Hyppää sisältöön
Kirkon tiedotearkisto

Kirkkohallituksen täysistunto: Harkinnanvaraisia avustuksia jaetaan seurakunnille yli 900 000 euroa

Julkaistu 29.05.2018

Kirkkohallitus myönsi tilapäiseen apuun tarkoitettuja harkinnanvaraisia avustuksia yhteensä 16 seurakunnalle. Suurimman avustuksen sai Oulun hiippakuntaan kuuluva Pudasjärven seurakunta, 120 000 euroa. Yhteensä avustuksia myönnettiin 906 000 euroa.

Esittelijän alkuperäisestä esityksestä poikkeavasti ja täysistunnon äänestyksen jälkeen Oulun hiippakuntaan kuuluvalle Pelkosenniemen seurakunnalle myönnettiin seurakunnan anomuksen mukainen 70 000 euron avustus. Alkuperäisessä päätösesityksessä Pelkosenniemen seurakuntalle ei ehdotettu avustusta.

Lisätietoja: Kirkkoneuvos Leena Rantanen, p. 050 567 5372

Esitys avustuksista hiippakunnittain uutisen liitteenä (huom! Pelkosenniemelle myönnetty avustus (70 000 e puuttuu taulukosta)

Tuuloksen seurakunta lakkautetaan vuoden vaiheessa

Hämeenlinnan seurakuntayhtymään kuuluva Tuuloksen seurakunta lakkautetaan ja liitetään niin ikään yhtymän sisällä kuuluvaan Lammin seurakuntaan 1.1.2019 alkaen.

Laajentuneen Lammin seurakunnan alue käsittää nykyisten Tuuloksen ja Lammin seurakuntien rajojen mukaisen alueen Hämeenlinnan kaupungissa. Laajentuvan seurakunnan nimeksi tulee Lammin seurakunta.

Lisätiedot: Lakimies Birgitta Hämäläinen, p. 040 688 1527

Linjaus kirkon roolista hyvinvointipalveluiden tuottajana

Kirkkohallitus käynnisti vuonna 2014 Kirkko ja julkiset palvelut -hankkeen, jonka tavoitteena oli tuottaa linjausehdotus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon roolista hyvinvointipalvelujen tuottajana. Tehtävänä oli laatia kuvaus kirkon hyvinvointipalvelujen tuottamisen mahdollisuuksista ja arvioida, mitä palveluntuotannon vahvistaminen merkitsisi seurakunnille ja minkälaisia muutoksia se edellyttäisi.

Nyt kirkkohallituksen käsitellyssä olleessa mietinnössä on hahmoteltu näkemys kirkon roolista julkisten palvelujen tuottajana ja otettu huomioon maakunta- ja soteuudistuksen esitykset.

Mietinnössä korostetaan, että perustehtävänsä mukaisesti kirkko ja sen seurakunnat harjoittavat lähimmäisenrakkautta ja osallistuvat eri tavoin hyvinvoinnin edistämiseen. Tavoitteena on kumppanuuksiin perustuva yhteistyö yhteiskunnan erilaisten toimijoiden, erityisesti kuntien kanssa.

Mietinnössä todetaan, että kirkon ja seurakuntien ei tule tavoitella merkittävää vastuuta julkisten palvelujen kilpailutetussa tuottamisessa. Julkisten palveluiden tuottaminen on ensisijaisesti kirkollisten säätiöiden, järjestöjen, yhdistysten ja mahdollisten yhtiöiden tehtävä. Seurakunnat voivat toimia näissä taustayhteisöinä sekä vaikuttaa ja tehdä yhteistyötä näiden kanssa palvelujen tuottamisessa.

Kirkko ja julkiset palvelut -jatkomietintö merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja: Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi, p. 050 594 1317

Täysistunto päätti kirkon erityiskoulutuksista

Täysistunto päätti, että seuraavat erityiskoulutukset sisältyvät kirkon henkilöstökoulutukseen: diakonian erityiskoulutus, jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, kansainvälisen työn erityiskoulutus kotimaan henkilöstölle, kansainvälisen työn erityiskoulutus ulkomaan henkilöstölle, lähetystyöntekijäkoulutus, kasvatuksen erityiskoulutus, kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus, kirkon työnohjaajakoulutus, musiikin erityiskoulutus, perheneuvonnan erityiskoulutus, Raamattuteologian erityiskoulutus, sairaalasielunhoidon erityiskoulutus, sielunhoidon erityiskoulutus sekä yhteisötyön erityiskoulutus.

