Hyppää sisältöön

Placeringsverksamhetens strategiska mål 2020–2023

Placeringsverksamhetens strategiska mål styr Kyrkans pensionsfonds (KER) verksamhet på lång sikt. Syftet med de strategiska målen är att garantera att pensionsfonden kan trygga de kommande pensionsutbetalningarna och stabilisera utvecklingen av församlingarnas pensionsavgifter. Det strategiska målet för placeringsverksamheten är att täcka pensionsansvaret genom att placera pensionsmedlen på ett lönsamt, säkert och ansvarsfullt sätt.

Vid uppställandet av de strategiska målen har pensionsfondens förändrade situation beaktats. Pensionsfonden har övergått från ackumuleringsfasen till en övergångsfas, där pensionsutgifterna ständigt överskrider inkomsterna från pensionsavgifterna. Detta innebär att fondens placeringsintäkter, till skillnad från tidigare praxis, även behövs för att betala ut pensioner.

Avkastnings- och riskmål

Pensionsfondens långsiktiga realavkastningsmål är 3,0 %. Avkastningsmålet är i linje med övriga finländska pensionsaktörers avkastningsmål. Placeringsverksamhetens mål är att varje år överskrida avkastningen av jämförelseindexet i pensionsfondens placeringsplan samt klara sig bra i jämförelse med övriga offentliga pensionsplacerare. Dessa mål försöker pensionsfonden uppnå genom taktisk allokering och aktiv placeringsverksamhet samt med beaktande av ansvarsfulla placeringskriterier.

Den största risken för placeringsverksamheten är att det uppställda avkastningsmålet inte förverkligas på lång sikt. Pensionsfondens långsiktiga mål för den årliga risknivån är 9,5 %. Placeringsverksamhetens avkastnings- och riskutveckling följs på lång sikt som en del av den årliga verksamhetsberättelsen samt med kortare intervall i den månatliga rapporteringen.

Mål för ansvarsfull placeringverksamhet

Pensionsfonden har förbundit sig till ansvarsfull placering och målet är att förbli en föregångare inom ansvarsfull placeringsverksamhet i Finland. Detta innebär att pensionsfonden i all sin placeringsverksamhet beaktar ESG-aspekter, dvs. frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed. Pensionsfonden följer anvisningarna för ansvarsfull placeringsverksamhet (2018) som godkänts av direktionen samt PRI-principerna.

Pensionsfondens vill öka kunskapen om ansvarsfull placeringsverksamhet genom att agera öppet, distribuera information på olika forum och samarbeta med andra institutionella investerare.

Pensionsfondens direktion har tillsatt en separat arbetsgrupp för ansvarsfull placering, vars uppgift är att stöda utvecklingen av ansvarsfulla placeringar.

Pensionsfondens nya klimatstrategi färdigställdes sommaren 2021. Målet är att ha en koldioxidneutral placeringsfortfölj före 2035 förutsatt att placeringsmiljön tillåter detta.

Strategisk allokering

Beslutet om strategisk allokering är den viktigaste faktorn i strävan efter långsiktiga avkastnings- och riskmål. Med hjälp av strategisk allokering skapas förutsättningar för tillräcklig spridning av medlen på olika tillgångsklasser och samtidigt strävar man efter att minska placeringarnas totala risk. I tabellen nedan presenteras pensionsfondens strategiska allokering på lång sikt för åren 2020–2023. Från början av 2020 kommer ränteplaceringar också att inkludera alternativa ränteplaceringar och aktieinvesteringar kommer också att inkludera private equity.

 Ränteplaceringar grundvikt 36 %, min 20 %, max 60 %. Aktieplaceringar grundvikt 46 %, min 30 %, max 60 %. Övriga placeringar grundvikt 18 %, min 5 %, max 30 %.

Den årliga placeringsplanen styr den taktiska allokeringen

Vid sidan av den strategiska allokeringen styrs den praktiska placeringsverksamheten också av placeringsplanens grundallokering som godkänns av direktionen varje år.  De målvikter som styr pensionsfondens taktiska allokering granskas och revideras vid behov i den placeringsplan som utarbetas årligen. För varje tillgångsklass fastställs en målallokering samt dess procentuella rörelseutrymme inom placeringsklassen.