Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallituksen täysistunnolta suositus sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa

Julkaistu 16.03.2021

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen täysistunto antoi kokouksessaan 16.3.2021 suosituksen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta kirkossa. Suositus tehtiin kirkolliskokouksen toimeksiannosta.

Sidonnaisuusilmoitus suositellaan tehtäväksi luottamushenkilön tai johtavan viranhaltijan johtotehtävistä tai luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavassa yrityksessä tai muussa yhteisössä. Lisäksi sidonnaisuusilmoitus suositellaan tehtäväksi sellaisesta omaisuudesta ja omistusosuuksista, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten. Sidonnaisuuksien ilmoittamisen kannalta merkittävänä pidetään sellaista osakkeenomistusta tai muuta omistusta, joka antaa yli 20 prosentin äänivallan. Suositus muistuttaa, että myös henkilön yhdistys- tai säätiötoiminnalla saattaa olla merkitystä päätöksenteon puolueettomuuden arvioinnissa.

Suositusta annettaessa on katsottu, että kaikkia luottamushenkilöitä tai viranhaltijoita koskeva sidonnaisuusilmoituskäytäntö ei ole tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi kirkkovaltuuston, yhteisen kirkkovaltuuston ja hiippakuntavaltuuston jäsen on esteellinen vain, jos asia koskee henkilökohtaisesti häntä tai hänen hallintolaissa tarkoitettua läheistään.

Suositus sisältää myös mm. yleisiä ohjeita sidonnaisuusilmoitusten tekemisestä ja käsittelystä sekä sidonnaisuusrekisterin ylläpidosta. Kyseessä on suositus, jolloin seurakunnassa, seurakuntayhtymässä, hiippakunnassa sekä kirkkohallituksessa tulee erikseen tehdä päätös siitä, miten suositusta sovelletaan.

Koko suositus on tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätiedot: kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi, p. 050 553 6203

Toimielinten sähköiset kokoukset mahdollisia

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viranomaisten toimielimissä voidaan järjestää sähköisiä kokouksia, kun laki kirkkolain muuttamisesta (200/2021) on tullut voimaan 15.3.2021. Lailla muutettiin kirkkolakia kiireellisesti sähköisiä kokouksia koskevilta osin.

Tavoitteena on, että seurakunnat ja seurakuntayhtymät muuttavat toimielintensä työjärjestyksiä, ohjesääntöjä ja johtosääntöjä siten, että niissä on otettu huomioon sähköisten kokousten järjestämismahdollisuus. Kirkko- ja seurakuntaneuvoston ohjesäännön muutokset on voimaan tullakseen myös alistettava hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Varmistaakseen sen, että sähköinen kokoustaminen voidaan seurakunnissa käynnistää jo ennen mahdollisia säännösten muutoksia, täysistunto antoi seurakuntien ja seurakuntayhtymien hallintoa koskevan väliaikaisen määräyksen. Määräyksen mukaan seurakunnan tai seurakuntayhtymän toimielinten kokouksia voidaan 1.3. todetuissa poikkeusoloissa pitää sähköisesti, vaikka toimielimen työjärjestyksessä, ohjesäännössä tai johtosäännössä olisi määräyksiä vain varsinaisen, kokouspaikalla pidettävän kokouksen mahdollisuudesta.

Määräaikainen päätös tulee voimaan 17.3.2021, ja se on voimassa niin kauan kuin poikkeusolot ovat voimassa, kuitenkin enintään elokuun loppuun 2021.

Kirkkohallituksen täysistunto päätti myös muuttaa Kirkkohallituksen työjärjestystä niin, että myös kirkkohallituksen täysistunnossa ja virastokollegiossa voidaan pitää sähköisiä kokouksia. Joitakin pykäliä muutetaan myös muiden sähköisten hallintokäytäntöjen saattamiseksi työjärjestykseen. Päätetyillä työjärjestyksen muutoksilla sähköiset kokoukset voidaan ottaa käyttöön kirkkohallituksen päätöksenteossa pysyvästi.

Lisätiedot väliaikaisesta määräyksestä: kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi, p. 050 553 6203

Lisätiedot täysistunnon työjärjestyksestä: hallintopäällikkö Asta Virtaniemi, asta.virtaniemi@evl.fi, p. 050 318 8608

Seurakuntien metsien hiilivarat ja hiilinielut kartoitettu 

Täysistunto merkitsi tiedoksi seurakuntien ja seurakuntayhtymien metsien hiilensidontaa ja hiilivarastoja kartoittaneen hankkeen loppuraportin. Hanke toteutettiin Kirkkohallituksen ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistyönä. Projektin tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota seurakunnat ja seurakuntayhtymät voivat käyttää metsien hoitoa ja käyttöä koskevissa suunnitelmissa ja päätöksenteossaan.

