Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallituksen täysistunto: Kirkkohallituksen toimintamallia uudistetaan

Julkaistu 19.03.2019

Kirkkohallitus päätti 19.3. istunnossaan merkitä tiedoksi Kirkon kehittämispalvelut jatkoselvityksen ja päätti edistää kirkon kehittämispalveluja pohtineen työryhmän mallia. Mallissa Kirkkohallituksen palvelukokonaisuudet ryhmitellään neljään sektoriin: seurakuntapalveluihin, vaikuttamiseen, hallintoon ja kehittämiseen. Tavoitteena on tehtävien uudelleen arviointi sekä yhteistyön tiivistäminen eri osastojen ja yksiköiden välillä.

Kirkkohallitus valmistelee kirkolliskokoukselle Kirkkohallituksen ohjesäännön muutosta, jolla Kirkkohallitukseen perustetaan uusi Kehityspalvelut-erillisyksikkö. Se muodostettaisiin keskittämällä ja uudelleen järjestelemällä Kirkon tutkimuskeskuksen, Kirkon koulutuskeskuksen ja nykyisen Toiminnallisen osaston tehtäviä. Yksikkö aloittaisi toimintansa vuoden 2021 alussa, ja sitä johtaa kehitysjohtaja.

Kirkkohallitus käynnistää selvityksen, johon sisältyy perustettavan erillisyksikön taloudellisten vaikutusten arviointi ja jossa otetaan kantaa uuden yksikön tehtäviin, sisäiseen organisoitumiseen ja sijaintipaikkaan. Selvitystyöstä vastaa ulkopuolinen selvittäjä. Lisäksi käynnistetään suunnittelu Toiminnallisen osaston uudelleenorganisoitumisesta. Suunnitelman tulee olla valmis vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kirkkohallitus päätti myös selvittää Kirkon viestinnän tehtäviä ja asemaa tulevaisuudessa ja laatia uuden viestintäohjelman. Selvityskohteina ovat Kirkkohallituksen organisaation sisäinen viestintä sekä kokonaiskirkon strateginen viestintä. Selvitys valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

Nykyistä vahvempaa ennakointia varten perustetaan määräaikainen tilannekuvatiimi, jonka tehtävänä on koota tietoa toimintaympäristön muutoksista sekä edistää ennakointitiedon hyödyntämistä kirkon johtotasolla, hiippakunnissa ja seurakunnissa. Tiimin asettaa kirkkohallituksen virastokollegio.

Kirkkohallituksen vaikuttamistoimintaa tehostetaan määräaikaisten, syksyn 2019 aikana aloittavien vaikuttamistiimien kautta. 

Myös nykyisten neuvottelukuntien ja työryhmien tehtävät ja tarkoituksenmukaisuus arvioidaan uudelleen kansliapäällikön johdolla.

Yhteistyössä tuomiokapitulien kanssa käynnistetään tuomiokapitulien yhteistoiminnan ja verkostotyön kehittämistä varten erillinen projekti, jossa selvitetään, mitä tehtäviä eri tuomiokapituleissa voidaan tehdä entistä kiinteämmässä yhteistyössä ja osaamista keskittämällä. Uusi työmalli otetaan käyttöön viimeistään vuoden 2021 aikana.

Kyseessä on tulevaisuustoimeksianto, jonka kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle.

Lisätiedot: Kansliapäällikkö Pekka Huokuna, yhteydenotot erityisavustaja Minnamari Helaseppä, p. 040 688 1538

Esitys hiippakuntavaltuustojen lakkauttamisesta kaatui äänestyksessä

Kirkkohallituksen täysistunto käsitteli 19.3. istunnossaan esitystä hiippakuntavaltuustojen lakkauttamiseksi. Kyseessä on kirkolliskokouksen kirkkohallitukselle valmisteltavaksi antama tulevaisuustoimeksianto.

Täysistunto äänesti esittelijän esityksestä. Äänestystuloksella 7–4 täysistunto hyväksyi vastaehdotuksen, jossa kirkkohallitus päätti pyytää piispainkokousta selvittämään hiippakuntavaltuustojen toiminnan uudistamista nykyisen lainsäädännön puitteissa.

Lisätiedot: Kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, p. 050 553 6203

Nuorten osallisuutta kasvatetaan kirkon hallinnossa

Nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta kehitetään kirkon hallinnon kaikilla tasoilla. Kirkolliskokoukselle tehtävän esityksen keskeisenä tavoitteena on kirkkojärjestyksen muutos, joka velvoittaisi seurakuntia perustamaan nuorten vaikuttajaryhmän. Vaikuttajaryhmään valittaisiin konfirmoituja, alle 29-vuotiaita seurakunnan jäseniä. Seurakunnat itse päättäisivät valintatavasta ja valittavien nuorten määrästä. Asiasta pyydetään laintarkastustoimikunnan lausunto.

Lisäksi kirkolliskokoukselle esitetään, että se kuulisi lapsia ja nuoria kerran toimikauden aikana. Hiippakunnille suositellaan, että ne järjestäisivät säännöllisesti nuorten vaikuttajaryhmien edustajien ja nuorten luottamushenkilöiden tapaamisia.

Myös vuosittain järjestettävien Nuorten tulevaisuusseminaarin sekä Ungdomens Kyrkodagar -päivien ja kirkkohallituksen välistä yhteydenpitoa ja työskentelyä vahvistettaisiin.

Kyseessä on tulevaisuustoimeksianto, jonka kirkolliskokous antoi kirkkohallitukselle.

Lisätiedot: johtaja Jarmo Kokkonen, p. 050 594 1316

Täysistunto hyväksyi vuosikertomuksen Kirkkohallituksen toiminnasta vuodelta 2018. Vuosikertomus Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toiminnasta viedään kirkolliskokouksen käsiteltäväksi.

Täysistunnon esityslistalla olleet muut kohdat, muun muassa rakennusavustukset, siirrettiin seuraavaan istuntoon.

Esityslista ja pöytäkirja (tarkistuksen jälkeen) Linkki avautuu uudessa välilehdessä