellyt tutkija tai muu tieteenalan asiantuntija. Arvioijat toimivat anonyymisti. Asiantuntijaksi ei voida valita henkilöä, joka on käsikirjoituksen kirjoittajan/kirjoittajien lähisukulainen tai joka toimii kirjoittajan/kirjoittajien esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana tai jolla on ollut yhteisiä julkaisuja kirjoittajan/kirjoittajien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana. Julkaisuehdotukset ja arvioijien nimet sekä referee-lausunnot säilytetään kaikkien arvioitujen käsikirjoitusten osalta.

Prosessissa arvioidaan aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla. Kukin arvioija esittää joko julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin.

Prosessin eteneminen

Tarjottavan käsikirjoituksen tulee olla aiemmin julkaisematon, eikä se saa olla samaan aikaan ehdolla julkaistavaksi muilla julkaisufoorumeilla. Vertaisarvioijat toimittavat kahden kuukauden sisällä kirjan toimittajalle tiedon julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät käsikirjoitusta koskevat muutosehdotukset. Mikäli tekstiä suositellaan julkaistavaksi muokkauksin, arvioinnissa on esitettävä, mitkä korjaukset ovat julkaisemisen kannalta välttämättömiä ja mitkä suosituksia.

Samalla tekijöille lähetetään arvioijien lausunnot tai julkaisun toimittajan tiivistelmä niistä. Lausuntojen pohjalta kirjan toimittaja/toimituskunta ja yksikön johtaja tekevät lopullisen päätöksen tarjotun käsikirjoituksen julkaisemisesta.

Ohjeet vertaisarvioijille

Lausunnon luvatessaan asiantuntija vahvistaa ymmärtävänsä seuraavat periaatteet ja sitoutuu niihin:

 • Kaikki arvioitavat käsikirjoitukset ovat luottamuksellista aineistoa.
 • Niistä ei saa keskustella eikä niitä saa näyttää ulkopuolisille.
 • Julkaisemattoman käsikirjoituksen sisältöä ei saa käyttää omaksi edukseen.

Asiantuntijalausunnon tarkoituksena on auttaa kustantajan edustajaa päättämään tarjotun käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Lausunnosta lähetetään kopio tai tiivistelmä aina myös kirjoittajalle.

Asiantuntija kirjoittaa lausunnon, joka ottaa perustellen kantaa käsikirjoituksen ansioihin ja puutteisiin sisällön, rakenteen, mahdollisen kuvituksen ja muiden huomionarvoisten seikkojen osalta. Tyypillinen arviolausunto on pituudeltaan 2–6 liuskaa, ja se lähetetään päätoimittajalle sovitun aikataulun mukaisesti. Asiantuntijan toivotaan käyttävän arviossaan seuraavaa asteikkoa:

 1. Käsikirjoitus on julkaistavissa sellaisenaan
 2. Käsikirjoitus on hyväksyttävissä, jos siihen tehdään esitetyt muutokset ja korjaukset
 3. Käsikirjoitusta suositellaan hylättäväksi

Tekstin arviointia tukevat seuraavat kysymykset:

 • Esitelläänkö tutkimuskysymys, aineisto ja menetelmät ymmärrettävästi ja riittävällä tarkkuudella?
 • Tunteeko kirjoittaja lähteet ja aihepiirinsä kirjallisuuden ja hyödyntääkö sitä riittävästi ja luotettavasti?
 • Kytkeytyykö esitelty teoreettinen, metodologinen tai käsitteellinen viitekehys empiiriseen esimerkkiin toimivalla tavalla? Tekeekö kirjoittaja tekstissään sen, mitä johdannossa lupasi, ja tukeeko aineisto päätelmiä?
 • Mikä on tulosten omaperäisyys ja uutuusarvo suhteessa aiempaan tutkimukseen? Muodostaako teksti rakenteeltaan tasapainoisen, perustellun ja eheän kokonaisuuden, jossa kerronnan kaari kantaa alusta loppuun asti?
 • Mikä on kirjoituksen mahdollisen kuvituksen ja tekstin suhde, ovatko kuvat informatiivisia ja tarpeellisia? Mitkä ovat käsikirjoituksen ansiot alan tutkijoiden ammattitaidon edistämisen näkökulmasta?
 • Onko käsikirjoitus ymmärrettävä lähinnä kyseistä tieteenalaa tunteville vai laajemminkin akateemiselle tai suurelle yleisölle?

Asiantuntijalausunto kirjoitetaan rakentavasti, kannustavasti ja perustellusti ottaen huomioon, että kirjoittajien tyylit ovat erilaisia ja moniäänisyys kuuluu tutkimukseen. Jos asiantuntija pitää käsikirjoituksen teoreettista viitekehystä, tutkimuskirjallisuutta, lähdeaineistoa tai menetelmiä puutteellisina, hänen on tarkoitus auttaa kirjoittajaa konkreettisilla ehdotuksilla käsikirjoituksen parantamiseksi.

Lausunnossa on tuotava esiin käsikirjoituksen päällekkäisyys aiemmin julkaistun aineiston kanssa, sekä mahdolliset epäilyt plagioinnista tai puutteista viitteiden ja lähteiden merkinnän suhteen.

Asiantuntija-arviointitehtävät lasketaan tieteelliseksi ansioksi. Arvioinneista ei makseta palkkiota.