Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Täysistunto päätti kirkon maaseutulinjauksista ja kirkollisen kulttuuriperinnön hoidon avustusuudistuksesta

Julkaistu 19.09.2023

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan 19.9.2023 Kirkon maaseutulinjaukset 2023 ”Monipaikkainen kirkko” -asiakirjan. Kirkon maaseutulinjaukset 2023 piirtää maaseutuseurakuntien tilannekuvaa ja nostaa esiin niiden erityispiirteitä sekä ajassa esille nousevia mahdollisuuksia. 

Maaseutulinjaukset korostavat, että kirkossa halutaan yhdessä edistää maaseudun elinvoimaisuutta ja tukea yhteisvoimin toimia, jotka edistävät uudistumista ja koko Suomen elävänä ja asuttuna pysymistä. Maaseutulinjausten 2023 tavoitteena on olla maaseutuseurakuntien tulevaisuuskeskusteluun myönteinen ja rohkaiseva avaus. 

Linjaukset on valmistellut kirkkohallituksen virastokollegion asettama työryhmä. Maaseutulinjaukset ovat keskustelun ytimessä perjantaina 22.9. Kirkon yhteiskuntapäivillä Joensuussa. Kirkon viestintä lähettää silloin vielä erillisen tiedotteen, jossa linjaukset ovat kokonaisuudessaan liitteenä.

Lisätiedot: Liisa Välilä, asiantuntija, liisa.valila@evl.fi, p. 040 688 1567 

Kirkollisen kulttuuriperinnön hoidon avustuksia sekä kirkon keskusrahaston korjausavustusta uudistetaan 

Kirkollisten rakennusten ja seurakuntien muiden rakennusten korjaamiseen sekä kirkollisen arvoesineistön hoitoon tarkoitettujen avustusten jakoperusteita muutetaan vuoden 2024 alusta alkaen. Nyt tehtävillä muutoksilla pyritään muun muassa kohdentamaan myönnettävät avustukset seurakuntien taloudellisesti merkittäville hankkeille. Tavoitteena on myös karsia ennakolta hyödytöntä työtä, jota hylätyt hakemukset aiheuttavat seurakunnissa, Kirkon palvelukeskuksessa ja Kirkkohallituksessa. 

Uusissa jakoperusteissa muun muassa poistetaan rajoitus, jonka mukaan avustusta on voinut hakea vain, jos seurakuntatalouden veroprosentti on ollut 1,5 tai enemmän. Seurakuntatalous voi jatkossa hakea avustusta samana vuonna enintään kahdelle eri hankkeelle, ja aikaisemmin avustettujen hankkeiden tulee olla valmiita ja avustuksien maksettuina ennen uuden kohteen avustushakemusta.

Lisätiedot: Edla Mäkelä, yliarkkitehti, p. 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi  

Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston ansiomerkit uudistuvat 

Täysistunto päätti perustaa Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston pronssisen, hopeisen ja kultaisen ansiomerkin sekä hyväksyä niiden säännöt sekä kunniakirjat.  

Tavoitteena on yhdenmukaistaa osaston yksiköiden ansiomerkkien myöntämisperusteita sekä -prosesseja. Toiminnallisen osaston yhteinen ansiomerkki vastaa laajemmin tarpeeseen huomioida eri työntekijäryhmiä, vapaaehtoisia ja järjestöjä. 

Ansiomerkkien kriteerit on porrastettu paikallisen, alueellisen tai valtakunnallisen toimijuuden näkökulmasta. Niitä voidaan myöntää henkilölle, yhteisölle tai ryhmälle, joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti ihmisten hyväksi seurakunnan tai muun yhteisön palveluksessa. Ansiomerkkejä ei myönnetä palvelusvuosien tai virka-aseman perusteella, ja ne myöntää toiminnallisen osaston johtaja. 

Ansiomerkit on suunnitellut Kultakeskus Oy.   

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Petri Määttä, p. 040 688 1543, petri.maatta@evl.fi  

Talousarviot 2024 kirkolliskokoukselle, eläkemaksuihin ei esitetä korotuksia 

Täysistunto hyväksyi kirkolliskokoukselle esitettäviksi sekä Kirkon eläkerahaston että Kirkon keskusrahaston talousarvion vuodelle 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2024–2026.  

Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi vuodelle 2024 esitetään vuoden 2023 tapaan 5,0 %. Seurakuntien palkkaperusteiseksi eläkemaksuksi vuodelle 2024 esitetään 28,7 %. Myös kirkon keskusrahastomaksun esitetään pysyvän samana kuin vuonna 2023 eli 6,5 %. 

Täysistunnolle esiteltiin Kirkon eläkerahaston ja Kirkon keskusrahaston puolivuotiskertomukset 1.1. - 30.6.2023.

