Under

Med under avses antingen att Gud ingriper i ett skeende på ett sätt som åsidosätter naturlagarna, eller en människas upplevelse av Guds ledning och beskydd.

Jesus gjorde talrika under som var kraftgärningar (att vatten förvandlades till vin, att stormen stillade sig på order), helandeunder (helandet av den spetälska, att en blind fick tillbaka sin syn), att väcka någon från de döda (Lasarus, den unga flickan) och bespisningsunder (att med en liten mängd bröd och fisk mätta hundratals människor).

Det viktigaste undret är att relationen mellan människan och Gud förändrades genom Jesus. Se Påsken.