Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Uskoa, valoa ja toivoa Eurooppaan – Kirkko mukana keskustelemassa Euroopan tulevaisuudesta

Julkaistu 07.05.2021
Eurooppa-päivänä 9.5. käynnistyy mittava keskusteluun ja vuorovaikutukseen rohkaiseva Euroopan tulevaisuuskonferenssi (Conference on the Future of Europe, Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi). Nimestään huolimatta kyseessä ei ole yksittäinen tapahtuma vaan uusi monikanavainen osallistavan demokratian hanke, jonka tarkoituksena on innostaa kaikkia Euroopan kansalaisia ja kansalaisyhteiskuntaa keskustelemaan Euroopan ja EU:n haasteista, prioriteeteista ja kehittämismahdollisuuksista vuoden aikana. 

Euroopan tulevaisuuskonferenssin ajoitus on oivallinen. Koronapandemia, Brexit, ilmastonmuutos, maahanmuuttoon liittyvät haasteet sekä lisääntyvä populismi ja kansallismielisyys ovat synnyttäneet tarpeen nykyistä laaja-alaisempaan vuoropuheluun siitä, minkälaista Eurooppaa ja Euroopan unionia haluamme vastaisuudessa. 

Keskustelua käydään ensisijaisesti paikallisella ja kansallisella tasolla, ja tavoitteena on saada erityisesti nuorten ääni kuuluviin. Tarkoituksena on käydä keskustelua kansalaisille tärkeistä asioista kuten eurooppalaisista arvoista, ilmastonmuutoksesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta, muuttoliikkeen aiheuttamista haasteista ja turvallisuudesta. Keväällä 2022 on tarkoitus esittää johtopäätöksiä, jotka paitsi antavat uusia suuntaviivoja myös ohjaavat tulevaa EU-päätöksentekoa. 

Tulevaisuuskonferenssi käyttää osallistamistyökaluna mm. monikielistä digitaalista alustaa, jolla kansalaiset voivat jakaa ajatuksiaan verkossa omalla äidinkielellään (ks. suomenkielinen alusta ). Muita osallistamistapoja ovat organisaatioiden sekä kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten järjestämät verkko-, fyysiset ja hybriditapahtumat sekä kansalaispaneelit. 

Kirkko haluaa vahvistaa EU:n yhteisiä arvoja

Kirkkohallituksen EU-asioiden johtava asiantuntija Lena Kumlin toteaa, että kirkko haluaa olla aktiivisesti mukana prosessissa: ”Euroopan tulevaisuuskonferenssi on tärkeä niin Euroopan kansalaisille kuin koko kansalaisyhteiskunnalle – myös kirkoille ja eri uskontokunnille. Tavoitteena on - yhdessä muiden toimijoiden kanssa - käydä osallistavaa, avointa ja rakentavaa keskustelua siitä, minkälaista Eurooppaa haluamme.”

Kirkon kannalta kaikkein keskeisin tavoite on arvoulottuvuuden vahvistaminen. On tärkeä muistaa, että EU ei ole ainoastaan kilpailukykyä ja sisämarkkinoiden toimivuutta edistävä talousyhteisö, vaan myös yhteisiin arvoihin perustuva rauhanprojekti. Kumlin pitää tärkeänä, että EU:n yhteiset arvot, kuten solidaarisuus, tasa-arvo ja demokratia, ohjaavat EU:n toimintaa ja politiikkaa. Näiden arvojen tulisi ohjata esimerkiksi päätöksiä liittyen ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä solidaarisuuteen ja kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa kunnioittamiseen perustuvan muuttoliikepolitiikan kehittämiseen.

Hiippakuntia, seurakuntia ja kirkon jäseniä kutsutaan osallistumaan 

Kirkko haluaa olla mukana keskustelemassa Euroopan tulevaisuudesta kaikilla tasoilla – paikallisesta ja kansallisesta eurooppalaiselle tasolle. Siksi kirkko kannustaakin myös hiippakuntia, seurakuntia sekä kirkon jäseniä osallistumaan tähän moniäänisen ja monikanavaiseen tulevaisuuskeskusteluun. Tätä voi tehdä osallistumalla eri tilaisuuksiin, tai järjestämällä keskustelutilaisuuksia, joko itse tai yhdessä muiden tahojen kanssa. 
On tärkeää, että myös kirkko – ja kirkon jäsenet – ovat mukana keskustelussa Euroopan tulevaisuudesta. Tarvitaan uusia, innostavia visioita, jotta voidaan kehittää Euroopan unionia sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäväksi arvoyhteisöksi ja edistää yhteistä hyvää niin nykyisille kuin tulevillekin sukupolville.

