Hyppää sisältöön

Aktiivinen omistajuus ja vaikuttaminen

Vaikuttamistoiminnan avulla KER haluaa paitsi kantaa vastuunsa omistajana edistämällä yritysten vastuullista toimintaa, myös varmistaa sijoituskohteidensa kestävää arvonkehitystä pidemmällä aikavälillä. Jotta tämä olisi mahdollista, sijoituskohteina olevien yritysten on toimittava pitkäjänteisesti ja hallittava riskit omistajien edun mukaisesti.

KERin lähtökohtana on keskustella yritysten kanssa toimintatapojen muuttamiseksi. Arvopapereista luopuminen johtaa harvemmin muutoksiin yritysten toiminnassa ja silloin myös luovutaan kaikista omistajuuden oikeuksista. Tuloksettoman vaikuttamiskeskustelun jälkeen voidaan harkita omistuksesta luopumista.

KER tekee sekä suoraa että epäsuoraa vaikuttamista. Suorassa vaikuttamisessa KER osallistuu yhtiökokouksiin ja keskustelee yritysten kanssa. Epäsuorassa vaikuttamisessa omaisuudenhoitaja tai konsultti käy keskustelua yritysten kanssa ja osallistuu yhtiökokouksiin KERin puolesta. Suora vaikuttaminen keskittyy kotimaisiin yrityksiin, koska läheisyyden takia keskusteluyhteyden luominen on helpompaa. Kansainvälisellä tasolla KER käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

  • Yhtiökokousosallistuminen

KER osallistuu kotimaisten pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin yhteistyössä omaisuudenhoitajiensa kanssa. KER neuvottelee vuosittain omaisuudenhoitajien kanssa tulevasta yhtiökokouskaudesta ja siihen liittyvistä teemoista. KER on laatinut erilliset toimintaohjeet yhtiökokousedustajalle. Yhtiökokouskauden päätyttyä raportoidaan tärkeimmistä havainnoista.

Lisäksi moni KERin käyttämistä rahastoyhtiöistä tekee proxy voting -äänestystä osakerahastoissa. Proxy voting tarkoittaa käytännössä, että sijoittaja valtuuttaa palveluntarjoajan äänestämään hänen puolestaan yhtiökokouksissa.

  • Yritystapaamiset

Henkilökohtaiset tapaamiset yrityksen johdon tai muiden edustajien kanssa antavat hyvät edellytykset vuoropuheluun, joka ei ole mahdollinen yhtiökokouksissa. KER voi osallistua tapaamisiin yhdessä konsultin, omaisuudenhoitajan tai muiden omistajien kanssa. Vuoropuhelua voidaan myös käydä yritysten kanssa järjestämällä seminaareja ja muita tilaisuuksia.

  • Kansainvälisten vaikuttamistapausten valinta

KER seuloo kaikki osake- ja korkosijoituksensa kahdesti vuodessa, jotta saadaan ajantasainen kokonaiskuva sijoitussalkun sisällöstä. Ulkopuolisen seulonta- ja vaikuttamispalvelun avulla eläkerahasto pystyy tunnistamaan sijoitussalkun kansainväliset sopimusrikkomustapaukset, jotka koskevat YK:n sopimuksia ihmisoikeuksista, työoikeuksista, korruption ja lahjonnan vastaisesta toiminnasta sekä ympäristön suojelusta. KER osallistuu seulonta- ja vaikuttamispalveluntarjoajan välityksellä vaikuttamiskeskusteluihin vakavimpien normirikkomustapausten kanssa. 

  • Ennakoiva teemavaikuttaminen

KER osallistuu ennakoivaan vaikuttamistoimintaan, jossa yrityksiin pyritään vaikuttamaan rakentavalla tavalla, tulevaisuuden vastuullisuushaasteita ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita huomioiden. Vaikuttamistoimintaa tehdään ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Vaikuttamistoimintaan valitaan erityisiä vastuullisuusteemoja, joiden piirissä pyritään kehittämään yritysten toimintatapoja. Esimerkkinä voidaan mainita yrityksiin kohdistuva hiiliriski sekä verovastuullisuuteen ja puhtaan veden saatavuuteen liittyvät teemat.

  • Sijoittaja-aloitteisiin osallistuminen

Sijoittaja-aloitteessa joukko sijoittajia yhdistää voimavaransa yhteisen viestin esiintuomiseksi yritykselle. Sijoittaja-aloitteeseen voi osallistua suuri määrä omistajia, ja sen tarkoitus on mahdollisimman laajalla ja vaikutusvaltaisella omistajapohjalla saada yrityksen johto muuttamaan yrityksen toimintatapoja. Kansainvälisten sijoittaja-aloitteiden kautta KER on esimerkiksi mukana kehittämässä yritysten raportointikäytäntöjä.