Hyppää sisältöön

Dataskyddsbeskrivning för radioandaktshållare

1. Personuppgiftsansvarig

Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation (FO-nummer 0118950-3)
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 18021, kyrkostyrelsen@evl.fi

Kontaktperson
Kristiina Hyppölä
Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
tfn 050 505 7184, kristiina.hyppola@evl.fi.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

2. Registrets namn

Radioandaktshållare

3. Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

För kontakten med dem som håller radioandakter.

Behandlingen av uppgifter grundar sig på personuppgiftslagen (523/1999). Från 25.5.2018 grundar sig behandlingen av uppgifter på artikel 6 punkt 1 a och e i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

4. Registrerade persongrupper och datainnehåll

De som håller radioandakter.

5. Uppgiftskällor

De som håller radioandakter.

6. Utlämning av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut.

7. Lagringstid

Personuppgifterna sparas så länge personen håller radioandakter.

8. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1993).

9. Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten:

Dataombudsmannens byrå
PB 800, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors
tfn 029 566 6700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi/sv