Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallitus 22.5. Petri Määttä valittiin Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajaksi

Julkaistu 22.05.2019

Tiedotetta korjattu 22.5. 

Kirkkohallitus päätti 22.5. istunnossaan valita teologian maisteri Petri Määtän (s. 1970) Kirkkohallituksen toiminnallisen osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen virkaan.

Päätös syntyi täysistunnossa käydyn vaalin jälkeen. Vaalissa annettiin yhteensä 12 ääntä. TM Petri Määttä sai 7 ääntä, TT Aulikki Mäkinen 5 ääntä.

[Lisäys tiedotteeseen 22.5. klo 14.45] Kolme täysistunnon jäsentä jätti vaalin jälkeen eriävän mielipiteen. Heidän mukaansa Aulikki Mäkinen on hakijoista kaikkien nimitysperusteiden osalta selkeästi paras. "Siten hänen valitsematta jääminen johtunee pappiin kohdistuvasta syrjinnästä sukupuolen perusteella", eriävässä mielipiteessä sanotaan.

Virkaan valituksi tullut Petri Määttä on toiminut vuodesta 2015 lähtien Lahden seurakuntayhtymässä diakonian ja sairaalasielunhoidon johtajana. Aiemmin hän on toiminut Lahden seurakuntayhtymän kappalaisen ja seurakuntapastorin viroissa sekä kasvatuksen johtajan sijaisena. Hänellä on kokemusta myös kansainvälisistä sotilaspastorin tehtävistä. Kirkkohallituksessa Määttä on työskennellyt projektisihteerinä. Lisäksi hän on toiminut Lahden seurakuntayhtymässä hallintorakenneprosessin vastuuhenkilönä.

Toiminnallisen osaston johtajana toimivan kirkkoneuvoksen virka tuli avoimeksi, kun viran edellinen haltija, Pekka Huokuna, tuli valituksi Kirkkohallituksen kansliapäällikön virkaan 1.1.2019 alkaen.

Kirkkohallituksen toiminnallinen osasto hoitaa kirkon yhteistä toimintaa kehittämällä ja tukemalla seurakuntien työtä ja vaikuttamalla päätöksentekoon yhteiskunnassa ja edistää yhteistyötä kirkon eri toimijoiden välillä ja muissa verkostoissa. Kirkkoneuvoksen tehtävänä on johtaa ja kehittää toiminnallisen osaston toimintaa, vastata osaston työn kokonaisuudesta ja toimia osaston henkilöstön esimiehenä.

Toiminnallisen osaston johtajan viran edellyttämästä kelpoisuusvaatimuksesta määrätään Kirkkohallituksen viranhaltijoiden johtosäännössä.

Määräaikaan mennessä saapui yhdeksän hakemusta. Hakijoista kolme kutsuttiin haastatteluun. Kaikki haastatellut lähetettiin myös soveltuvuusarviointiin. Haastatteluryhmään kuuluivat kansliapäällikkö Pekka Huokuna (pj.), täysistunnon jäsen Pirjo Sariola, kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen Kirkkohallituksen johtoryhmästä ja henkilöstöpäällikkö Sari Kiili.

Hakijoiden vertailussa ja sen pohjalta valintaesitystä tehtäessä on otettu huomioon kaikki viran menestyksellisen hoitamisen kannalta tärkeät ansiot. Ansiovertailussa otettiin koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi huomioon hakijoiden ominaisuudet, tiedot ja taidot, jotka ovat eduksi viran menestyksellisessä hoitamisessa. Tarkastelu perustui etukäteen vahvistettuihin, hakuilmoituksessa julki tuotuihin kriteereihin. Toiminnallisen osaston johtajan viran hoidossa tärkeiksi kriteereiksi katsottiin johtamisote sekä vuorovaikutukseen, yhteistoimintaan ja verkostoitumiseen liittyvät kyvyt ja valmiudet. Erityisesti painotettiin johtamiskokemusta organisaatiomuutostilanteissa.

Vuoden alusta vt. kirkkoneuvoksena on toiminut Aulikki Mäkinen, joka jatkaa tehtävässä 30.6.2019 asti. Petri Määttä aloittaa uudessa virassaan 1.7.2019 tai sopimuksen mukaan.

Lisätiedot: Kansliapäällikkö Pekka Huokuna, yhteydenotot toimistopalveluiden esimies Tuija Korva, p. 050 342 7686

Aloitteet Humppilan seurakunnan lakkauttamisesta ja liittämisestä Forssan seurakuntaan hylättiin

Kirkkohallitus hylkäsi aloitteet, jotka koskivat seurakuntarakenteen muutoksia Humppilan seurakunnassa ja Forssan seurakunnassa.

Kirkkohallituksen päätöksessä kunnioitettiin seurakuntien lausunnoissaan esittämiä kannanottoja. Aloite tuli hylätyksi, koska kyseessä ei ollut kuntaliitokseen liittyvä seurakuntajaon muuttaminen, eikä muutokselle osoitettu selviä toiminnallisia, hallinnollisia tai taloudellisia perusteita.

Lisätiedot: lakimies Outi Perkiönmäki, p. 040 688 1598

Valtimon ja Nurmeksen seurakunnat yhdistyvät

Valtimon seurakunta lakkautetaan 31.12.2019 ja se liitetään Nurmeksen seurakuntaan 1.1.2020 lukien siten, että seurakunnan alueena on nykyisen Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan alue. Laajentuvan seurakunnan nimeksi tulee Nurmeksen seurakunta.

