Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Grundlagsutskottet: Skolan kan ordna fest i kyrkan

Publicerad 20.12.2021

Skolor kan fortsättningsvis ordna avslutningsfester i kyrkor. Riksdagens grundlagsutskott anser att utrymmet i sig inte gör festen religiös och att användningen av en kyrka eller ett annat religiöst utrymme inte går emot grundlagen. Där det finns behov av festutrymmen kan församlingarnas och skolornas goda samarbete alltså fortsätta.

− Beslutet klargör och underlättar skolornas och läroinrättningarnas verksamhet. Församlingarna är skolornas vanligaste samarbetsparter. Tack vare beslutet kan man fortsätta ett samarbete som stöder barns och ungas uppväxt. För dem är läsårets fester unika tillfällen som ger starka minnen, säger Jarmo Kokkonen, chef för kyrkans fostran och familjefrågor vid Kyrkostyrelsen.

Riksdagens grundlagsutskott tog ställning i frågan eftersom riksdagens biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen 2019 ansåg att en skola i Kouvola gick emot religionsfrihetslagen då den ordnade sin skolavslutning. Till skolans tradition hörde att festen ordnades i en kyrka och innehöll flera religiösa inslag. Riksdagens biträdande justitieombudsman ansåg det problematiskt att festen ordnades i en kyrka.

Fallet föranledde en livlig samhällelig diskussion om skolor kan ordna fester i kyrkorum. De lutherska biskoparna publicerade ett ställningstagande där de uppmuntrade fostrare i skolor och daghem att lyfta fram kulturarvet. Enligt biskoparna är kyrkorna en del av den finländska kulturegendomen och nationallandskapet. Kyrkor är såväl lokaler för församlingarnas gudstjänster som samlingsplatser i olika situationer. I sitt ställningstagande önskade biskoparna att grundlagsutskottet skulle klargöra om skolornas gemensamma fester kan ordnas i kyrkor.

Skolans fest är alltid gemensam för alla

Utöver sitt positiva beslut betonar grundlagsutskottet att användningen av kyrkan eller annat religiöst utrymme för med sig vissa spänningar kring religionsfrihet, jämlikhet och den offentliga maktutövningens neutralitet då de används för skolans gemensamma fester. Vad gäller festprogrammet behöver man säkerställa att elevernas religions- och samvetsfrihet blir likvärdigt tryggad.

− I kyrkan respekterar vi åskådningarnas mångfald. Allas religionsfrihet ska tryggas. Därför kan det i den gemensamma festen som ordnas för alla elever till exempel inte ingå andakt eller gudstjänst när man samlas i en kyrka, säger Jarmo Kokkonen.

Utöver avslutningsfester kan skolorna ordna skolgudstjänster, såsom julkyrkor eller andra gudstjänster som hör ihop med någon kyrklig helgdag, i kyrkan. I motsats till avslutningsfesterna är skolgudstjänsterna religiösa samlingar som skolan behöver informera om på förhand och deltagandet i dem är frivilligt.

Mera information:
Jarmo Kokkonen, chef för kyrkans arbete för fostran och familjefrågor, Kyrkostyrelsen, tfn 050 594 1316, jarmo.kokkonen@evl.fi 
Helena Salenius, sakkunnig inom skolsamverkan, Kyrkostyrelsen, tfn 050 434 3192, helena.salenius@evl.fi

Grundlagsutskottets betänkande 16/2021 (på finska)