Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitus: Kastettavalle lapselle riittää jatkossa yksi kummi

Julkaistu 17.09.2019

Kirkkohallitus päätti 17.9.2019 istunnossaan esittää marraskuun kirkolliskokoukselle, että kastettavalle lapselle riittää yksi kummi, joka on evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Esitys edellyttää muutosta kirkkojärjestykseen.

Viime toukokuussa kirkolliskokous käsitteli edustaja-aloitetta, jossa esitettiin kummiuden vaatimusten keventämistä. Muutoksen taustalla ovat tilanteet, joissa kasteen esteenä on ollut kummien puute. Ainoastaan yhden kummin nimeämiseen tarvitaan tällä hetkellä kirkkoherran erillispäätös. Kirkkojärjestyksen muutosesityksen valmistelu annettiin kirkkohallituksen tehtäväksi.

Nykysäännösten mukaan kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat joko luterilaisen kirkon tai niin sanotun Porvoon yhteisön jäsenkirkon kastettuja ja konfirmoituja jäseniä. Kastettavan lapsen kummien määrällä ei ole ylärajaa.

Kasteen jälkeen lapselle voidaan erityisestä syystä lisätä enintään kaksi kummia. Päätöksen kummin lisäämisestä voi tehdä lapsen huoltajien hakemuksesta lapsen seurakunnan kirkkoherra.

Esityksestä kirkkojärjestyksen muutokseen pyydetään kirkon laintarkastustoimikunnan lausunto. Mikäli ehdotettu muutos hyväksytään kirkolliskokouksessa, muutos tulee tämänhetkisen arvion mukaan voimaan ensi vuoden alusta.

Lisätiedot: kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203

Kirkon toimintaohjelma vammaisten henkilöiden oikeuksista

Kirkkohallitus hyväksyi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kirkon toimintaohjelman 2019–2024.

Hyväksytty toimintaohjelma, Aktiivisesti osallinen, on kirjoitettu tukemaan kirkon päättäjiä, viranhaltijoita ja seurakuntalaisia sen kaikilla tasoilla sopimuksen tavoitteiden toteuttamisessa. Merkityksellisiä näkökulmia ovat yhdenvertaisuus, osallisuus ja seurakuntien toimintaan sopivat tavoitteet. Osallisuudella tarkoitetaan henkilön täysimääräistä ja tehokasta osallistumista yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Osallisuus on keskeinen teema YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Myös vuonna 2012 julkaistu kirkon saavutettavuusohjelma Saavu sitoutuu YK-sopimuksen sisältöihin.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko toimii YK-sopimuksen tavoitteiden edistämiseksi julkisoikeudellisena yhteisönä ja sanomansa ohjaamana. Toimintaohjelma on laadittu yhteistyössä kirkon saavutettavuuden ja vammaisuuden neuvottelukunnan kanssa.

Lisätiedot: projektisihteeri Timo-Matti Haapiainen, p. 050 436 2075

Täysistunto hyväksyi kirkolliskokoukselle esitettäväksi Kirkon keskusrahaston sekä Kirkon eläkerahaston talousarviot vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2020–2022.

Lisätiedot: kirjanpitopäällikkö Markku Vasara, p. 040 142 5194, markku.vasara@evl.fi

Kirkkohallitus merkitsi tiedoksi selvityksen, joka koski virka- ja hallintoterminologian uudistamista. Selvityksen tekeminen oli yksi kirkolliskokouksen kirkkohallitukselle antamista tulevaisuustoimeksiannosta.

Selvityksessä käsiteltiin lähinnä tuomio-alkuisia termejä sekä kirkkoherran ja lääninrovastin virkanimikkeitä. Selvityksessä todettiin, että termien uudistaminen on mahdollista, mutta on huomioitava monia näkökohtia eikä ole olemassa yhtenäistä kantaa siitä, miten termejä tulisi muuttaa. Muutos merkitsisi laajamittaista uuden kirkkolainsäädännön muutoshanketta. Sekä valmistelutyöstä että täytäntöönpanosta syntyisi huomattavia kustannuksia.

Lisätiedot: Hallintopäällikkö Asta Virtaniemi, p. 050 318 8608, asta.virtanimei@evl.fi

Valtakunnalliset kolehdit vuonna 2020 hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Kirkkohallituksen tehtävänä on määrätä, mihin yleisiin tarkoituksiin kolehteja on kannettava päiväjumalanpalveluksissa. Vuoden 2018 aikana jumalanpalveluskolehtien tuotto oli yhteensä 10 110 497 euroa. Vuonna 2017 kolehtituotto oli 9 907 000 euroa. Suurin kolehtikohderyhmä on aiempien vuosien tapaan lähetystyö ja kansainvälinen diakonia.

Kirkkohallitus hyväksyi esityksen, jossa ehdotetaan kirkolliskokouksen työjärjestyksen uudistamista kirkkolainsäädännön uudistumisen takia. Samoin se hyväksyi esityksen kirkkolakiehdotuksen täydentämisestä, jossa henkilöstöä ja muutoksenhakua koskeviin lukuihin esitetään muutamien pykälien muutoksia. Kirkkohallitus pyytää lausunnon laintarkastustoimikunnalta.

Täysistunnon esityslista on nähtävissä Domus-palvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä ja tarkistettu pöytäkirja liitteineen on nähtävissä palvelussa 20.9. mennessä.