Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitus käynnistää yhteistoimintamenettelyn osana Kirkon keskusrahaston talouden tasapainottamisohjelmaa

Julkaistu 23.11.2021

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksessa aloitetaan yt-neuvottelut tuotannollis-taloudellisista syistä. Asiasta päätti kirkkohallituksen täysistunto kokouksessaan 23.11.

Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen yhteistoimintamenettely käynnistetään osana kirkolliskokouksen edellyttämää Kirkon keskusrahaston talouden tasapainottamisohjelmaa.  

Neuvottelut koskevat Kirkkohallituksen henkilöstöä, lukuun ottamatta Kirkon palvelukeskusta, eli kaikkiaan noin 225:ttä työntekijää. Järjestelyt saattavat johtaa enintään 20 työntekijän irtisanomiseen. Kirkkohallitus tavoittelee vuosille 2023–2024 kaikkiaan 966 000 euron suuruista kustannussäästöä.

Yhteistoimintaneuvottelujen osana neuvotellaan myös mahdollisista toimintojen yhdistämisistä, työnjaon tarkastelusta, organisaatiorakenteen muutoksista sekä näiden mahdollisesti mukanaan tuomista henkilötason vastuualueiden muutoksista. 

”Tuta-neuvotteluissa etsitään rakenteellisia ja muita ratkaisuja niin, että Kirkkohallitus parhaalla mahdollisella tavalla toteuttaa tehtäväänsä”, sanoo kansliapäällikkö Pekka Huokuna

”Kirkon talouden tiukkenevaa suuntaa on ennakoitu jo pitkään, kun kirkon verotulot eivät ole nousseet, mutta samaan aikaan nettomenot ovat kuitenkin kasvaneet. Kirkon keskusrahaston maksua alennettiin vuoden 2018 alusta, mikä vähensi tuloja pysyvästi 13,3 prosenttia", toteaa talousosaston johtaja, kirkkoneuvos Juha Tuohimäki.

Kirkolliskokous on edellyttänyt, että Kirkon keskusrahaston talous tasapainotetaan vuoden 2023 alkuun mennessä niin, että kirkon keskusrahastomaksun ja toimintatuottojen tulee kattaa kaikki Kirkkohallituksen ja kapitulien toiminnan kulut sekä poistot. Sopeuttamistarve on kaikkiaan kolme miljoonaa euroa.

Kirkkohallitus löysi tasapainottamisohjelmassa aiemmin syksyllä säästöjä eri kulueristä noin 1,4 miljoonaa euroa. Kun tähän lasketaan mukaan hiippakuntien säästöt sekä kirkolliskokouksen linjaama kirkon keskusrahaston palkkaperusteisen eläkemaksun alentaminen vuonna 2023 kahdella prosenttiyksiköllä, säästöt ovat yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa. Vielä etsittävien säästöjen määrä on näin ollen vajaa miljoona euroa.

Uutinen kirkolliskokouksen päätöksestä 

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, juha.tuohimaki@evl.fi, p. 050 3474 728, Kansliapäällikön erityisavustaja Markus Ylimaa, markus.ylimaa@evl.fi, p. 050 593 1592

Kirkon tutkimuskeskuksen johtajan virka muutetaan Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön johtajan viraksi

Kirkkohallituksen täysistunto päätti muuttaa Kirkon tutkimuskeskuksen johtajan viran Kirkon tutkimus ja koulutus -erillisyksikön johtajan viraksi. Kokous päätti lisäksi siirtää Hanna Salomäen Kirkon tutkimus ja koulutus -erillisyksikön johtajan virkaan 1.1.2022 lukien.

Kirkon koulutuskeskus ja Kirkon tutkimuskeskus yhdistyvät 1.1.2022 alkaen. Kirkolliskokous hyväksyi elokuussa 2021 asiaan liittyvän Kirkkohallituksen ohjesäännön muutoksen. Yhdistämisen ensisijaisena tavoitteena on nykyistä parempi vaikuttavuus ja lisäarvon tuottaminen seurakunnille.

Lisätiedot: Kansliapäällikön erityisavustaja Markus Ylimaa, markus.ylimaa@evl.fi, p. 050 593 1592

Selvitystyö seurakuntalaisen jäsenyyden säilymisestä yhtymän sisällä muutettaessa käynnistyy

Täysistunto päätti asettaa työryhmän laatimaan esiselvitystä siitä, miten seurakuntalainen voi säilyttää seurakunnan jäsenyyden, kun hän muuttaa seurakuntayhtymän sisällä toisen seurakunnan alueelle. 

