Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet vill stärka evangelisationsverksamheten - ärendet sändes till kyrkostyrelsen och stiften

Publicerad 06.05.2022

Kyrkomötet beslöt på fredag att sända ett ombudsinitiativ om att stärka evangelisationsverksamheten i kyrkan delvis till kyrkostyrelsen och delvis till stiften för kännedom och åtgärder. Till en del lät kyrkomötet initiativet förfalla.

Initiativet hade undertecknats av sammanlagt 32 kyrkomötesombud. De föreslog att initiativet med sammanlagt fem olika åtgärdspunkter för att stärka evangelisationsverksamheten sänds till biskopsmötet.

I november förde kyrkomötet en lång remissdiskussion om initiativet och sände det till handboksutskottet. Utskottet gav ett omfattande betänkande om initiativet inför vårens kyrkomöte. Också på fredag förmiddag var diskussionen om betänkandet livlig med 22 talturer, bland annat uttalade sig många om hur olika man definierar evangelisation.

Konstitutionsutskottet konstaterar i sitt betänkande att ombudsinitiativet uppmärksammar hur kyrkans fyraårsberättelse för åren 2016–2019 beskriver och dryftar de utmaningar som finns kring religiositeten och kyrkotillhörigheten. Initiativet lyfter fram att utträden ur kyrkan har fortsatt öka. I initiativet påpekar man att fyraårsberättelsen inte beskriver begreppen missionalitet eller evangelisationsverksamhet.

Utskottet konstaterar att i fyraårsberättelsen har helhetssynen på missionen beskrivits genom att betona den förändrade omvärlden och de perspektiv på dagens religiositet som framkommit i den forskning som gjort för fyraårsberättelsen. Fyraårsberättelsen lyfter också fram till exempel nya former av gudstjänstgemenskaper.

Kyrkomötet sände förslaget om att utarbeta praktiska verksamhetsprinciper för evangelisationsverksamheten i församlingarna och att stiften kommunicerar principerna för att stärka kyrkans tillväxt till kyrkostyrelsen till för kännedom och åtgärder. Också förslaget om att uppmana församlingarna att utarbeta en kontaktsökande plan för evangelisationsverksamheten sändes till kyrkostyrelsen.

Kyrkostyrelsen fick också förslagspunkten om att utreda hur undervisningen i evangelisation kan genomsyra all utbildning av kyrkans anställda och förtroendevalda för kännedom och åtgärder.

Den punkt i ombudsinitiativet där initiativtagarna föreslog att biskopsmötet uppmanar stiften att samla kyrkoherdarna för att diskutera evangelisationsverksamheten sändes till stiften för kännedom och åtgärder.

Punkten i initiativet där man efterlyste en utredning om hur mycket resurser församlingarna sätter på evangelisationen lät kyrkomötet förfalla med motiveringen att det är svårt att genomföra.

Handboksutskottets betänkande 1/2022 om ombudsinitiativ 8/2021: Stärkande av evangelisationsverksamheten i kyrkan 

Kyrkomötet kompletterade förslaget till ny kyrkolag  

Kyrkomötet godkände på fredag 6 maj kompletteringar till den pågående kyrkolagsreformen. Den 11 november 2021 godkände kyrkomötet förslaget till ny kyrkolag och ny kyrkoordning. Förslaget till kyrkolag sändes till statsrådet som i sin tur skulle bereda en proposition till regeringen.  

I promemorian över förhandsgranskningen fäste justitiekanslern bland annat uppmärksamhet vid frågor kring skyddet av personuppgifter och registerföringen. I överläggningar mellan Åland och kyrkan har det också kommit fram att förslaget till kyrkolag bör formuleras på samma sätt som bestämmelsen om enspråkiga kommuners skyldigheter för att trygga de språkliga rättigheterna på så lika villkor som möjligt. 

Kyrkomötet ansåg att kyrkostyrelsens framställning är motiverad och de föreslagna ändringarna i kyrkolagen nödvändiga. Kyrkomötet beslöt enhälligt föreslå att statsrådet stiftar en kyrkolag där man beaktar kompletteringen av bestämmelserna om skyddet av personuppgifter och rättelserna angående språkbestämmelsen som gäller församlingar i landskapet Åland. 

Lagutskottets betänkande 1/2022 

Kyrkomötets vårsession avslutades på fredag i Åbo. Kyrkomötet samlas till höstsession 7-11 november.

På webbadressen evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet finns länk till veckan plenum på Youtube och aktuella dokument som kyrkomötet behandlat och förteckning över aktuella ärenden.

Information om ombuden i kyrkomötet finns på sidan evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/ombud

Mera information:
sakkunnig i kommunikation Åsa Holmvik, tfn 040 5811 815
kommunikationschef Tuula Putkinen, tfn 046 922 0232
sakkunnig i kommunikation Tuija Helenelund, tfn 050 529 8503
ledande sakkunnig i kommunikation Lucas Snellman, tfn 050 5668 230