Meny

Hyppää sisältöön

De senaste avslutade forskningsprojekten

Här hittar du information om våra inhemska och internationella forskningsprojekt som nyss avslutats:

Förändringar i familje- och äktenskapsbegreppet i kyrkan, kulturen och samhället

Forskningscentralen koordinerar ett forskningsprojekt vars syfte var att undersöka ändringar i familje- och äktenskapsbegreppet i kyrkan, kulturen och samhället. Projektet genomfördes på uppdrag av kyrkomötet. Skribenter i artikelsamlingen var forskarna Kimmo Ketola och Veli-Matti Salminen från forskningscentralen.

Följande verk har publicerats som en del av projektet:

Kyrkans och religionens ställning i Norden

Forskningscentralen deltog i forskningsprojektet The Role of Religion in the Public Sphere A Comparative Study of the Five Nordic Countries som finansierades av nordiska forskningsgemenskaper. Forskningsprojektet granskade hur religionens roll har förändrats i Danmark, Norge, Sverige, Finland och Island sedan 1980-talet.

Religionens ställning granskades i relation till andra samhälleliga fenomen som inträffat samma tid, såsom ökad invandring, ändrad befolkningsstruktur, utvecklingen av marknadsekonomin, kulturens brytning samt ändringen i familjernas ställning och i könsrollerna. Särskilt granskades

  • relationen mellan kyrka och stat
  • religionens roll i politiken
  • religionens ställning i medierna
  • relationen mellan religion och medborgarsamhället.

Utöver forskningscentralen deltog Norska kyrkans forskningscentral (KIFO), Centret för forskning om religion och samhälle (CRS) vid Uppsala universitet, Århus universitet och Islands universitet.

Följande verk har publicerats som en del av projektet:

  • Religious Complexity in the Public Sphere. Comparing Nordic Countries Ed. by Inger Furseth (2017).

Den internationella konfirmandundersökningen

Den andra undersökningsomgången i den internationella konfirmandundersökningen genomfördes 2013–2014. I undersökningen ingick både lutherska och reformerta kyrkor. Undersökningen riktade sig till konfirmanderna samt till ledare och frivilliga som medverkar i konfirmandundervisningen 2013. Följande länder deltog: Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Österrike, Schweiz, Ungern och Polen.

Syftet med undersökningen var att ta reda på vilken betydelse konfirmandundervisningen har i de ungas liv. Vissa frågor om hur undervisningen genomförs undersöks också, både ur de ungas och ur ledarnas och hjälpledarnas perspektiv. Data samlades in via frågeformulär i början och slutet av konfirmandtiden och två år efter konfirmationen. Olika församlingar runt om i Finland deltog i undersökningen.

Följande verk har publicerats som en del av projektet:

  • Confirmation, Faith and Volunteerism. A Longitudinal Study on Protestant Adolescents in the Transition towards Adulthood. European Perspectives. Ed. by Friedrich Schweizer, Thomas Sclag, Henrik Simojoki, Kati Tervo-Niemelä & Wolfgang Ilg (2017). (Förfrågningar tutkimustilaus@evl.fi.)

Kirkon muuttuva yhteisöllisyys (Kyrkans föränderliga gemenskap)

Inom forskningsprojektet Kirkon muuttuva yhteisöllisyys (Kyrkans föränderliga gemenskap, 2012–2015) granskades förändringar i finländarnas religiositet. Syftet med forskningen var att utreda hur engagemanget i kyrkan och gemenskapen har förändrats. Forskningsuppdraget granskades ur följande synvinklar:

  • Hur bygger webbkommunikationen och de andra nya kommunikationsformerna upp gemenskapen?
  • Hur byggs gemenskapen upp och hur stöds den i olika religiösa samfund?
  • Hur förverkligas överföringen av den kristna traditionen på 2000-talet?
  • Hurdana betydelser får kyrkan i finländarnas vardag och fest?