Erityiskoulutusten järjestäjänä toimii Kirkkohallitus, mutta opintokokonaisuuksien toteuttajina voivat toimia Kirkkohallituksen yksikköjen ohella myös hiippakunnat, kouluttavat laitokset ja järjestöt. Erityiskoulutusten osaamistavoitteiden, sisältöjen ja toteutusmallien kehittämistä koordinoi Kirkon koulutuskeskus.

Lisätietoja: Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi, p. 050 594 1317

Ammatillisen koulutuksen raportti etenee piispainkokoukselle

Ammatillisen koulutuksen ryhmän raportti vuodelta 2018 merkittiin tiedoksi. Raportti lähetetään piispainkokoukselle tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten.

Ammatillisen koulutuksen ryhmän raportissa arvioidaan kirkon virkoihin ja tehtäviin kelpoistavaa perus- ja täydennyskoulutusta, henkilöstön kehittämistä sekä yhteiskunnan koulutuspoliittisten kehittämishankkeiden vaikutuksia kirkkoon ja koulutuksen järjestämiseen.

Lisätietoja: Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi, p. 050 594 1317

Kirkkohallitus hyväksyi kolehtien myöntämisperusteet

Kirkkohallitus hyväksyi vuoden 2019 päiväjumalanpalvelusten kolehtien myöntämisperusteet. Päätös kolehtien kohteista tehdään syyskuun täysistunnossa.

Kolehdit jakautuvat kolmeen ryhmään: kolehdit, jotka kirkkohallitus määrää kerättäväksi tiettynä sunnuntaina tai pyhäpäivänä, kolehdit, jotka seurakunta sijoittaa valitsemalleen sunnuntaille tai pyhäpäivälle kirkkohallituksen määräämällä ajanjaksolla ja ns. suosituskolehdit, joita seurakunta voi niin halutessaan sijoittaa omaan kolehtisuunnitelmaansa.

Kolehtikohteiden valintakriteereinä ovat läpinäkyvyys kolehtikohteen tarkan määrittelyn avulla ja kolehtia hakevan tahon työn vaikuttavuus kirkon sisällä. Virallisille lähetysjärjestöille sekä Kirkon Ulkomaanavulle osoitetaan vähintään yksi kolehti kullekin.

Valtakunnallisten kolehtien määrä on enintään sama kuin vuonna 2018.

Lisätiedot: kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, yhteydenotot erityisavustaja Anneli Vartiainen, p. 050 326 9019

Puheenjohtaja vaihtuu Kirkon EU-neuvottelukunnassa sekä Kirkon viestinnän neuvottelukunnassa

Arkkipiispan vaihdoksen myötä arkkipiispa Kari Mäkiselle myönnettiin ero Kirkon EU-neuvottelukunnan sekä Kirkon viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtajan tehtävistä 1.6.2018. Arkkipiispan tehtävässä kesäkuun alussa aloittava Tapio Luoma jatkaa molempien neuvottelukuntien puheenjohtajana.

Kirkkohallitukselle päivitetty toimintaohje seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kirkkohallitusta työnantajana koskevan toimintaohjeen seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi.

Ohjeissa on erityisesti kiinnitetty huomiota häirinnän ennaltaehkäisemiseen. Ohjeessa on myös huomioitu kirkkohallituksen toiminnan piirissä olevat luottamushenkilöelimet.

Kirkon työmarkkinalaitos on lähettänyt seurakunnille suosituksena niitä koskevat aiheeseen liittyvät ohjeet.

Kirkkohallituksen toimintaohje

Lisätiedot: Henkilöstöpäällikkö Sari Kiili, p. 040 688 1418 

Uutisen liitteet