Hyppää sisältöön

Stipendieregler

  1. Av medel som ställts till Kyrkans forskning och utbildnings förfogande beviljas årligen stipendier för sådan forskning kring kyrka och religiöst liv samt samhällsförändringar som är nödvändig för beslutsfattandet inom kyrkan och församlingarna samt för utvecklingen av verksamheten. Stipendier beviljas för forskningsutgifter, för forskningsresor till utlandet och som personligt stipendium för viss tid, varvid stipendiemottagaren förutsätts bedriva sitt forskningsarbete på heltid. Om sökanden är forskarstuderande, ska hans eller hennes rätt till forskarstudier vara i kraft den dag ansökningstiden går ut.

  1. Stipendiearbetsgruppen vid Kyrkans forskning och utbildning bereder utifrån ansökningarna ett förslag till stipendieutdelning. Beslut om de stipendier som delas ut fattas av Kyrkostyrelsens ämbetskollegium.

  1. Stipendierna lediganslås på hösten. Till ansökan ska en meritförteckning och en detaljerad forskningsplan bifogas. Stipendieansökningarna görs via det elektroniska ansökningssystemet.

  1. Direktören för Kyrkans forskning och utbildning kan i särskilda fall också annars besluta om beviljande av stipendier för aktuella uppgifter. Stipendieansökningar för forskningsresor till utlandet är inte heller bundna till den egentliga ansökningstiden.

  1. Stipendiemottagaren ska senast den 31 januari året efter det att stipendiet har erhållits lämna in en skriftlig redogörelse för sin forskning och för hur stipendiet har använts. Även i övrigt är stipendiemottagaren skyldig att på begäran ge direktören för Kyrkans forskning och utbildning uppgifter om hur forskningen framskrider. Den som fått stipendium för en forskningsresa avger sin rapport inom en månad efter det att resan har avslutats.

  1. Stipendiemottagaren förbinder sig att dela med sig av resultaten och publikationerna som gäller forskningen till Kyrkans forskning och utbildning.

  1. Stipendiet bör om möjligt användas samma år det har beviljats. Efter det år som följer på året då stipendiet beviljades står stipendiet inte längre till förfogande utan särskild överenskommelse. Om stipendiet inte har använts för det ändamål för vilket det har beviljats, kan stipendiemottagaren åläggas att återbetala det.

Giltig från 1.6.2022