Hyppää sisältöön

Dataskyddsbeskrivning för nyhetsbrevet med medieuppföljning till representanter för kyrkans förvaltning

1. Personuppgiftsansvarig

Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation (FO-nummer 0118950-3)
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 1802 1, kyrkostyrelsen@evl.fi

Kontaktperson:
Tuija Helenelund
Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
tuija.helenelund@evl.fi 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
Kyrkans centralfonds dataskyddsombud
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

2. Registrets namn

Medieuppföljningens nyhetsbrev

3. Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna används för att förmedla elektronisk medieuppföljning till representanter för Evangelisk-lutherska kyrkans förvaltning. Behandlingen av uppgifter grundar sig på personuppgiftslagen (523/1999). Från 25.2.2018 är den rättsliga grunden artikel 6.1 (f) i dataskyddsförordningen, den personuppgiftsansvariges berättigade intresse baserat på den registrerades ställning som kyrkligt anställd eller förtroendevald.

4. Registrerade persongrupper och datainnehåll

Representanter för kyrkans förvaltning

5. Uppgiftskällor

Kontaktinformationen fås från Kyrkostyrelsens och stiftens webbplatser. Det går också att prenumerera på nyhetsbrevet.

6. Utlämning av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut. Uppgifter lämnas inte ut utanför EU.

7. Lagringstid

Personuppgifterna sparas så länge personen är anställd eller beslutsfattare inom kyrkan (t.ex. kyrkomötesombud).

8. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten:

Dataombudsmannens byrå

PB 800, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors

tfn 029 566 6700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi/sv