Hyppää sisältöön

Dogm, dogma

Ordet dogm (grek. dogma) betyder lära, lärosats, kristen trossanning. De viktigaste dogmerna inom kyrkan är dogmen om den treenige Guden samt dogmen omKristus, Guds son, som samtidigt är sann Gud och sann människa och som har inkarnerats, dvs. fötts till människa för att försona mänsklighetens synd.

Dogmerna har ursprungligen utarbetats för att försvara den rätta kristna tron mot irrläror. Dogmerna är inte enbart rationella lärosatser utan de uttrycker vad kristen tro i grunden handlar om. Dogmerna som t.ex. uttrycks i trosbekännelsernabeskriver en levande tro på Kristus. Därför innehåller de också en dimension av bönoch tillit.

Den kristna trons innehållsliga helhet, alla dogmer, beskrivs med begreppet dogma. Dogmernas och hela dogmats uppgift är att bevara den kristna kyrkan och den kristna tron i världen från generation till generation Därför har kyrkan utarbetatkatekeser, där man har strävat till att uttryck dogmat på ett enkelt sätt.