Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitus ehdottaa puolen miljoonan euron avustusta ukrainalaisille

Julkaistu 22.03.2022

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen täysistunto esittää, että Kirkon keskusrahasto antaa 500 000 euron suuruisen avustuksen sodasta kärsiville ukrainalaisille Kirkon Ulkomaanavun kautta. Avustus esitetään kirkolliskokoukselle tehtäväksi Kirkon keskusrahaston talousarvion 2022 muutoksena. Kirkolliskokouksen seuraava istunto järjestetään toukokuussa 2022.

Perusteluissa todetaan, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko haluaa osoittaa kaiken tukensa avun tarpeessa oleville ukrainalaisille. Hätäavun vahvistamiseksi Kirkkohallitus on lisäksi suositellut, että seurakunnat keräävät maaliskuun aikana kolehdin tai kolehteja ukrainalaisten tueksi. Lukuisissa seurakunnissa on myös tehty omia avustuspäätöksiä. Piispainkokous on puolestaan myöntänyt 100 000 euron avustuksen ukrainalaisten ja Ukrainan kirkkojen tukemiseen kansainvälisten ja ekumeenisten yhteyksien rahastosta.

Keskusrahastolle esitetään lisätalousarviota vuodelle 2022

Ukrainan avustuksen lisäksi täysistunto esittää kirkolliskokoukselle muutosta keskusrahaston vuoden 2022 talousarvioon niin, että Kipa 2 -hankkeen vuonna 2021 käyttämättä jäänyt määräraha, 493 576 euroa, budjetoidaan vuodelle 2022. Kipa 2 -hankkeessa kehitetään kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon prosesseja ja järjestelmiä.

Samoin Kirkon keskusrahaston vuoden 2021 ylijäämästä esitetään myönnettäväksi 1 025 508,46 euroa talousarvion muutoksena vuoden 2022 talousarvioon. Tuloslaskelmaosaan esitetään Kirkon talossa (Eteläranta 8) vuokrattavana olevien tilojen markkinointisuunnitelma ja muutostyöt vuokralaisen tarpeisiin, kaikkiaan 700 000 euroa.

Edellä mainituista muutoksista johtuen Kirkon keskusrahaston tilikauden alijäämä kasvaa talousarvioon nähden 2 719 084,46 euroa. Tilikauden 2022 alijäämän arvioidaan näin ollen nousevan yhteensä -7,2 miljoonaan euroon.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, p. 050 3474 728.

Kirkon eläkerahaston ja Kirkon keskusrahaston tilinpäätökset kirkolliskokoukselle

Täysistunto hyväksyi kokouksessaan 22.3.2022 Kirkon eläkerahaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021. Täysistunto esittää kirkolliskokoukselle, että Kirkon eläkerahaston tulos 60 871 133,74 euroa siirretään Kirkon eläkerahaston ylijäämään.

Täysistunto hyväksyi myös Kirkon keskusrahaston toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021. Täysistunto esittää kirkolliskokoukselle, että kirkon keskusrahaston tilikauden ylijäämä 0,7 miljoonaa euroa kirjataan oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien yli-/alijäämään.

Kirkon keskusrahaston vuoden 2021 talousarvio oli laadittu -2,3 miljoonaa euroa alijäämäisenä, mutta tilikauden tulos oli 0,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämän muodostumiseen vaikuttivat ennen muuta koronapandemian vuoksi alentuneet matkustus- ja ravitsemispalveluiden sekä koulutus- ja asiantuntijapalveluiden ostot. Ylijäämän muodostumiseen vaikuttivat myös Turun Piispantalon myyntivoitto sekä se, että osa kärkihankkeiden toimenpiteistä siirtyi vuodelle 2022.

Kirkolliskokous käsittelee tilinpäätökset toukokuussa.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, p. 050 3474 728.

Kirkkolaista ja kirkkojärjestyksestä lausunto ministeriölle 

Täysistunto antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle sen pyytämän lausunnon kirkkolain ja kirkkojärjestyksen uudelleen kirjoittamiseen liittyvistä lainsäädäntöteknisistä korjauksista. Lisäksi täysistunto hyväksyi alustavasti kirkkolakiehdotusta täydentävän esityksen, josta lopullinen esitys tehdään huhtikuun täysistunnossa kirkon laintarkastustoimikunnan annettua lausuntonsa. Esityksessä tarkennettaisiin henkilötietojen suojaa ja rekisterinpitäjää koskevia säännöksiä. Kirkkolakiehdotuksen täydennys on tarkoitus viedä päätettäväksi toukokuun 2022 kirkolliskokoukselle.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi, p. 050 553 6203

Kolehtikohteiden pääryhmiin ja valintakriteereihin ei muutoksia vuodelle 2023

Seurakuntien kolehtikohteiden pääryhmät ja valintakriteerit säilyvät entisellään vuonna 2023.

Kolehtikohteiden ensimmäisen ryhmän muodostavat ns. viralliset kolehdit, jotka kirkkohallitus määrää kerättäväksi tiettyinä sunnuntaina vuoden aikana. Toisen ryhmän muodostavat seurakuntien kolehtisuunnitelmissa huomioon otettavat kohteet, jotka kirkkohallitus on määrännyt kerättäväksi tiettyjen kuukausien aikana, sekä tuomiokapitulien hiippakunnan yhteiseen toimintaan määräämät kolehdit. Kolmannen ryhmän kolehdit, ns. suosituskolehdit, kohdennetaan järjestöille, joiden katsotaan rakentavan kirkon yhteistä toimintaa, mutta joita ei kuitenkaan ole sijoitettu määrättyjen kolehdinsaajien joukkoon.

Vuonna 2023 virallisten kolehtien määrä on enimmillään 32 eli sama kuin vuonna 2022.

Kymmenessä seurakunnassa kokeillaan vuonna 2022 kirkkohallituksen täysistunnon vuonna 2021 tekemän päätöksen mukaisesti mallia, jossa täysistunto on päättänyt kolehtipyhät ja kolehdin saajat, mutta seurakunta saisi itse sijoittaa ennalta valitut toimijat kirkkohallituksen täysistunnon määräämiin pyhäpäiviin. Vuoden 2022 kokeilun kokemuksia hyödynnetään vuoden kuluttua osana vuoden 2024 kolehtivalmistelua.

Lisätiedot: Kansliapäällikkö Pekka Huokunan erityisavustaja Markus Ylimaa, markus.ylimaa@evl.fi, p. 050 593 1592

Lausunto Puumalan seurakunnan kirkkovaltuuston valitukseen 

Täysistunto antoi Helsingin hallinto-oikeudelle lausunnon Puumalan kirkkovaltuuston valituksesta. Puumalan seurakunnan kirkkovaltuusto vaatii valituksessaan, että Helsingin hallinto-oikeus kumoaa täysistunnon tammikuisen päätöksen Puumalan seurakunnan lakkauttamisesta ja liittämisestä Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaan. Kirkkohallituksen näkemyksen mukaan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole lainvastainen.

Lisätietoja: taloussuunnittelupäällikkö Johanna Simpanen, johanna.simpanen@evl.fi, p. 050 432 3323.

Täysistunto käsitteli myös Kirkon keskusrahaston henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2021 ja lähetti sen tiedoksi kirkolliskokoukselle. Myös Kirkon energia- ja ilmastostrategian Hiilineutraali kirkko 2030 tavoitteiden toteuttamisen väliraportti käytiin läpi ja lähetettiin kirkolliskokoukselle tiedoksi kirkkohallituksen ilmoituksella.

Kokouksen pöytäkirja tulee noin viikon kuluttua luettavaksi osoitteeseen  domus.evl.fi