Hyppää sisältöön

Plenum

Arbetet på Ungdomens Kyrkodagar styrs av dess arbetsordning. UK samlas årligen senast 30. april under tre dagar.

Alla ombud tilldelas ett röstkort med ett specifikt nummer. På basen av utdelade röstkort fastställs röstlängden.

Alla motioner som inkommit inom utsatt tid behandlas i ett utskott som förberedelse för den gemensamma behandlingen. Om plenum så bestämmer kan man även utse utskott för diskussionsinitiativen.

Prosterisamlingar

Alla deltagare samlas med sitt eget prosteri. Under prosterisamlingen bestämmer man vem som deltar i vilket utskott. En till tre personer från varje prosteri kan delta i ett utskott.

Utskotten

För alla motioner och de ärenden som UK bestämmer utses utskott. Utskottets uppgift är att förbereda ärendet för den gemensamma behandlingen genom att diskutera ärendet och komma med ett eventuellt förslag till beslut. Utskottet väljer inom sig en ordförande och en sekreterare. Utskottet skall också presentera sitt arbete för de övriga. Läs mera i stadgar.

Plenum

När plenum inleds väljs en ordförande, en viceordförande, två sekreterare och två protokolljusterare samt rösträknare.

Efter utskottsarbetet behandlas frågorna i plenum. Det betyder att alla är samlade till gemensam diskussion och beslutsfattande. Motioner och initiativ presenteras av utskotten och den som sänt ärendet till UK. När ordförande öppnat debatten kan man begära om ordet med att räcka upp sitt röstkort. Om du vill göra ett förslag till beslut skall du också göra det skriftligt. Endast ombud kan göra förslag till beslut. När ordförande avslutat diskussionen kan det bli omröstning om det finns flera förslag.

Rösträtt i plenum har endast ombuden. Yttranderätt vid plenum har ombuden, suppleanterna, observatörerna, av församlingarna anställda personer, tjänstemän vid KCSA, medlemmar av stiftsfullmäktige i Borgå stift och kyrkomötet, domkapitlet i Borgå stift och tjänstemän vid domkapitlet i Borgå stift, samt medlemmar i referensgruppen för ungdoms- och konfirmandarbete vid KCSA. Församlingsanställda får yttra sig, men det förs till protokollet att de yttrat sig. Övriga närvarande kan före eller under plenum be om ordet.

Läs mera i stadgar.