Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallituksen täysistunto: Kirkon keskusrahaston talouden tasapainottamissuunnitelma hyväksyttäväksi kirkolliskokoukselle

Julkaistu 12.10.2021

Kirkkohallituksen täysistunto päätti kokouksessaan 12.10.2021 liittää Kirkon keskusrahaston talouden tasapainottamissuunnitelman osaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaa, joka esitetään marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle. Kirkolliskokouksen elokuussa 2021 tekemän päätöksen mukaisesti keskusrahaston talouden tulee olla tasapainossa vuoteen 2023 mennessä. Tavoiteltava säästö vuodesta 2022 vuoteen 2023 on yhteensä kolme miljoonaa euroa. Kirkon keskusrahastoon kuuluvat Kirkkohallitus sekä yhdeksän hiippakuntaa. 

Tasapainottamissuunnitelmassa käydään läpi kaikki Kirkon keskusrahaston meno- ja tuloerät (Kirkkohallitus, hiippakunnat, avustukset). Toiminnan säästökohteita on pyritty tunnistamaan minimoiden säästöjen henkilöstövaikutukset. Tunnistettu säästöpotentiaali tässä vaiheessa on 1,6–2,3 miljoonaa euroa.  

Talouden tasapainottamissuunnitelmaa on laadittu Kirkkohallituksessa yhteistyössä osastojen ja yksiköiden kanssa, ja sen etenemisestä on tiedotettu henkilöstölle koko prosessin ajan. Mahdollisia toiminnan päällekkäisyyksiä on tarkasteltu yhteistyössä hiippakuntien kanssa. 

Edellisessä syyskuun kokouksessa täysistunto hyväksyi kirkolliskokoukselle esitettäväksi Kirkon keskusrahaston talousarvion vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022–2024. Nyt toiminta- ja taloussuunnitelmaan on liitetty vuosien 2023–2024 tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.  

Täysistunto päätti esittää kirkolliskokoukselle, että se vahvistaisi vuodelle 2022 keskusrahastomaksun suuruudeksi 6,5 % ja vuoden 2022 Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksujen määräytymisen täysistunnon esityksen mukaisesti. Täysistunto esittää kirkolliskokoukselle vahvistettavaksi, että vuonna 2022 valtion Kirkon keskusrahastolle maksamasta 118,7 miljoonan euron rahoituksesta jaetaan 109,4 miljoonaa euroa seurakunnille 19,771 euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti ja että 6,9 miljoona euroa käytetään seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon. Esityksen mukaan rahoituksesta 2,4 miljoonaa euroa jakamatta jäävä osuus käytetään Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön. 

Tarkennettu selvitys kirkolliskokoukselle Kirkon talon Uusi tila -hankkeesta 

Kirkkohallitus antaa selvityksen marraskuun kirkolliskokoukselle Kirkon talon (Eteläranta 8, Helsinki) Uusi tila -hankkeesta. Hankkeen tavoitteena oli tehostaa Kirkon talon tilankäyttöä ja luoda työntekoa tukeva, nykyaikainen ja innostava monitilatoimisto. Muutostyöt toteutettiin vuoden 2020 aikana.  

Kirkolliskokouksen talousvaliokunnan mietinnössä 1/2021 kiinnitettiin huomiota Kirkon talon Uusi tila -hankkeen kustannusseurantaan ja johtamiseen, ja tähän liittyen kirkkohallitukselta on pyydetty tarkempaa selvitystä asiassa. Selvityksessä on käyty läpi hankkeen kokonaiskustannuksia ja niiden suhdetta kustannusarvioon, sekä hankkeen johtamiseen ja taloudelliseen ohjaamiseen liittyviä käytänteitä. 

Lisätiedot:
kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, 
p. 050 347 4728 , juha.tuohimaki@evl.fi

Rakennusavustusten hakemista ja jakamista uudistetaan 

Kirkollisten rakennusten ja seurakuntien muiden rakennusten rakentamiseen ja korjaamiseen sekä kirkollisen arvoesineistön hoitoon tarkoitettujen avustusten jakoperusteet muuttuvat vuoden 2022 alusta alkaen. Täysistunto hyväksyi muutokset rakennusavustuksien nimityksiin, hakemiseen, jakoperusteisiin ja maksatukseen. 

Samalla valtion rahoituksesta myönnettävä avustus kohdistetaan tarkemmin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen rakennusperinnön sekä arvoesineistön hoitoon. Kirkon keskusrahaston tuki suunnataan seurakunnan toiminnan parantamiseen tähtääviin korjaushankkeisiin sekä rakennuksen käyttökelpoisuuden kannalta välttämättömiin korjauksiin.  

Koska seurakuntatalouksien huomattava korjausvastuu kohdistuu kirkollisiin rakennuksiin, avustusten ulkopuolelle rajataan muun muassa ulosvuokratut kiinteistöt, kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt sekä leirikeskukset. Myös hautaustoimeen liittyvät hankkeet rajataan avustusten ulkopuolelle, koska niiden rahoitus katetaan seurakuntien saamalla suoralla valtion rahoituksella sekä hautaustoimen maksuilla. 