Työryhmä tekee vaikutusten arvioinnin ja esittää mahdollisia etenemistapoja. Työryhmä asetetiin ajalle 1.12.2021 – 30.8.2022. Esiselvityksen valmistuttua tavoitteena on linjata tarkemmin lainsäädäntöhankkeen sisältöä.

Selvitys on yksi seitsemästätoista kirkolliskokouksen kirkkohallitukselle vuonna 2017 antamasta tulevaisuustoimeksiannosta. 

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi, p. 050 553 6203

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit -ohje hyväksyttiin

Täysistunto hyväksyi Kriisiytyvän seurakunnan mittarit -ohjeen sekä sen sisältämät kriisiytyvän seurakunnan talouden sekä hallinnon ja toiminnan mittarit.

Ohje on kohdennettu seurakunnille ja tuomiokapituleille. Sen tavoitteena on ohjeistaa seurakuntia aktiivisesti ja säännöllisesti itse seuraamaan talouden kehitystään sekä hallinnon ja toiminnan tilaansa. Tavoitteena on myös kannustaa seurakuntaa omaehtoisesti ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin, jos mittarit toteutuvat.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit -ohje laadittiin kirkolliskokouksen toimeksiannosta.

Ohje on tiedotteen liitteenä.

Lisätiedot: juristi Mari Mustakoski, mari.mustakoski@evl.fi, p. 050 534 7473

Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenet toimikaudelle 2022–2025

Täysistunto valitsi seuraavat jäsenet ja varajäsenet kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskuntaan:

Turun arkkihiippakunta: Christina Söderlund, varalle Jorma Hellsten

Tampereen hiippakunta: Annu Kuusisto, varalle Juha Isosuo

Oulun hiippakunta: Hannu Kallunki, varalle Suvi Helanen

Mikkelin hiippakunta: Pekka Kotiaho, varalle Sirpa Paakki

Porvoon hiippakunta: Marcus Henricson, varalle Nicklas Storbjörk

Kuopion hiippakunta: Jaana Tolkki, varalle Tuomo Meriläinen

Lapuan hiippakunta: Eino Nissinen, varalle Elina Kalliovalkama

Helsingin hiippakunta: Jaakko Jonkka, varalle Signe Jauhiainen

Espoon hiippakunta: Tapio Tähtinen, varalle Sirpa Rantala

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantaja: Henrika Nybondas-Kangas, varalle Ville Urponen

Valtion työmarkkinalaitos: Sari Ojanen, varalle Risto Lerssi

Kirkkohallituksen täysistunnon edustajana valtuuskuntaan valittiin Vuokko Vänskä

Lisätietoja: kirkkoneuvos Anna Kaarina Piepponen, p. 040 688 1472

Ovet auki - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäohjelma 2023 hyväksyttiin 

Täysistunto hyväksyi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintäohjelman, joka on päivitetty kirkon uuden Ovet auki -strategian pohjalta. Ohjelma on tarkoitettu kaikkien kirkon toimijoiden tueksi ja inspiraatioksi viestintään ja vuorovaikutukseen. 

Viestinnän ammattilaiset -kyselyn mukaan Kirkon viestintäohjelmaa käytetään seurakunnissa pääsääntöisesti oman viestintästrategian tai -suunnitelman pohjana ja taustana. Ohjelmaan ja sen henkeen myös nojataan paikallisen viestinnän kehittämisessä.

Viestintäohjelman mukaan kirkollinen viestintä pohjautuu kirkon ydinsanomaan ja on rohkeasti kristillistä, ajankohtaista ja avointa, keskustelevaa ja kunnioittavaa, selkeää ja saavutettavaa ja se uudistuu jatkuvasti viestinnän kanavien ja teknologioiden kehittyessä.

Ohje on nähtävillä evl.fi/plus-sivustolla.

Lisätiedot: vt. viestintäjohtaja Eeva-Kaisa Heikura, eeva-kaisa.heikura@evl.fi, p. 040 688 1421

Täysistunto päätti myös muun muassa päihde- ja kriminaalityönkolehdin jaosta ja hyväksyi Kirkon keskusrahaston talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeen sekä teki muutoksia Kirkon keskusrahaston ja Kirkon eläkerahaston taloussääntöön.

Pöytäkirja tulee nähtäville osoitteeseen domus.evl.fi

Uutisen liitteet