Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallituksen täysistunto: Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2012-2015 hyväksyttiin

Julkaistu 20.09.2016

Kirkkohallituksen täysistunto kokoontui 20.9.2016 Helsingissä. 

Kirkon nelivuotiskertomus vuosilta 2012-2015 hyväksyttiin

Kirkkohallitus hyväksyi kirkon nelivuotiskertomuksen 2012-2015 kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. Nelivuotiskertomuksessa kuvataan ja analysoidaan kirkossa tapahtuneita muutossuuntia ja tarkastellaan niitä osana yhteiskunnallista ja kirkollista kehitystä. Nelivuotiskertomus tarjoaa pohjatietoa toiminnan kehittämiseen.

Kirkon nelivuotiskertomus on uudistunut. Uudistetussa nelivuotiskertomuksessa tilastollisten havaintojen raportointi siirrettiin verkossa oleviin tilastokatsauksiin, joita on helppo ja nopea päivittää ja joista tiedonetsiminen sujuu vaivatta.

Nelivuotiskertomukseen kuuluvat kirjalliset raportit jaettiin kahdeksi erilliseksi julkaisuksi. Kertomuksen ensimmäinen osa, Erilaistuva kirkko koostuu katsauksista kirkon työaloihin, henkilöstöön ja hallintoon ja siinä hyödynnetään valtaosin asiakirjalähteitä. Kertomuksen toinen osa koostuu syvemmälle luotaavista kirkon toimintaympäristöä koskevista analyyseista, jotka on rajattu erityisen ajankohtaiseen teemaan. Kertomuksen nimi on Osallistuva luterilaisuus
ja se kertoo luterilaisuuden ilmenemisestä nykyajan Suomessa sekä vaikutuksesta suomalaiseen yhteiskuntaan.

Nelivuotiskaudelle 2012-2015 on ollut ominaista erilaisuuden lisääntyminen sekä yhteiskunnassa että kirkossa. Samalla on kuitenkin havaittavissa myös kehitystä toiseen, lisääntyvän yhteyden ja ykseyden suuntaan.

Kirkolliskokous käsittelee nelivuotiskertomusta kokouksessaan marraskuussa 2016.

Lisätietoja: johtaja Kimmo Ketola, Kirkon tutkimuskeskus, p. 040 570 1166, kimmo.ketola@evl.fi

Kirkkohallitus esittää seurakuntien perusmaksun säilyttämistä 7,5 prosentissa

Kirkon keskusrahaston ja kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2017–2019 hyväksyttiin esitettäväksi marraskuun kirkolliskokoukselle.

Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että seurakunnilta perittävä perusmaksu vuosina 2017–2019 säilyy 7,5 prosentin suuruisena. Perusmaksulla rahoitetaan kirkon yhteistä toimintaa.

Seurakuntien yhteisövero-osuus poistettiin vuoden 2016 alusta lukien ja kirkolle myönnettiin valtion rahoitusta yhteiskunnallisiin tehtäviin 114 milj. euroa. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtionavun määrää tarkistetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin muutosta vastaten. Korotuksen oletetaan olevan 500 000 euroa vuonna 2017.

Rääkkylän seurakunta liitetään Kiteen seurakuntaan

Kiteen ja Rääkkylän seurakuntien kirkkovaltuustot ovat hyväksyneet yksimielisesti aloitteen Rääkkylän seurakunnan lakkauttamisesta ja liittämisestä Kiteen seurakuntaan 1.1.2017 alkaen.

Myös Mikkelin ja Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulit puoltavat seurakuntien yhdistymistä seurakuntien tekemien yksimielisten päätösten mukaisesti.

Täysistunto hyväksyi esityksen Rääkkylän seurakunnan lakkauttamisesta ja liittämisestä Kiteen seurakuntaan 1.1.2017 lähtien. Liittämisen myötä Kiteen seurakunnan alue käsittää laajentuneen Kiteen kaupungin alueen. Laajentuvan seurakunnan nimenä on Kiteen seurakunta ja se kuuluu Mikkelin hiippakuntaan.

