Hyppää sisältöön

Värderingar och etik

De värderingar som fastställts i Kyrkostyrelsens strategi kommer till uttryck i Kyrkans pensionsfonds grundläggande uppgift: att söka en god och risktryggad avkastning för placeringarna, på ett ansvarsfullt sätt. Placeringsenheten besvarar öppet alla frågor som ställs av anställda, pensionstagare, församlingar och medier. I egenskap av offentlig aktör är det viktigt för pensionsfonden att placeringsverksamheten är transparent och rättvis. Enheten följer anvisningarna för ansvarsfull placeringsverksamhet och de av FN understödda principerna för ansvarsfull placering (PRI).

Den lutherska etiken grundar sig på den gyllene regeln som gäller allmänmänskligt i världen. Den har uttryckts i Matteusevangeliet i form av Jesu bergspredikan: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matt. 7:12)”. Då Gud skapade människan lade Han också vetskapen om hur vi borde behandla varandra i människans hjärta. Tillämpningen av den gyllene regeln är inte mekanisk, utan den förutsätter att man sätter sig in i andra människors och gruppers situation och tänker på vad som är genuint gott ur den andres perspektiv. I egenskap av ägare och investerare beaktar Kyrkans pensionsfond de centrala intressentgrupperna – dem som placeringspolicyn har konsekvenser för – och bevakar deras intresse.