Hyppää sisältöön

Pensionsfondens historia

 

År 1991

Kyrkans pensionsfonds verksamhet inleddes 1991 när kyrkans pensionssystem övergick till ett delvis fonderande pensionsavgiftssystem. De medel som inte användes till utbetalning av pensioner placerades i pensionsfonden för att täcka framtida pensionsansvar.

År 1999

År 1999 ombildades Kyrkans centralfonds pensionsfond till en självtäckande fond. Kyrkans pensionsfond fungerade i anslutning till Kyrkans centralfond, men pensionsfondens medel placerades separat från Kyrkans centralfonds övriga tillgångar och intäkterna riktades direkt till pensionsfonden.

År 2012

Verkställandet av pensionsskyddet enligt kyrkans pensionslag överfördes till Kommunernas pensionsförsäkring Keva den 1 januari 2012.  Keva tillhandahåller pensionstjänster för kommunernas, statens, kyrkans och FPA:s anställda.

År 2016

Kyrkans pensionsfond (KER) separerades från centralfonden och blev en självständig offentligrättslig juridisk person den 1 januari 2016, när den nuvarande kyrkolagens 22 kap. 6 § som gäller pensionsfonden trädde i kraft. I enlighet med denna paragrafs ikraftträdandebestämmelse fortsätter Kyrkans pensionsfond den verksamhet som pensionsfonden inom kyrkans centralfond bedrivit, och de tillgångar, rättigheter och förpliktelser som pensionsfonden inom kyrkans centralfond hade övergick på Kyrkans pensionsfond den 1 januari 2016.

I ikraftträdandebestämmelsen föreskrivs dessutom att ingen överlåtelseskatt eller annan skattepåföljd behöver betalas för denna överlåtelse av medel, rättigheter och förpliktelser. Lag om ändring av kyrkolagen: (1602/2015) ikraftträdandebestämmelse.Öppna länk i ny flik