Laajentuvassa Nurmeksen seurakunnassa toimitetaan ylimääräiset seurakuntavaalit. Ylimääräisissä seurakuntavaaleissa valittujen jäsenten toimikausi kestää kulumassa olevan vaalikauden loppuun.

Lisätiedot: lakimies Outi Perkiönmäki, p. 040 688 1598

Uusi hiippakuntajako tuo muutoksia kirkolliskokouksen paikkajakoon vuonna 2020

Seuraavat kirkolliskokousedustajien vaalit toimitetaan 11.2.2020. Kirkolliskokoukseen valitaan 96 edustajaa, joista 32 on pappia ja 64 maallikkoa. Yksi maallikkoedustajista valitaan Ahvenanmaan seurakunnista. Hiippakunnista valittavien edustajien luku jaetaan hiippakuntien kesken niiden väkiluvun mukaisessa suhteessa. Jokaisesta hiippakunnasta valitaan vähintään kaksi pappia ja neljä maallikkoa.

Vuoden 2020 alussa voimaan tuleva uusi hiippakuntajako tarkoittaa muutoksia kirkolliskokouksen paikkajakoon. Nykyiseen kokoonpanoon verrattuna toukokuussa 2020 aloittavassa kirkolliskokouksessa Tampereen hiippakunta menettää yhden pappisedustajan ja kaksi maallikkoedustajaa, Kuopion hiippakunta menettää yhden pappisedustajan, Mikkelin hiippakunta saa lisää yhden pappisedustajan ja kaksi maallikkoedustajaa. Oulun hiippakunta saa lisää yhden pappisedustajan.

Kirkolliskokouksen kokoonpano 30.4.2020 astiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätiedot: kirkolliskokouksen pääsihteeri Katri Kuuskoski, p. 050 326 9002

Kolehtituottoja oppilaitos- ja nuorisotyölle

Kirkkohallitus myönsi oppilaitos- ja nuorisotyölle kannetun kolehdin tuotosta avustuksia kolmelle järjestölle: Suomen Kristillinen Ylioppilasliitolle myönnettiin 23 000 euroa, Nuori kirkko ry:lle 15 000 euroa ja Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetykselle 9000 euroa.

Lisätiedot: asiantuntija Stiiven Naatus, p. 040 688 1469

Kirkkohallitus antoi lausunnon Kirkkopalvelut ry:lle vuoden 2020 Yhteisvastuukeräyksen teemasta

Kirkkohallitus kannatti vuoden 2020 Yhteisvastuukeräyksen teemaksi vanhemmuuden tukemista. Yhteisvastuukeräyksen 2020 tuotto käytetään vanhemmuuden tukemiseen Suomessa ja kehitysmaissa. Keräystuotto jaetaan Kirkon Ulkomaanavun (60 %), seurakuntien diakoniatyön (20 %) sekä Pelastakaa Lapset ry:n ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton kesken (yht. 20 %). Vuosi 2020 on Yhteisvastuukeräyksen 70-vuotisjuhlavuosi.

Lisätiedot: johtaja Pekka Rehumäki, p. 040 142 6673

Halsuan seurakunnassa ylimääräiset seurakuntavaalit

Halsuan seurakunta liittyy itsenäisenä seurakuntana Kokkolan seurakuntayhtymään 1.1.2020 lukien. Halsuan seurakunnassa toimitetaan ylimääräiset seurakuntavaalit, joissa valitaan Halsuan seurakunnan jäsenet Kokkolan seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja Halsuan seurakunnan seurakuntaneuvostoon. Ylimääräisissä seurakuntavaaleissa valittujen jäsenten toimikausi kestää kulumassa olevan vaalikauden loppuun.

Lisätiedot: lakimies Outi Perkiönmäki, p. 040 688 1598

Kirkkohallitus myönsi harkinnanvaraisia avustuksia seurakunnille

Kirkkohallitus myönsi neljään hiippakuntaan kuuluville seurakunnille harkinnanvaraisia avustuksia yhteensä 503 500 euroa. Turun hiippakunnasta avustusta sai Martinkosken seurakunta, Oulun hiippakunnasta avustusta saivat Hailuodon, Posion ja Utajärven seurakunnat, Porvoon hiippakunnasta Sund-Vårdön seurakunta sekä Ahvenanmaan eteläinen saaristoseurakunta ja Kuopion hiippakunnasta Keiteleen, Ristijärven ja Vaalan seurakunnat.

Avustusten määrät esityksen mukaan: http://domus.evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätiedot: kirkkoneuvos Leena Rantanen, puh. 050 5675 372

Ammatillisen koulutuksen ryhmän raportti

Ammatillisen koulutuksen ryhmän raportti ammatillisen koulutuksen seurannasta vuodelta 2018 merkittiin tiedoksi ja päätettiin lähettää piispainkokoukselle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

Raportissa nostona on muun muassa huomion kiinnittäminen kirkon uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Samoin tulevaisuudessa kirkossa on paneuduttava henkilöstön osaamisen kehittämiseen. On opittava kehittämään työtä niukemmilla resursseilla ja kyettävä löytämään työn tekemisen muotoja yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Tulevina vuosina jatkuva oppiminen tulee olemaan merkittävä kehittämisalue.

Lisätiedot: Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi, p. 050 594 1317