Hyppää sisältöön

Klimatförändringens risker och möjligheter

De förändringar som klimatförändringen medför ställer investerarna inför helt nya risker och möjligheter. I praktiken innebär detta att företagens och staternas sätt att hantera klimatförändringen över tid inverkar på avkastningen av och riskutvecklingen för Kyrkans pensionsfonds placeringsverksamhet. Pensionsfondens arbete mot klimatförändringen är en del av placeringsverksamhetens strategi och riskhantering. Pensionsfondens centrala uppgift är att se till att pensionerna till kyrkans anställda ska kunna finansieras även i framtiden.

Klimatförändringens ekonomiska effekter på världens olika marknader och branscher är mångfasetterade och varierar beroende på olika uppvärmningsscenarier. De risker som klimatförändringen medför är särskilt kritiska inom branscher med höga utsläpp av växthusgaser, såsom samhällstjänster, basindustri och energiproduktion.

Enligt definitionen i ramverket Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) kan riskerna som klimatförändringen medför delas in i övergångsrisker som anknyter till övergången till en koldioxidsnål ekonomi och fysiska risker som uppstår till följd av klimatuppvärmningen.  Övergångsriskerna hänför sig till ändringarna i regleringen, den tekniska utvecklingen, marknadsbeteendet och anseenderisken. De fysiska riskerna är risker som direkt orsakas av klimatförändringen och de delas in i akuta och kroniska risker. De avkastningsmöjligheter som klimatförändringen för med sig är bland annat placering i företag som utvecklar teknik för att stävja klimatförändringen eller andra lösningar som underlättar övergången till en koldioxidsnål ekonomi.