Hyppää sisältöön

Informationsverksamhet i kyrkan, kommunikation

Evangelisk-|lutherska kyrkan i Finland och dess församlingar är offentligt-rättsliga samfund. I egenskap av offentliga samfund måste församlingarna iaktta öppenhet och följa offentlighetsprincipen och aktivt ge ut information.

Offentligheten hör till församlingens väsen som andligt samfund. Det finns bestämmelser som anknyter till informationsverksamheten i kyrkolagen,kyrkoordningen och offentlighetslagen. Enligt kyrkoordningens 7 kap. 9 § 2 mom. måste man på ett lämpligt sätt ge församlingsmedlemmarna tillräcklig information om ärenden av allmänt intresse som är anhängiggjorda i församlingen, om planerna för dem, om ärendets behandling och om det beslut som fattats.

Kyrkorådets uppgift är att leda och övervaka församlingens informationsverksamhet. Lokalförsamlingarna handhar sin informationsverksamhet på olika sätt. De största kyrkliga samfälligheterna har informationsenheter med heltidsanställd personal. Det finns församlingsinformatörer på nästan 50 orter.

Många församlingar eller samfälligheter ger ut en egen tidning. Församlingarna har också ett brett samarbete med den lokala radion samt på vissa orter med lokal-TV. Församlingarna har också webbtjänster på Internet. Kyrkans kommunikation (KV), som grundades år 1967, ansvarar för kyrkans gemensamma kommunikation.

Utöver informationsverksamhet ordnar den utbildning och handhar kontakterna till motsvarande organ utomlands. Informationscentralen leds av en kommunikationsdirektor. Informationsenheten informerar från de viktigaste förvaltningsorganen i kyrkan, upprätthåller kontakter till redaktionerna, förmedlar kyrkligt nyhetsmaterial från Finland och utlandet, följer med vad som skrivs om kyrkan i pressen, förmedlar kyrkliga nyheter till andra länder samt svarar för centralens informationsarkiv.

Webbteamet vid kyrkans informationscentral utvecklar kyrkans gemensamma webbtjänster. Kyrkans webbplats öppnades hösten 1995. Radioredaktionen handhar gudstjänst- och andaktsprogram i radion samt producerar varje vecka aktualitetsprogram och program som handlar om kyrkan. Också de andaktsprogram som görs av samfund utanför den lutherska kyrkan sköts via kyrkans informationscentral.

En del församlingar producerar egna program för lokalradion och får utbildnings- och konsulthjälp med detta från radioredaktionen. Radioredaktionen har i viss mån också producerat program för lokalradion. TV-redaktionen ansvarar för gudstjänster, andakter och aktualitetsprogram i TV. Redaktionen gör också dokumentärer och serier om den kristna tron. AV-redaktionens huvudsakliga uppgift är att producera AV-material för skolor och skriftskolor för att stöda den kristna fostran. Utöver detta producerar de också tv-program.