Hyppää sisältöön

Dataskyddsbeskrivning för uppdaterare intresserade av utvecklingen av Klockaren 

Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Kyrkostyrelsen, Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8, PB 210, 00130 Helsingfors
tfn (09) 18021, kyrkostyrelsen(at)evl.fi

Kontaktperson

Registrator, Kyrkostyrelsen
Södra kajen 8, PB 210, 00130 Helsingfors
tfn (09) 18021, kyrkostyrelsen(at)evl.fi
Kyrkostyrelsens dataskyddsombud 
tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi

Varför behandlas dina personuppgifter, dvs. för vilket ändamål?

Uppgifterna behandlas för att kartlägga vilka uppdaterare som är intresserade av utvecklingen av webbverktyget Klockaren och för att kunna kommunicera med dem och för att samla in utvecklingsidéer.

Varför får Kyrkostyrelsen behandla dina personuppgifter, dvs. vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.a i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Vilka slags personuppgifter behandlas?

Uppgifterna som uppges i frågeformuläret är: namn, titel, församling/samfällighet, E-post samt svar på frågorna som ställs i formuläret.
Varifrån kommer personuppgifterna, dvs. vilket är deras ursprung?
Den som fyllt i formuläret har själv gett uppgifterna.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Personuppgifterna lagras så länge som de är relevanta för Klockarens utvecklingsarbete.

Vart utlämnas uppgifterna?

Uppgifter lämnas inte ut till utomstående.
Det tekniska underhållet av administratörstjänsten har lagts ut på användartjänst- och programleverantörer vars verksamhet fyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Överförs uppgifterna utanför EU eller EES?

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Vilka rättigheter har du?

Den registrerade har rätt att:

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

Kontaktuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten och dataskyddsombudet

Dataskyddsmyndighet i Finland är dataombudsmannen:
Dataombudsmannens byråLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
PB 800, 00531 Helsingfors
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Se Kakor (cookies)