Forskningsprojektet letade efter metoder för att engagera till kyrkan och stärka den kristna identiteten. Forskningsprojektet behandlade bland annat vilken relation de församlingsmedlemmar som inte deltar i verksamheten har med kyrkan, det andliga livet på nätet och de regionala skillnaderna i det kyrkliga engagemanget. Dessutom granskade forskningsprojektet religiositeten i vardagen och förändringen i kallelsebegreppet i kyrkan.

Samarbetspartners i projektet var Östra Finlands universitet (projektet Seurakunnalliset mobiiliteknologiat) och Kymmenedalens yrkeshögskola samt Tammerfors och Helsingfors kyrkliga samfälligheter. I forskningsprojektet deltog doktorander och magisterstuderande från Helsingfors, Tammerfors, Jyväskylä och Östra Finlands universitet samt från Åbo Akademi.

Projektet skapade webbpublikationer och främjade enskilda forskares publikationer i olika forum.

Följande verk har publicerats som en del av projektet:

Döden i den finländska teologin

Undersökningen Kuolema suomalaisessa teologiassa (Döden i den finländska teologin) utredde 1900-talets betydande finländska teologers uppfattningar om döden, förberedelserna inför döden och händelserna efter döden. Forskningskällorna var Osmo Tiililäs, Irja Kilpeläinens och Martti Lindqvists skriftliga produktion.

I Tiililäs tankesätt utgör Bibeln en helhet där Guds uppenbarelse framkommer. När man strävar efter att framställa alla delar i Nya testamentet som gäller döden och händelserna efter döden i en konsekvent helhet får man enligt Tiililä en mellanlägeslära. Enligt Tiililä kan man utifrån Bibeln inte skapa sig en uppfattning om att de avlidna når himlen eller fördömelsen genast då de dör. Bibeln talar om uppståndelsen, efter vilken den slutliga tudelningen sker. Bland de kristna finns det olika uppfattningar om hur mellanläget ser ut. Sannolikt är det varken sömn eller själens död utan ett liv i väntan.

Livet efter döden är enligt Kilpeläinen framför allt en fråga om hopp. Evigt liv existerar, men hur det ser ut förblir ett mysterium för dem som lever i denna tid. En återförening med alla de kära sker, men i vilken form återstår att se. Kilpeläinen antar att vi i döden förflyttar oss från en närstående till nästa och kanske till ännu närmare personer. De är släktingar och vänner till oss som avlidit tidigare och som väntar på oss.

Enligt Lindqvist har det till den kristna livsuppfattningen alltid hört att livet är begränsat och förgängligt. Just insikten i att livet är förgängligt fördjupar uppfattningen om livets unika värde. Varje stund är ovärderligt värdefull och allt människan har är en gåva och ett lån. Eftersom vi inte ens kan hålla oss själva hos oss för alltid måste vi leva modigt och utan att spara oss. Livets syfte är att leva, dvs. bli sedd, vilket förutsätter självförtroende och modet att sätta oss själva på spel. Vi ställs inför livets svåraste fråga vid tröskeln till döden: hade jag ett liv innan döden?

Följande verk har publicerats som en del av projektet:

Psalmforskning

I projektet som avslutades 2014 utreddes psalmens ställning och betydelse i 2000-talets finländska kultur och religiösa liv.

Psalmer och andra andliga sånger är betydande överförare av religiösa traditioner och spelar en viktig roll både i individens egna religiösa upplevelsevärld och spiritualitet som i de gemensamma formerna av den kristna tron.

Samarbetspartner i forskningsprojektet var bland andra Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet och Sibeliusakademin. I det tvärvetenskapliga projektet granskades psalmen till exempel med pedagogikens olika metodiker, ur sociologins, hymnologins och populärmusikens synvinklar. I forskningsprojektet utreddes bl.a. psalmens betydelse i individens livscykel, psalmen som lärare av kristna traditioner i hemmet, skolan och kyrkan. Man undersökte även olika religiösa rörelsers psalmer.

Följande verk har publicerats som en del av projektet:

Projektet fortsätter ännu sin verksamhet som ett nätverk för doktorandstuderande och post doc-forskare inom psalmer och andliga sånger. Psalmforskningen har även fått en egen internationell nätverkssida The Helsinki Forum for Research of Sacred Songs and Hymnology.Öppna länk i ny flik