Lisätiedot:

Lena Kumlin
Johtava asiantuntija (EU-asiat)
Kirkkohallitus 
lena.kumlin@evl.fi
puh. 050 430 3953

Kuva: Markku Pihlaja.
Lue Euroopan kirkkojen konferenssin (CEC,  Conference of European Churches, www.ceceurope.org) ja Euroopan unionin piispainkokousten konferenssin COMECE, the Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union, www.comece.eu) yhteinen julkilausuma.

Julkilausuman vapaamuotoinen käännös

Lausunnossa todetaan, että Euroopan tulevaisuuskonferenssin käynnistäminen on myönteinen asia: laaja-alainen keskustelu Euroopan tulevaisuudesta on tarpeen, jotta voidaan vahvistaa luottamusta ja uudistaa sitoutumista Euroopan unioniin arvoyhteisönä.
COMECE ja CEC edustavat – jäsentensä kautta – miljoonia Euroopan kansalaisia kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. COMECE ja CEC ovat sitoutuneita Euroopan tulevaisuuskonferenssiin, ja haluavat osallistua siihen aktiivisesti Euroopan tasolla. Tavoitteena on lisäksi innostaa jäsenkirkkoja osallistumaan konferenssiin paikallisella ja kansallisella tasolla. Erityisen tärkeää on saada nuoret mukaan keskustelemaan. Nuorten aktiivinen osallistuminen tuleekin olla keskeinen prioriteetti konferenssille; miten voidaan palauttaa nuorten eurooppalaisten – eli ’Euroopan tulevaisuuden’ toivo ja luottamusEurooppaan ja Euroopan unioniin. 

Kirkot ovat läsnä kaikilla tasoilla kaikissa Euroopan maissa, ja voivat antaa lisäarvoa sekä myötävaikuttaa rakentavalla tavalla Euroopan tulevaisuuskonferenssiin. COMECE ja CEC pitävät tärkeänä, että myös jäseneksi pyrkivät maat voisivat jollain tavoin olla mukana keskusteluissa Euroopan tulevaisuudesta.

COMECE ja CEC käyvät jatkuvasti vuoropuhelua EU-instituutioiden kanssa, ja tulevat Euroopan tulevaisuuskonferenssin osalta keskittymään Euroopan yhteisen arvopohjan vahvistamiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja luomakunnan varjeluun sekä kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa kunnioittavan muuttoliikepolitiikan kehittämiseen. Lisäksi sisämarkkinoita (tulee arvioida uudelleen ja kehittää solidaarisuuden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, sukupolvien välisen yhteistyön, tasa-arvon ja oikeudenmukaisen vihreän ja digitaalisen siirtymän arvojen mukaisella tavalla. Mitä tulee EU:n rooliin globaalina toimijana, on kysyttävä miten taloudellisia intressejä voidaan edistää keskeisistä eurooppalaisista arvoista tinkimättä.

COMECE ja CEC odottavat innolla Euroopan tulevaisuuskonferenssia. Haluamme osallistua konferenssiin avoimella, rakentavalla ja osallistavalla tavalla. Meillä on myös suuria odotuksia liittyen monikieliseen, interaktiiviseen digitaaliseen alustaan. Euroopan kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan ja kirkkojen huolia, näkökohtia ja visioita tulee kuunnella, ja konferenssin päätöslauselmia muuntaa konkreettisiksi EU-politiikan suosituksiksi. 

Kutsumme kaikkia eurooppalaisia osallistumaan Euroopan tulevaisuuskonferenssiin. Toivomme, että konferenssi tulee antamaan uusia virikkeitä ja uusia, innovatiivisia visioita yhä kestävämmän, oikeudenmukaisemman, osallistavamman ja vauraamman Euroopan tulevina vuosina.

Toivotamme Euroopan tulevaisuuskonferenssille onnea ja menestystä. Toivomme, että Euroopan unioni vahvistuu toivon, rauhan ja oikeudenmukaisuuden tyyssijana, erityisesti nuorille sukupolville.