Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Rohkeaa julistusta, arjen jakamista, aktiivista yhteistyötä, kekseliäitä kokeiluja – kirkon uusi strategia hyväksyttiin

Julkaistu 22.09.2020

Ovet auki – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026 hyväksyttiin kirkkohallituksen täysistunnon kokouksessa 22.9.2020. Kirkon yhteinen strategia etsii kirkkoon entistä pitkäjänteisempää ja yhtenäisempää toimintatapaa.

”Kirkolle hyväksytty strategia on ilmiölähtöinen. Strategiaprosessin aikana tunnistettiin erilaisia kirkon elämään vaikuttavia ilmiöitä. Strategiset valinnat linjaavat, miten kirkkona haluamme näihin ilmiöihin vastata”, kertoo kirkon strategiatyön projektipäällikkönä toiminut Terhi Kaira.

Kirkon yhteinen strategia määrittää yhteisen suunnan. Kun strategiaa lähdetään toteuttamaan, seurakunnat ja muut kirkolliset toimijat arvioivat, miten yhteisiä tavoitteita voidaan paikallisesti tai toimijakohtaisesti parhaiten edistää.

Ovet auki ulos ja sisään

Ovet auki -strategian keskeiset valinnat kiteytyvät strategian nimessä. Ovet halutaan pitää auki sekä konkreettisesti että vertauskuvallisesti. Tarkoitus on etsiytyä edelleen ja entistä vahvemmin ihmisten keskuuteen ja elää heidän rinnallaan. Yksilöllistyminen, eriarvoisuuden kasvaminen ja ihmisten turvattomuus haastavat kirkon käyttämään uusia toimintatapoja.

Tulevina vuosina kirkon identiteettiä osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisönä pyritään vahvistamaan. Kirkossa tullaan panostamaan lasten ja nuorten osallisuuden edistämiseen, millenniaalien kohtaamiseen, perheiden hyvinvointiin ja ylisukupolviseen vuorovaikutukseen. Kirkkotilojen käyttöä uudistetaan. Verkon välityksellä toteutuvia hengellisyyden ja yhteisöllisyyden muotoja vahvistetaan.

Ovet auki kaikille

Kirkon ovet eivät voi olla kenellekään kiinni. Strategiassa painotetaan, että kirkon tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä toimia aktiivisesti vihaa ja syrjintää vastaan.

”Ovet on pidettävä auki myös erilaisille kumppanuuksille. Tavoitteena on rakentaa seurakunnissa luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Työntekijöitä halutaan kannustaa aktiiviseen ja laajasti verkottuneeseen työotteeseen”, Terhi Kaira avaa strategian sisältöä.

Strategiakauden aikana on välttämätöntä ratkaista, millaisella rakenteilla monipuolinen seurakuntatyö voidaan turvata kaikkialla Suomessa myös tulevaisuudessa. Samalla on pohdittava, miten sekä seurakuntien toimintaan että kirkon yhteisiin tehtäviin pystytään osoittamaan riittävästi resursseja.

Ovet auki uusille mahdollisuuksille

Strategian linjausten mukaisesti on tarkoitus toteuttaa erilaisia kokeiluja ja vahvistaa kokeilukulttuuria. Palvelujen, viestinnän ja toiminnan digitalisoimista jatketaan. Toisaalta halutaan luopua siitä, mikä ei ole enää tarpeellista ja toimivaa.

”Jatkossa kirkon toiminnassa on terävöitettävä ekologista, sosiaalista ja globaalia vastuullisuutta. Strategiatyöskentelyn aikana nousi vahvasti esiin, että kirkon uskottavuus mitataan arkisilla teoilla”, projektipäällikkö Terhi Kaira kertoo.

