Hyppää sisältöön

Dataskyddsbeskrivning för uppdaterare i publiceringssystemet Klockaren

1. Den personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Kyrkostyrelsen, Kyrkans kommunikation
Södra kajen 8, PB 210, 00130 Helsingfors
tfn (09) 18021, kyrkostyrelsen(at)evl.fi

Kontaktperson

Lari Lohikoski
Södra kajen 8, PB 210, 00130 Helsingfors
tfn 050 3469 041
lari.lohikoski(at)evl.fi

Registrets namn

Uppdaterare i publiceringssystemet Klockaren

2. Varför behandlas dina personuppgifter, dvs. för vilket ändamål?

Uppgifterna används för att skapa uppaterarrättigheter till Klockarens publiceringsplattform och till att skicka ut Klockarens nyhetsbrev.

3. Varför får Kyrkostyrelsen behandla dina personuppgifter, dvs. vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Den rättsliga grunden för behandling av uppgifter är artikel 6.1.f i EU:s allmänna dataskyddsförordning, där det berättigade intresset baserar sig på ett samarbetsförhållande mellan den personuppgiftsansvarige och en församling som använder Klockaren och på att församlingen har utsett personer för att administrera uppgifter i publiceringsplattformen.

4. Vilka slags personuppgifter behandlas?

Den persongrupp vars uppgifter behandlas är personer som uppdaterar i publiceringsplattformen Klockaren.

I registret sparas:

 • Namn
 • E-post
 • Användaridentifikation
 • Komprimerat lösenord
 • Roller: uppdaterare, redaktör, chefredaktör, siteowner
 • z-användarnamn eller användarnamn som skapats i systemet
 • församling/samfällighet

5. Varifrån kommer personuppgifterna, dvs. vilket är deras ursprung?

Uppgifterna fås av Kyrkans AD eller direkt av personen.

6. Hur länge lagras dina personuppgifter?

On uppdateraren in har använt publikationsplattformen Klockaren på två år raderas uppgifterna ur Klockarens administratörsregister. Uppgifterna kan också raderas på begäran. 

7. Vart utlämnas uppgifterna?

Uppgifter lämnas inte ut till utomstående.

Det tekniska underhållet av administratörstjänsten har lagts ut på användartjänst- och programleverantörer vars verksamhet fyller kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

8. Överförs uppgifterna utanför EU eller EES?

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

9. Vilka rättigheter har du?

Den registrerade har rätt att:

 • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
 • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
 • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
 • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

10. Kontaktuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten och dataskyddsombudet

Dataskyddsmyndighet i Finland är dataombudsmannen:
Dataombudsmannens byråLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
PB 800, 00531 Helsingfors
tietosuoja(at)om.fi
029 566 6700

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifterna till dataskyddsombudet i din församling finns på församlingens webbplats. E-postadressen till Kyrkostyrelsens dataskyddsombud är tietosuojavastaava.kkr(at)evl.fi

Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Se Kakor (cookies)