Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitus myönsi rakennusavustuksia suojeltujen kirkollisten rakennusten korjauksiin

Julkaistu 20.04.2021

Kirkkohallituksen täysistunto päätti kaikkiaan seitsemän miljoonan euron rakennusavustuksista kokouksessaan 20.4.2021. Valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta haettiin vuodelle 2021 yhteensä 58 hankkeelle 42 seurakunnasta yhteensä 18 miljoonan euron edestä.   

Suurimmat avustukset myönnettiin Multian kirkon korjaukseen (n. 1,2 miljoonaa euroa), Viitasaaren kirkon korjaukseen (n. 0,9 miljoonaa euroa) sekä Mäntyharjun kirkon ja kellotapulin korjaukseen ja restaurointiin (n. 0,8 miljoonaa euroa).  

Valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta voivat hakea kaikki ne seurakunnat, joiden hoidettavana on suojeltuja kirkollisia rakennuksia. Rakennusavustuksen määrä perustuu laskentakaavaan, jonka perustella saatavaan avustusprosenttiin vaikuttavat seurakunnan veroprosentti, verotulot sekä kirkkojen ja siunauskappelien lukumäärä.  

Valtion rahoituksesta jaettavaa avustusta on mahdollista käyttää myös kaikkia seurakuntia hyödyttäville yhteishankkeille. Vuoden 2021 valtion rahoitusta päätettiin käyttää kaikkien seurakuntien käytössä olevaan kiinteistöjen ja kulttuuriperinnön hallintajärjestelmään Basikseen 300 000 euroa, Hiilineutraali kirkko 2030  -hankkeeseen 150 000 euroa, hautausmaiden hoitosuunnitelmaan 41 000 euroa sekä UNESCOn maailmanperintökohde Petäjäveden kirkon peruskunnossapitoon ja turvallisuuteen 30 000 euroa. 

Myönnetyt avustukset jaettiin esitysten mukaisesti: domus.evl.fi  

Lisätiedot: vt. yliarkkitehti Edla Mäkelä, p. 050 591 7665, edla.e.makela@evl.fi 

Seurakuntajakoihin muutoksia vuoden 2022 alussa 

Kirkkohallitus päätti, että Heinäveden seurakunta lakkautetaan 31.12.2021 ja liitetään Liperin seurakuntaan 1.1.2022 alkaen. Seurakunnan alueena on nykyisten Liperin kunnan ja Heinäveden kunnan alue ja nimeksi tulee Liperin seurakunta.  

Pielaveden seurakunta ja Keiteleen seurakunta lakkautetaan 31.12.2021 ja niistä muodostetaan Nilakan seurakunta 1.1.2022 lukien. Seurakunnan alueena on nykyisten Pielaveden ja Keiteleen kunnan alue. 

Lisätiedot: taloussuunnittelupäällikkö Johanna Simpanen, p. 050 432 3323, johanna.simpanen@evl.fi 

Oppilaitos- ja nuorisotyön kolehtiavustus jaettiin 

Kirkkohallituksen päätöksen mukaisesti suomenkielisten hiippakuntien seurakunnissa on kannettu edellisinä vuosina kolehti oppilaitos- ja nuorisotyön eri järjestöille. Edellisvuosien ylijäämää on yhteensä 38 078 euroa.  

Kolehdin tuotosta haki avustusta kaksi järjestöä, Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ja Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry, jotka molemmat saivat 19 000 euroa.  

Tämän vuoden hakemusten käsittelyssä huomioitiin pandemiavuoden vaikutukset järjestöjen talouteen sekä järjestöjen tekemän työn merkitys opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi vaikeana aikana.  

Lisätiedot: asiantuntija Stiven Naatus, p. 040 688 1469, stiven.naatus@evl.fi 

Kirkollisille järjestöille avustuksia  

Täysistunto jakoi avustuksia kirkollisille järjestöille yhteensä 80 000 euroa. Summa oli varattu Kirkon keskusrahaston talousarvioon vuodelle 2021 jaettavaksi kirkollisille järjestöille, yhdistyksille ja laitoksille. 

Avustusten saajien joukko on melko vakiintunut ja koostuu hyvin erityyppisistä ja -kokoisista järjestöistä. Avustushakemuksia on arvioitu suhteessa toiminnan laajuuteen, kattavuuteen ja muiden samantyyppisten avustuksenhakijoiden hakemuksiin.  