Hankkeessa kartoitettiin seurakuntien metsien hiilivarastojen suuruus ja tehtiin mallipohjainen tarkastelu niiden hiilinielusta. Laskennassa tuotettiin ennusteet seuraaville vuosikymmenille hiilivarastojen ja hiilinielun kehityksestä. Ennusteet laadittiin vaihtoehdoille, joissa metsänhoitomenetelmät valitaan taloudellisen tuoton tai vaihtoehtoisesti hiilensidonnan maksimoimiseksi. Aineisto kattoi 230 seurakuntatalouden noin 2000 kiinteistöä, joiden alueilla laskentaan mukaan otettua metsäalaa oli yhteensä noin 130 000 hehtaaria. 

Hankkeen tämän vaiheen loppuraportti on luettavissa verkkosivuilla Seurakuntien metsät - evl.fi

Toimeksiantoon liittyy erillinen seurakuntakohtainen tarkastelu, jonka tulokset julkaistaan huhtikuussa 2021. Hanketta on määrä jatkaa myöhemmin siten, että seurakuntien käyttöön kootaan metsäsuunnitelmien kilpailuttamisessa käytettäviä kriteerejä. Hiilen sidonnan ohella tarkoitus on kiinnittää huomiota myös luonnon monimuotoisuuden parantamiseen. 

Kirkko on sitoutunut työhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kirkkohallituksen täysistunnon helmikuussa 2019 hyväksymän Kirkon energia- ja ilmastostrategian (Hiilineutraali kirkko 2030) mukaisesti.  

Lisätiedot: maankäyttöpäällikkö Harri Palo, harri.palo@evl.fi, p. 050 378 2292

Kirkolliskokouksen työjärjestyksen uudistaminen etenee

Täysistunto hyväksyi sisällöllisesti esitysluonnoksen kirkolliskokouksen työjärjestyksen uudistamiseksi. Esityksestä pyydetään lausunto kirkon laintarkastustoimikunnalta.

Elokuun 2020 istuntoviikolla kirkolliskokouksen puhemiesneuvosto asetti työryhmän valmistelemaan uutta työjärjestystä. Työryhmä on ottanut ehdotuksessaan huomioon edustaja-aloitteessa 9/2020 ja hallintovaliokunnan mietinnössä 1/2020 esitetyt näkökannat.

Työryhmä ehdottaa rakenteeltaan selkeämpää ja johdonmukaisempaa työjärjestystä, joka antaisi paremman kokonaiskuvan kirkolliskokouksesta ja sen hallinnosta. Esimerkiksi toimielimien nimikkeitä muutettaisiin, jolloin puhemiesneuvostosta tulisi puheenjohtajien neuvosto ja valitsijamiehistä valitsijoita. Valiokuntapaikkojen jakamisen perusteeksi ehdotetaan uusia kriteerejä. Toiminnallisia edustaja-aloitteita voisi jättää myös syysistuntokaudelle. Lisäksi mm. käsikirjavaliokunnan tehtäväalaa ehdotetaan laajennettavaksi ja toimitusvaliokunta lakkautettavaksi tämän toimikauden päättyessä, jolloin toimitusvaliokunnan nykyiset tehtävät siirtyisivät kansliavaliokunnalle.

Lisätiedot: kirkolliskokouksen pääsihteeri Birgitta Hämäläinen, birgitta.hamalainen@evl.fi, p. 040 688 1527

**

Täysistunto hyväksyi vuosikertomuksen Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta vuodelta 2020 ja lähettää sen kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. Kirkon keskusrahaston henkilöstötilinpäätös vuodelta 2020 merkittiin tiedoksi ja lähetetään kirkolliskokoukselle tiedoksi.

Kirkkohallitus merkitsi tiedoksi myös Kirkon keskusrahaston sekä Kirkon eläkerahaston tilintarkastajien raportoinnit vuodelta 2020 tiedoksi ja päätti liittää tilintarkastuskertomukset osaksi tilinpäätösasiakirjoja.

Kirkon eläkerahaston johtokunnan toimintakertomus sekä erillinen vastuullisen sijoittamisen toimintakertomus hyväksyttiin. Kirkon eläkerahaston sijoitussuunnitelma 2021 merkittiin tiedoksi.

Lisätiedot vuosikertomuksesta: kansliapäällikön erityisavustaja Jari Pulkkinen, p. 040 688 1467

Lisätiedot henkilöstötilinpäätöksestä: henkilöstöpäällikkö Sari Kiili, p. 040 688 1418

Tilinpäätökseen liittyvä lisätiedot: kirkkoneuvos Juha Tuohimäki, p.050 347 4728

Lisätiedot eläkerahaston johtokunnan ja vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksista sekä sijoitussuunnitelmasta: sijoitusjohtaja Ira van der Pals, p. 050 301 7980

Uutisen liitteet