Hyppää sisältöön

Dataskyddsbeskrivning för kyrkans kommunikations pressmeddelanden till representanter för medierna

1. Personuppgiftsansvarig

Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation (FO-nummer 0118950-3)
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors*
PB 210, 00131 Helsingfors
tfn 09 1802 1, kyrkostyrelsen@evl.fi

Kontaktperson
Tuija Helenelund 
Kyrkostyrelsen/Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8, 00130 Helsingfors
tuija.helenelund@evl.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
Kyrkans centralfonds dataskyddsombud
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

2. Registrets namn

Kyrkans kommunikations pressmeddelanden till representanter för medier och kyrkans kommunikation

3. Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna används av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som kanal för extern kommunikation. Behandlingen av uppgifter grundar sig på personuppgiftslagen (523/1999). Från 25.5.2018 baserar sig den rättsliga grunden för behandlingen på artikel 6.1 (b), 6.1 (e) och 6.1 (f) i dataskyddsförordningen. I de fall då den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 (f) i dataskyddsförordningen baserar sig den personuppgiftsansvariges berättigade intresse på den registrerades ställning som kyrkligt anställd eller förtroendevald. 

4. Registrerade persongrupper och datainnehåll

Den persongrupp vars uppgifter behandlas är representanter för medier och kyrkans kommunikation.

5. Uppgiftskällor

Kontaktinformationen fås från mediernas och kyrkans offentliga webbplatser. Det går också att prenumerera på pressmeddelanden.

6. Utlämning av uppgifter

Uppgifter lämnas inte ut. Uppgifter lämnas inte ut utanför EU.

7. Lagringstid

Personuppgifter sparas så länge personen är anställd inom mediet eller kyrkans kommunikation eller tills personen begär att uppgifterna raderas.

8. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

Kontaktinformation till den nationella tillsynsmyndigheten:

Dataombudsmannens byrå

PB 800, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors

tfn 029 566 6700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi/sv