Arkkipiispa Luoma: Strategia on realistinen ja rohkea

Alkava strategiakausi on kirkon kannalta monella tapaa merkittävä. Lähes kaikki kirkkoa koskevat tunnusluvut osoittavat tarpeen suunnan tarkistukselle. Kirkon on katsottava rohkeasti ulos- ja eteenpäin samalla kun se arvostaa historiaansa ja perinteitään. Ovet auki -strategiassa nykyisyys ja tuleva, pysyvyys ja muutos kietoutuvat toisiinsa.

”Iloitsen juuri hyväksytystä kirkon yhteisestä strategiasta. Siinä katsotaan realistisesti, mutta rohkeasti tulevaisuuteen. Ovet auki -strategia linjaa, mihin asioihin kirkon elämässä ja toiminnassa tulemme erityisesti lähivuosina panostamaan. Yksi keskeinen strateginen valinta liittyy toivoon. Haluamme ylläpitää toivoa ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Tämä linjaus tuntuu nyt erityisen ajankohtaiselta. Myös kirkkona suuntaamme luottavaisesti ja toiveikkaasti tulevaisuuteen”, arkkipiispa Tapio Luoma toteaa. 

***

Strategiahankkeen projektipäällikkönä toimi TT Terhi Kaira. Strategian ohjausryhmään kuuluivat piispa Teemu Laajasalo Helsingistä (pj.), kansliapäällikkö Pekka Huokuna Helsingistä, yhteiskuntatieteiden yo Elina Kemppainen Kuusamosta, kirkkoherra Juha Koivulahti Tammelasta, professori Olli Kuivalainen Lappeenrannasta, pastori Oona Leiviskä Kuopiosta, kunnallispolitiikan dosentti Kaija Majoinen Joensuusta (vpj), tutkija Tuula Okkonen Oulusta, johtaja Pekka Pajamo Helsingistä, hiippakuntadekaani Magnus Riska Porvoosta, musiikkitieteen yo Aapo Tähkäpää Jyväskylästä ja hallintojohtaja Eeva Uusimäki Porista. Ohjausryhmän tarvitsemat selvitykset ja tausta-aineistot tuotettiin valmistelevassa työryhmässä, johon kuuluivat pääsihteeri Jyri Komulainen piispainkokouksen kansliasta, verkkoviestintäpäällikkö Lari Lohikoski Kirkon viestinnästä, johtaja Hanna Salomäki Kirkon tutkimuskeskuksesta ja projektipäällikkö Terhi Kaira.

Strategiaprosessissa hyödynnettiin viime vuosina työskennelleiden kirkon tulevaisuustyöryhmien työtä, kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan mietintöjä, kirkon omia ja muiden tahojen tuottamia tilastoja sekä laajasti yhteiskunnan eri toimijoiden tulevaisuusmateriaalia. Strategian laadinnan taustaksi toteutettiin seurakuntakysely kaikille seurakunnille. Työskentelyn aikana järjestettiin kuulemisia ja seurattiin tulevaisuuskeskusteluja sosiaalisessa mediassa. Lisäksi asiaa edistettiin kirkon työntekijöiden ja luottamushenkilöiden tapaamisissa sekä eri toimielinten kokouksissa. Strategialuonnoksista kerättiin palautetta sekä kohdennetusti että avoimella nettilomakkeella. Prosessissa perusperiaatteena olivat avoimuus, laajapohjaisuus sekä monipuolinen valmistelu. Strategiaa laadittaessa haluttiin kuulla erilaisten ihmisten näkemyksiä kirkosta ja sen tulevaisuudesta. Joiltain osin työskentelyssä kiinnityttiin kirkon aikaisempiin strategioihin.

Hyväksyessään Ovet auki -strategian kirkkohallitus päätti esittää, että kirkolliskokous kävisi marraskuussa 2020 keskustelun strategian sisällöstä ja toimeenpanosta.

Strategia kokonaisuudessaan on tiedotteen liitteenä

Lisätiedot:
Terhi Kaira, strategiatyön projektipäällikkö, hiippakuntadekaani, terhi.kaira@evl.fi, p. 050 326 3012

Uutisen liitteet