Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kansalliseen lapsistrategiaan liittyvän kirkon toimintaohjelman

Julkaistu 22.11.2022

Kuva: Aarne Ormio, Kirkon viestintä

Suomen evankelis-luterilainen kirkko liittyi kansalliseen lapsistrategiaan, kun kirkkohallitus hyväksyi kirkon toimeenpanosuunnitelman Jokainen on tärkeä ─ Kansallisen lapsistrategian toimeenpano Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa.

Kirkko on ollut mukana lapsistrategian valmistelussa ja halunnut vaikuttaa yhteiskunnan yhteisen strategian sisällä ja osana sitä. Toisaalta on nähty tärkeänä, että kirkko kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa lapsilähtöiseksi ja perheitä huomioivaksi.

Ohjelmassa on kaikkiaan 50 tavoitetta, joista useaa jo toteutetaan lapsen oikeuksien edistämiseksi tehtävässä kirkon laajassa ja monipuolisessa työssä. Osa esitetyistä toimenpiteistä on suunnattu rakenteiden kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen vakiinnuttamiseen, osa taas uusien mahdollisuuksien kartoittamiseen ja mallintamiseen kirkossa.

Toimenpideohjelma on laadittu yhteistyössä valtakunnallisten kirkollisten toimijoiden sekä seurakuntien työntekijöiden kanssa, ja se on voimassa kirkon strategiakauden ajan vuoteen 2026 asti.

Kansallinen lapsistrategia julkaistiin keväällä 2021, ja se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Strategia nojautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja muihin Suomea koskeviin perus- ja ihmisoikeusvelvoitteisiin. Lapsistrategialla luodaan lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Strategian tavoitteena on muodostaa pohja kestävälle, johdonmukaiselle ja pitkäjänteiselle lapsi- ja perhepolitiikalle.

Toimenpideohjelman teksti on tiedotteen liitteenä. Jokainen on tärkeä -asiakirja julkaistaan myöhemmin verkkojulkaisuna.

Lisätiedot: johtaja Jarmo Kokkonen, Jumalanpalvelus ja kasvatus, Kirkkohallitus, jarmo.kokkonen@evl.fi, p. 050 594 1316

Kirkon selkokielen toimintaohjelma hyväksyttiin

Täysistunto hyväksyi kirkon selkokielen toimenpideohjelman. Ohjelma pyrkii siihen, että selkokielestä tulee osa kirkon toimintaa sen eri tasoilla. Tavoitteena on, että kirkon työntekijöillä ja vapaaehtoisilla on valmiudet selkokielen käyttöön sekä tietoisuus, mistä he saavat lisätukea selkokielisiin vuorovaikutustilanteisiin. Selkokieleen liittyvää koulutusta ja selkokielistä viestintää lisätään. Tavoittena on myös tuottaa selkokielistä materiaalia eri tilanteisiin ja työmuotoihin käytettäväksi ja sovellettavaksi.

”Selkokieli antaa mahdollisuuden yhdenvertaiseen osallisuuteen ja toimintaan. Uskonnollisessa kielessä käytetään usein kielikuvia ja käsitteitä, jotka ovat monille ihmisille vaikeita ymmärtää. Selkokieltä tarvitaan, jotta vaikea kieli ei sulje ihmisiä yhteisön ulkopuolelle”, päätösperusteluissa todetaan.

Ohjelman edistymistä seuraa Kirkon saavutettavuuden ja vammaisuuden neuvottelukunta, jonka aloitteesta toimenpideohjelma on laadittu. 

Koko toimintaohjelma on verkossa evl.fi/plus-sivuilla.

Lisätiedot: asiantuntija Katri Suhonen, Kirkkohallitus, katri.suhonen@evl.fi, p. 040 688 1452

Kolehtiavustuksia oppilaitos- ja nuorisotyöhön

Oppilaitos- ja nuorisotyöhön touko-syyskuun aikana kerätty kolehti oli yhteensä 47 368,07 euroa. Se jaettiin hakijoiden kesken niin, että Suomen Ev.-lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry. saa 30 360 euroa ja Suomen Kristillinen ylioppilasliitto 17 000 euroa.

Hakemusten käsittelyssä huomioitiin järjestön koko ja toiminnan volyymi, kokonaisvaltainen työ opiskelijoiden parissa sekä kolehtirahoituksen merkitys järjestölle.