Kirkon eläkerahaston sijoitusten nimellistuotto alkuvuonna 2023 oli 3,3 %. Eläkerahaston sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 1,82 miljardia euroa (1,8 miljardia 31.12.2022). 

Kirkon keskusrahaston tuloksen vuoden 2023 lopussa ennakoidaan olevan lisätalousarviossa hyväksytyn suuruinen eli noin 0,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Arviona koko vuodelle 2023 on, että talousarvion sitovuustason ylityksiä ei ole toteutumassa, valtion rahoitus tullaan käyttämään täysimääräisesti ja Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) tavoitteena oleva nollatulos saavutetaan. 

Täysistunto päätti, ettei kirkon eläkerahasto tee toistaiseksi sisäpiiri-ilmoituksia, koska eläkerahastossa ei tehdä suoria sijoituksia osake- tai korkomarkkinoilla. Mikäli tilanne muuttuu, sisäpiiri-ilmoituksia koskeva päätös tuodaan uudelleen kirkkohallituksen täysistunnon käsiteltäväksi. 

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, p. 050 3474 728 

Kirkolliskokoukselle esitetään tarkennuksia kirkkojärjestykseen ja kirkkolakiin 

Marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle esitetään tehtäväksi muutoksia sekä kirkkolakiin että kirkkojärjestykseen.  

Kirkkohallitus esittää kirkkolain 8 luvun muuttamista diakoniatyössä kertyvien henkilötietojen käsittelyn osalta. Samassa yhteydessä selkeytetään kirkkolain 3 lukua, jossa säädetään muun muassa mahdollisuudesta siirtää päätösvaltaa seurakuntayhtymässä ja määräenemmistöä vaativista yhteisen kirkkovaltuuston päätöksistä. Esityksestä pyydetään vielä laintarkastustoimikunnan lausunto. 

Kirkkojärjestyksen muutosesityksen täysistunto hyväksyi jo elokuun 2023 istunnossaan sisällöllisesti. Muutokset koskevat piispainkokouksen työjärjestystä, keskusrahaston tilinpäätöksen aikataulua sekä seurakunnan osa-alueen kappalaisen vaaliin liittyviä säännöksiä. Esityksestä on pyydetty lausunnot piispainkokoukselta sekä laintarkastustoimikunnalta, eikä kummallakaan ollut esitykseen huomautettavaa.   

Sekä kirkkolain että kirkkojärjestyksen muutokset tulisivat voimaan vuoden 2024 alussa.  

Lisätiedot: vs. kirkkoneuvos Asta Virtaniemi, asta.virtaniemi@evl.fi, p. 050 318 8608  

Muita päätöksiä 

Täysistunto päätti Porvoon hiippakunnan pääjumalanpalveluksissa vuonna 2024 kannettavista kolehdeista. Kolehtihakemukset tuli jättää toukokuun loppuun mennessä. Porvoon hiippakunnan tuomiokapituli on antanut kolehdeista ehdotuksen, jonka pohjalta päätös tehtiin. Lista kolehdinsaajista on liitteenä. Päätöksen suomenkielisten hiippakuntien kirkkokolehdeista tekee viimevuotiseen tapaan kirkkohallituksen virastokollegio, sillä täysistunto ei tässä asiassa ole päätösvaltainen useiden jäsenten esteellisyyden vuoksi.

Kirkkohallitus hyväksyi kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen johtokunnalle johtosäännön uuden kirkkojärjestyksen nojalla. Johtosääntö sisältää määräyksiä johtokunnan ratkaistavista asioista, kokouksen koolle kutsumisesta, asioiden esittelemisestä, kokouskäytännöistä ja edellisen vuoden toimintaa koskevan kertomuksen antamisesta. Johtosääntöön on tehty joitakin muutoksia ja lisäyksiä sekä lainsäädännön että käytäntöjen muuttumisen vuoksi. 

Yhteisvastuukeräyksen keräystoimikuntaan vuosille 2021–2024 tehtiin jäsenvaihdos. Saara Kerolan siirtyessä toisiin tehtäviin hänen sijalleen keräystoimikunnan jäseneksi toimikauden loppuun nimettiin diakonian viranhaltija Kirsi-Maria Männistö Tainionvirran seurakunnasta. 

Lisätiedot:  
Kolehdit ja johtosääntö: kansliapäällikön erityisavustaja Elina Hellqvist, elina.hellqvist@evl.fi, p. 040 688 1478  
Yhteisvastuukeräyksen keräystoimikunta: johtaja Kalle Kuusimäki, p. 050 501 2901, kalle.kuusimaki@evl.fi   

Pöytäkirja tulee nähtäväksi noin viikon kuluttua Domus-palveluun. Kirkkohallituksen täysistunto kokoontuu seuraavan kerran 17.10.2023. 

 

Uutisen liitteet