Lisätietoja: taloussunniittelupäällikkö Pasi Perander, p. 050 349 6902, pasi.perander@evl.fi

Kirkkohallitus hyväksyi hiippakuntien päiväjumalanpalvelusten kolehtikohteet

Kirkkolain mukaan kirkkohallituksen tehtävänä on määrätä, mihin yleisiin tarkoituksiin on kannettava kolehteja päiväjumalanpalveluksissa.

Kirkkohallitus hyväksyi kokouksessaan 7.6.2016 päiväjumalanpalveluksissa vuonna 2017 kannettavien kolehtien määräämisen periaatteet. Kirkkohallituksen määräämät kolehdit on jaettu pakollisiin ja tiettyyn päivään sidottuihin kolehteihin, pakollisiin, mutta seurakunnan harkinnan mukaan tiettynä ajanjaksona kerättäviin kolehteihin ja suosituskolehteihin, joita seurakunta voi halutessaan sijoittaa omassa päätösvallassaan oleville kolehtipyhille.

Kirkkohallitus hyväksyi hiippakuntien vuoden 2016 päiväjumalanpalvelusten kolehtikohteet. Kirkkohallitus antoi suomenkielisten hiippakuntien tuomiokapituleille oikeuden määrätä kaksi kolehtia hiippakunnallisiin tarkoituksiin.
Vuoden 2015 aikana seurakunnissa kannettujen kolehtien tuotto oli yhteensä reilut 9,3 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, yhteydenotot: erityisavustaja Anneli Vartiainen, p. 050 326 9019, anneli.vartiainen@evl.fi

Utsjoen seurakunnalle 50 000 euroa harkinnanvaraista avustusta

Kirkkohallitus myönsi 50 000 euroa harkinnanvaraista avustusta Utsjoen seurakunnalle. Seurakunnan ongelmallinen taloustilanne johtuu muun muassa Karigasniemen kappelin rakentamishankkeen kokonaiskustannusten ylittymisestä 400 000 eurolla.

Kirkkohallitus katsoo, että Utsjoen taloustilanteessa on kyse poikkeuksellisesta ja tilapäisestä taloudellisesta vaikeudesta. Harkinnanvaraista avustusta myönnetään tilapäiseen apuun.

Lisätietoja: kirkkoneuvos Leena Rantanen, p. 050 567 5372, leena.rantanen@evl.fi

Kirkon kulttuuripalkintotyöryhmä nimitettiin

Kirkkohallitus jakaa vuosittain kirkon kulttuuripalkinnon kristillisen sanoman kannalta merkityksellisestä taiteellisesta toiminnasta tai kulttuuriteosta. Kulttuuripalkintoa jakaessaan kirkkohallitus on pyrkinyt tarkastelemaan taiteen ja kulttuurin alueita monipuolisesti. Kirkon kulttuuripalkinto on jaettu vuodesta 1992 lähtien.

Kirkkohallitus valitsi kulttuuripalkintotyöryhmään jäseniksi valittiin 1.6.2016–31.5.2020 väliseksi ajaksi ohjelmistosuunnittelija Antti Alanen, professori emerita Liisi Huhtala, toimintakeskuksen johtaja Anna-Mari Kaskinen, kirjailija Antti Nylén ja toimittaja Pekka Heikkilä.

Lisätietoja: kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, yhteydenotot: erityisavustaja Anneli Vartiainen, p. 050 326 9019, anneli.vartiainen@evl.fi

Erityisnuorisotyön linjaukset hyväksyttiin

Kirkkohallitus hyväksyi Läsnäolon nuorisotyö, Erityisnuorisotyön linjaukset -asiakirjan.

Kirkkohallituksen kasvatus ja perhe -yksikön toimikunta antoi vuonna 2015 tehtäväksi päivittää Erityisnuorisotyön strategia -asiakirjan. Tehtävää varten nimettiin työryhmä.

Kasvatustyön ammattilaiset eri puolilta Suomea osallistuivat verkossa tapahtuneeseen
työskentelyyn. Materiaalia työstettiin myös erityisnuorisotyön työkokouksissa sekä koulutuksissa. Asiakirjan toimitti asiantuntija Heli Pruuki.

Lisätietoja: asiantuntija Mikko Mäkelä, p. 050 439 1968, mikko.makela@evl.fi

 

Lisätietoja kirkkohallituksen täysistunnosta