Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Piispainkokous hyväksyi suosituksen diakonian virkaan vihkimisestä

Julkaistu 25.05.2021

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokous kokoontui tiistaina 25.5. hybridikokouksena, lähikokouksena Kirkon talossa sekä Teams-etäyhteydellä.

Piispainkokous hyväksyi suosituksen diakonian virkaan vihkimisestä. Päivitetty suositus auttaa yhtenäistämään diakonian vihkimyskäytäntöjä, joihin liittyvät periaatteet ja toimintamallit ovat aiemmin vaihdelleet hiippakuntien välillä. Päivityksessä tarkennettiin muun muassa siitä, millaiseen palvelussuhteeseen henkilö voidaan vihkiä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ei sisälly määräyksiä diakonian virkaan liittyvästä vihkimysvirasta. Kirkkokäsikirjassa on kuitenkin erillinen diakonian virkaan vihkimisen kaava. Sen mukaan vihkimyksen toimittaa hiippakunnan piispa.

Diakonian virkaan voidaan vihkiä henkilö, joka on kutsuttu hoitamaan diakonian virkaa kirkossa tai seurakunnassa tai diakoniaan liittyviä tehtäviä palvelussuhteessa seurakuntaan. Vihkiä voidaan myös henkilö, joka on kutsuttu hoitamaan diakonian tehtäviä kristilliseen järjestöön, valtioon, kuntaan, säätiöön, yksityiseen järjestöön tai muuhun yhteisöön ja joka osallistuu erikseen sovittavalla tavalla kirkon tehtävän toteuttamiseen. Piispainkokous suosittaa, että diakonian virkaan vihittävät rekisteröityvät Valviran rekisteriin.

Suositus on kokonaisuudessaan luettavissa piispainkokouksen verkkosivuilla.

Lisätiedot: Kari Kopperi, piispainkokouksen pääsihteeri, p. 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi

Virkavapauden myöntämisestä papeille kansainvälisiin tehtäviin valmistellaan suositus

Piispainkokous keskusteli Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston esityksestä, jossa toivottiin, että piispainkokous antaisi suosituksen virkavapauden myöntämisestä papeille kirkon kansainvälisiin tehtäviin. Esityksen mukaan tämä tukisi pappien hakeutumista kansainvälisiin tehtäviin, kuten kirkon ulkosuomalaistyöhön sekä tehtäviin, joita tarjoavat muun muassa kirkon lähetysjärjestöt, Kirkon ulkomaanapu, Suomen Merimieskirkko ry sekä kansainväliset kirkkoliitot. Pappien virkavapauksista päättävät tuomiokapitulit, ja seurakunnat antavat asiasta lausunnon.

Kirkon ulkoasiain osasto sai tehtäväkseen valmistella asiaa eteenpäin.

Lisätiedot: Mauri Vihko, johtaja, Ulkoasiain osasto, Ulkosuomalaistyö p. 040 688 1443, mauri.vihko@evl.fi

Evästystä kirkollisten toimitusten uusiin rukouksiin 

Piispainkokous keskusteli jatkotyöskentelyä varten kirkollisten toimitusten (kasteen, konfirmaation, avioliittoon vihkimisen ja hautaan siunaamisen) uusista rukouksista, joita Kirkkohallituksen vetämässä työryhmässä on valmisteltu. Tällä hetkellä Kirkkokäsikirjan toimitusten rukouksissa on useita vaihtoehtoja, mutta niitä on pidetty osin riittämättöminä. Papistolta tulleiden palautteiden perusteella kirkollisten toimitusten kieli on liian kaukana tämän päivän ihmisten käyttämästä kielestä, jolloin usko ja elämä eivät kohtaa.

Keskustelun aikana piispainkokous tarkensi prosessia, jolla uutta rukousmateriaalia työstetään eteenpäin. Piispa Jari Jolkkonen esitettiin nimettäväksi mukaan rukouksia valmistelevaan työryhmään. Toiminnallisen osaston johtajan nimeämässä työryhmässä muina jäseninä ovat kirjailija Anna-Mari Kaskinen, pastori Pirjo Kantala, kehitysvammaistyön pappi Pertti Arola, pastori Timo Viitanen, kappalainen Maria Siekkinen sekä asiantuntijajäseninä piispainkokouksen teologinen sihteeri Anna-Kaisa Inkala ja johtava asiantuntija Terhi Paananen.

Muokkausten jälkeen piispainkokous antaa lausunnon esirukouksista ja hyväksyy ne sisällöllisesti julkaisemista varten. Esirukoukset ovat toimituksissa aineistoa, jota pappi voi muokata muuta aineistoa vapaammin.

Kirkollisten toimitusten uusista niin kutsutuista kollehtarukouksista työryhmä voi valmistella piispainkokoukselle erillisen esityksen. Kollehtarukoukset ilmaisevat kirkon yhteistä uskoa. Ne ovat kirkkokäsikirjan aineistoa, ja siksi niiden hyväksyminen kuuluu kirkolliskokoukselle.

Lisätiedot: Anna-Kaisa Inkala, piispainkokouksen teologinen sihteeri, p. 050 380 3270, anna-kaisa.inkala@evl.fi

Kirkkojen kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen jäsenmaksujen ja erityisavustusten esitetään säilyvän ennallaan

Piispainkokous päätti esittää kirkkohallituksen täysistunnolle, että kirkkojen kansainvälisten yhteistyöjärjestöjen jäsenmaksuihin ja eritysavustuksiin varataan vuoden 2022 budjettiin pääosin edellisvuotta vastaavat summat, 671 300 euroa. Esityksessä huomioitiin Kirkon keskusrahaston säästötarpeet vuodelle 2022, mikä edellyttää kolmen prosentin leikkausta vuoden 2021 kokonaissummasta (691 000 euroa). 

Lisätiedot: Kimmo Kääriäinen, kirkkoneuvos, p. 040 522 1464, kimmo.kaariainen@evl.fi

Synodaalikirja työn alla

Piispainkokous merkitsi tiedoksi synodaalikirjasta valmistuneen suunnitelman. Seuraava synodaalikirja julkaistaan verkkojulkaisuna synodaalikokouksiin, jotka pidetään hiippakunnittain 27.9.2022. Kirjan ja kokousten teemana on pelastus.

Synodaalikokous on vähintään kuuden vuoden välein piispan koolle kutsuma hiippakunnan pappien ja lehtorien kokous, jonka yksi keskeinen tavoite on tukea ja vahvistaa osallistujien luterilaista pappisidentiteettiä.

Lisätiedot: Kari Kopperi, piispainkokouksen pääsihteeri, p. 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi

Piispainkokouksen pöytäkirja on luettavissa Domus-palvelussa (domus.evl.fi) noin viikon kuluttua kokouksesta.