Suomen Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys (OPKO) on Suomen suurin kristillinen opiskelijajärjestö, joka keskittyy evankeliointiin ja kokonaisvaltaiseen hengelliseen työhön koululaisten ja opiskelijoiden parissa sekä erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Suomen Kristillinen ylioppilasliiton (SKY) toiminnan painopisteinä on nuorten jaksaminen ja yksinäisyyden ehkäisy. Se tukee hengellistä elämää matalan kynnyksen toiminnalla.

Lisätiedot: asiantuntija Stiven Naatus, Kirkkohallitus, stiven.naatus@evl.fi, p. 040 688 1469

Kolehtiavustuksia päihde- ja kriminaalityön tukemiseen

Päihde- ja kriminaalityölle kannetun kolehdin tuotto, 42 300 euroa, jaettiin seuraavasti: Kansan Raamattuseura 6 000 euroa, Lasten ja nuorten keskus 14 000 euroa, Sininen Pysäkki 7 150 euroa Suomen Katulähetysliitto 6 150 euroa ja Suomen Valkonauhaliitto 9 000 euroa.  

Kansan Raamattuseura kehittää uusia kuntouttavan toiminnan muotoja vankien tukemiseen vankeuden loppuvaiheessa ja vapautumisen jälkeiseen elämään. Lasten ja nuorten keskus pyrkii ehkäisemään nuorten päihde- ja rikoshaittoja sekä syrjäytymistä; toiminta liittyy seurakuntien erityisnuorisotyöhön, painopisteenä Saapas-toiminta. Sininen Pysäkki jatkaa kirkon yhteisvastuukeräyksellä aloitettua päihde- ja kriminaalityön alueellista ehkäisevää ja korjaavaa toimintaa rikos- ja päihdetaustaisten tukemiseksi. Katulähetysliitto tekee diakoniatyötä päihde- ja rikostaustaisten parissa. Valkonauhaliiton tavoite on ehkäistä ja helpottaa naisten ja perheiden päihteistä ja rikoksista johtuvia vaikeuksia.

Lisätiedot: asiantuntija Sami Puumala, Kirkkohallitus, sami.puumala@evl.fi, p. 050 340 2758

Muita päätöksiä

Täysistunto merkitsi tiedoksi, että Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt 16 allekirjoittajan vaatimuksen, joka koski Martinkosken seurakunnan lakkauttamista ja liittämistä Salon seurakuntaan, täytäntöönpanokieltovaatimuksen osalta. Hallinto-oikeuden hylkäyksen myötä täytäntöönpanotoimenpiteisiin voidaan ryhtyä. Hallinto-oikeus antaa varsinaisen päätöksen valitusasiassa myöhemmin. Kirkkohallituksen lausunto hallinto-oikeudelle Martinkosken seurakuntaliitoksen valituksesta käsiteltiin täysistunnossa elokuussa 2022. Lisätiedot: taloussuunnittelupäällikkö Johanna Simpanen, Kirkkohallitus, p. 050 432 3323, johanna.simpanen@evl.fi

Täysistunto hylkäsi Porvoon seurakuntayhtymän kiinteistömyyntiin kohdistuvan valituksen ja vahvisti myyntiä koskevan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksen. Valitus koski Porvoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöstä lokakuussa 2021 myydä määräosa leirikeskuskiinteistöstä Pellingissä. Lisätiedot: maankäyttöpäällikkö Harri Palo, Kirkkohallitus, harri.palo@evl.fi, p. 050 378 2292.

Täysistunto nimesi hallintojohtaja Diana Söderbackan Kirkon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskuksen johtokunnan varajäseneksi tehtävästä luopuneen Jenna Rask-Backmanin tilalle toimikauden loppuun 31.5.2024 saakka. Lisätiedot: toimistopalvelupäällikkö Tuija Korva, Kirkkohallitus, tuija.korva@evl.fi, p. 050 342 7686.

Kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirja tulee nähtäväksi noin viikon kuluttua Domus-palveluun. Täysistunto kokoontuu seuraavan kerran 13.12.2022.

Kuva: Lapsikerho koolla Porvoossa. Kuvaaja: Aarne Ormio, Kirkon viestintä.

Uutisen liitteet