Rakennusavustusuudistuksella kannustetaan seurakuntatalouksia riittävien lähtötietojen selvittämiseen ja tarpeellisen taustatutkimuksen tekoon etenkin suojeltuun kirkolliseen rakennukseen kohdistuvan korjaussuunnittelun alkuvaiheessa. Selkeyttämällä hakuprosessin ohjeistusta, muuttamalla valtion rahoituksesta ja kirkon keskusrahastosta jaettavien avustusten nimitystä sekä kehittämällä hakulomaketta voidaan vähentää hylättäviksi päätyvien hakemusten määrää ja samalla nopeuttaa hakemusten käsittelyä. 

Avustusten uudet nimet ovat: Avustus kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon (nykyinen valtion rahoituksesta jaettava avustus) ja Kirkon keskusrahaston korjausavustus (nykyinen kirkon keskusrahaston tuki). Avustusta kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon voidaan myöntää kirkkolain tarkoittamille kirkollisille rakennuksille, jotka on suojeltu kirkkolain, rakennusperinnön suojelulain tai asemakaavan perusteella. Kirkon keskusrahaston korjausavustusta voidaan myöntää muiden kuin suojeltujen kirkollisten rakennusten korjaushankkeisiin sekä suojeltujen kirkollisten rakennusten käytettävyyttä parantaviin toimenpiteisiin.  

Avustuksessa käytetään uutta laskentakaavaa. Mikäli laskentakaavan tuloksen perusteella avustuksia ei voida myöntää, voidaan kuitenkin merkittäväksi arvioitaviin suojeltuihin kirkollisiin kohteisiin myöntää harkinnanvarainen avustus. Hyvän kulttuuriperinnön hoitoa ja hankkeiden seurantaa parannetaan edellyttämällä korjaussuunnitelmien ja -raporttien tallentamista Kirkon kulttuuriperintö- ja kiinteistöhallintajärjestelmä Basikseen ennen viimeisen avustusmaksuerän maksamista.  

Lisätiedot:  
yliarkkitehti Edla Mäkelä, p. 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi

Kirkkohallitukselta esitys kirkolliskokoukselle koskien oikeusministeriön lausuntopyyntöä Ahvenanmaan uudesta itsehallintolaista 

Kirkkohallitus antoi elokuussa oikeusministeriön pyytämän lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle Ahvenanmaan uudeksi itsehallintolaiksi. Lausunnossa nostetaan esiin muun muassa kysymys lainsäädäntötoimivallasta maakuntapäivien ja eduskunnan välillä erityisesti liittyen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin kuten kirkolliseen kulttuuriperintöön, hautaustoimeen ja väestökirjanpitoon. 

Kirkkohallitus korosti elokuun lausunnossaan, että varsinaisen kannan muodostaminen kuuluu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukselle kirkkolain mukaisesti. Siksi kirkkohallitus katsoo, että oikeusministeriön tulee pyytää asiasta kirkolliskokouksen lausunto. 

Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle, että kirkolliskokous merkitsee tiedokseen kirkkohallituksen antaman lausunnon ja lausuntonaan oikeusministeriölle yhtyy kirkkohallituksen lausuntoon sekä tarvittavilta osin täydentää, täsmentää tai muuttaa annettua lausuntoa sekä ottaa varsinaisen kannan ehdotettuihin uuden Ahvenanmaan itsehallintolakiin tarvittavilta osin. 

Lisätiedot:
kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203, 
pirjo.pihlaja@evl.fi 

Työryhmä valmistelemaan kiinteistöomistajapolitiikkaa 

Täysistunto asetti työryhmän valmistelemaan Kirkon keskusrahaston omistuksessa olevien kiinteistöjen, Kirkon talon (Eteläranta 8, Helsinki) ja Kirkon koulutuskeskuksen (Järvenpää) kiinteistöomistajapolitiikkaa.  

Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin kirkkoneuvos Juha Tuohimäki ja jäseniksi kiinteistöjohtaja Kai Heinonen (Helsingin seurakuntayhtymä), kansliapäällikkö Pekka Huokuna, henkilöstön edustajana pääluottamusmies Tuula Koskinen, kiinteistöpäällikkö Juha Kääriäinen, yliarkkitehti Edla Mäkelä sekä Koulutuskeskuksen vs. johtaja Ulla Tuovinen. Täysistunto nimesi lisäksi työryhmään edustajikseen Heikki Sorvarin ja Åsa A. Westerlundin 

Työryhmä jättää esityksen Kirkon taloa ja Kirkon koulutuskeskustelusta koskevasta kiinteistöomistajapolitiikasta kirkkohallitukselle helmikuun 2022 loppuun mennessä.  

Lisätiedot:
kirkkoneuvos Juha Tuohimäki
, p. 050 347 4728 , juha.tuohimaki@evl.fi

Kokouksen pöytäkirja tulee noin viikon kuluttua  Domus-palveluun.