Hyppää sisältöön

Stipendier

 

Följande områden prioriteras vid beviljandet av stipendier för 2022–2025:

  • Kyrkans mission i ett föränderligt samhälle 
  • Lutherdomen och den kristna trons globala utveckling 
  • Kyrkans ekonomi, digitalisering och utveckling av verksamhetskulturen 
  • Kristen spiritualitet i vår tid 
  • Ekoteologi, kyrkorna och hållbar utveckling 

Stipendier beviljas för personliga stipendier, forskningskostnader samt som forskningsresor utomlands.  De beviljas endast för forskning efter högre högskoleutbildning och inte till exempel för pro gradu-arbete. Den sökandes studierätt till fortsatta studier måste gälla efter att ansökningstiden går ut.

Det maximala beloppet per månad för ett personligt, skattefritt stipendium är i regel följande: för den som har avlagt högre högskoleexamen 1 500 euro/månad, för licentiater 1 600 euro/månad och för doktorer 1 700 euro/månad. Utöver detta kan medel beviljas för lagstadgade pensions- och olycksfallsförsäkringar, om villkoren för försäkring uppfylls (se www.mela.fi). Om forskningen utförs vid en universitetsinstitution ska den sökande meddela om institutionen debiterar allmänna omkostnader.

Utbetalning av stipendier

Stipendiet kan lyftas tidigast det år för vilket det beviljats. Det betalas ut av Kyrkans centralfond till det bankkonto som sökanden uppgett. Stipendier för mindre än sju månader betalas ut som engångsbetalning. Längre stipendier betalas i två delbetalningar.

Allmänna principer för användningen av stipendiet

Stipendiet ska användas för det beviljade ändamålet enligt den plan som presenterats. Stipendiet är uttryckligen ett stipendium, inte lön för arbete utfört i ett anställningsförhållande. Stipendiet är personligt och kan inte överföras eller doneras till en tredje part.

Ett stipendium som inte använts inom det år det beviljats för eller året efter betraktas som annullerat. Ett stipendium som beviljats för 2019 ska alltså användas före utgången av 2020. Familjeledighet utgör undantag och i sådana fall ska stipendiet användas inom tre år. Något separat meddelande om annulleringen ges inte.

Syftet med stipendiet är att ge forskaren möjlighet att vara befriad från förvärvsarbete för att arbeta med projektet. Det är avsett att täcka levnadskostnaderna. Man kan inte samtidigt lyfta stipendium och lön från heltidsarbete, annat stipendium eller vuxenutbildningsstöd som motsvarar stipendium. Det är dock tillåtet att under stipendieperioden sköta en tjänst eller andra avlönade uppgifter (t.ex. tillfälligt eller regelbundet timarbete) under högst 25 procent av arbetstiden.

Beskattning

Våra stipendier är skattefria.

Enligt Skattestyrelsens beslut ska den som betalar ut ett stipendium underrätta skatteförvaltningen om stipendier och understöd som betalats till fysiska personer. Stipendier ska anmälas om minst 1 000 euro betalas ut till en och samma person under ett och samma år. Anmälan görs årligen i januari och där anges stipendiemottagarens namn, personbeteckning, stipendiets användningsändamål och utbetalat belopp.

Socialskydd

Lagbestämmelser om socialskydd för stipendiemottagare trädde i kraft 1.1.2009. Om stipendium har beviljats för minst fyra månaders arbete ska stipendiaten kontakta Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA för att ordna med försäkringsskydd. I ett sådant stipendium ingår de lagstadgade försäkringsavgifterna, dvs. arbetspensionsförsäkring, sjukvårdspremie samt olycksfalls- och grupplivförsäkring. Avgifter enligt sjukförsäkringslagen tas ut i efterskott av skattemyndigheten. Avgifterna uppgår sammanlagt till i snitt 15 procent av stipendiet.

När försäkringsansökan lämnats in fastställer LPA en årsinkomst för stipendiaten. Vanligtvis är grunden hela det stipendiebelopp som vi har beviljat. Försäkringen ska omfatta den tid för vilken stipendiet beviljats (anges i stipendiebeslutet som antal månader), även om arbetet inte utförs i en enda sammanhängande period.

Vi har skyldighet att anmäla och vid behov ge ytterligare upplysningar till LPA om de stipendier vi har beviljat.

Mera information om socialskydd för stipendiater ger LPA:s kundtjänst, tfn 029 435 2650, vakuutus(at)mela.fi och webbsidorna www.mela.fiÖppna länk i ny flik