Avustussummat olivat esityslistan mukaiset: domus.evl.fi   

Lisätiedot: kirkkoneuvos Petri Määttä, p. 040 688 1543, petri.maatta@evl.fi 

Kirkkohallituksen strategia vuoteen 2026 hyväksyttiin 

Täysistunto hyväksyi Kirkkohallituksen strategian Ovet auki - kokeiluille ja kehittämiselle vuoteen 2026.  Strategia painottaa kokeilujen ja kehittämisen tarpeellisuutta ja konkretisoi kokonaiskirkon Ovet auki -strategian tavoitteita Kirkkohallituksen näkökulmasta. Toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat arvot - usko, toivo ja rakkaus - sekä toimintaympäristön kuvaus nousevat suoraan kokonaiskirkon strategiasta.  

Kirkkohallituksen strategian läpäiseviä periaatteita ovat avoimuus, ammatillisuus, vuorovaikutuksellisuus, vastuullisuus ja yhdessä kokeileminen. Kirkkohallituksen perustehtävänä, missiona, on edistää uskon, toivon ja rakkauden toteutumista kirkossa ja muualla yhteiskunnassa hoitamalla ja kehittämällä ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti kirkon yhteistä hallintoa, taloutta ja toimintaa. Kirkkohallituksen visiona on olla rohkea uudistaja ja edelläkävijä kirkon parhaaksi. 

Strategia johdantoineen on tiedotteen liitteenä. 

Lisätiedot: kansliapäällikön erityisavustaja Jari Pulkkinen, p. 040 688 1467, jari.a.pulkkinen@evl.fi 

Suunta-hankkeen loppuraportti tiedoksi 

Täysistunto merkiksi tiedoksi Kirkkohallituksen toimintoja kehittäneen Suunta-hankkeen loppuraportin. Suunta-hanke perustui kirkolliskokouksen Kirkkohallitukselle vuonna 2017 antamiin tulevaisuustoimeksiantoihin. Hanke jakautui kuuteen erillisprojektiin, joissa mm. tarkasteltiin Kirkon kehityspalvelut -yksikön mahdollista muodostamista, Toiminnallisen osaston kehittämistä ja Kirkon viestintä -erillisyksikön kehittämistä (ks. tiedote viestintäuudistuksesta) sekä työstettiin Kirkkohallituksen strategiaa vuosille 2021–2026. 

Kirkkohallitukseen ei olla Suunta-hankkeen myötä perustamassa erillistä kehityspalveluyksikköä. Sen sijaan kirkolliskokoukselle esitettiin marraskuussa 2020 ohjesääntömuutosta, joka olisi mahdollistanut Kirkon tutkimuskeskuksen ja koulutuskeskuksen yhdistämisen. Kirkolliskokouksen päätöstä ei vielä syntynyt, sitä odotetaan elokuussa 2021 kokoontuvalta kirkolliskokoukselta. Lisäksi on ehdotettu kehitysverkostoja koordinoivan kehityspäällikön tehtävän perustamista. Kehityspäällikön tehtävä on tarkoitus täyttää Kirkkohallituksessa syksyllä 2021 aluksi määräaikaisena. 

Suunta-hankkeessa on muun muassa arvioitu Kirkkohallituksen työntekijöiden tehtäviä uudelleen ja priorisoitu toimintoja. Organisaatiorakenteita on muutettu, ja toimintakulttuuriin on kiinnitetty huomiota. Suunta-hankkeen vaikuttamana verkostomainen työote sekä osasto- ja organisaatiorajat ylittävä yhdessä tekeminen Kirkkohallituksessa on lisääntynyt. Kehitystyö jatkuu osana osastojen normaalia toimintaa.  

Lisätiedot: kansliapäällikön erityisavustaja Jari Pulkkinen, p. 040 688 1467, jari.a.pulkkinen@evl.fi 

Kirkolliskokouksen työjärjestyksen uudistaminen etenee 

Täysistunto päätti antaa kirkolliskokoukselle esityksen kirkolliskokouksen työjärjestyksen muuttamisesta. Täysistunto hyväksyi edellisessä maaliskuun kokouksessaan esityksen sisällöllisesti ja pyysi siitä lausunnon kirkon laintarkastustoimikunnalta.

Lisätiedot: kirkolliskokouksen pääsihteeri Birgitta Hämäläinen, birgitta.hamalainen@evl.fi, p. 040 688 1527 

Täysistunto merkitsi myös tiedoksi Finanssivalvonnan Kirkon eläkerahastoa koskevan valvontaraportin vuodelta 2020. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan eläkerahaston sijoitustoimintaa on toteutettu ammattitaitoisesti. Lisäksi täysistunto vahvisti Kirkon yhteisen toiminnan vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2024 toimintasuunnitelman laadintaperiaatteet. 

Lisätiedot: kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, p. 050 347 4728, juha.tuohimaki@evl.fi   

Kokouksen pöytäkirja tulee noin viikon kuluttua Domus-palveluun

Uutisen liitteet