Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet utreder teologin kring kyrkliga förrättningar

Publicerad 27.10.2021

Biskopsmötet beslöt vid sitt möte 27.10.2021 att inleda ett projekt där man utreder teologin kring kyrkliga förrättningar. Bland annat ska man utreda teologin kring bön, dop, välsignelse, vigsel till äktenskap, konfirmation, välsignelse av hem och jordfästning.

Biskopsmötet tillsatte en styrgrupp för att utreda teologin kring kyrkliga förrättningar. Styrgruppen ska också göra en helhetsbedömning av behovet av att förnya kyrkohandboken.

Till medlemmar i styrgruppen utsågs biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, ecklesiastikrådet Petri Määttä från Kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning, ledande sakkunnig Terhi Paananen, utbildaren Juhani Holma och biskop Jari Jolkkonen. I styrgruppen ingår också kyrkoherde Taina Manninen.

Mera information: biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, tfn 050 594 1317kari.kopperi@evl.fi 

Samarbetet med kyrkans missionsorganisationer

Biskopsmötet behandlade samarbetet med kyrkans sju missionsorganisationer utgående från de styrsamtal som hållits med organisationerna i september 2021. Biskopsmötet konstaterade att alla missionsorganisationer har följt principerna i riktlinjerna Ett gemensamt vittnesbörd och i det grundavtal som de ingått med kyrkan.

Enligt det grundavtal som man ingått rapporterar avtalsorganisationerna årligen om sina viktigaste strategiska riktlinjer, sin verksamhet och ekonomi till biskopsmötet. 

Biskopsmötet förde också remissdiskussion om en uppdatering av riktlinjerna för kyrkans mission i dokumentet Ett gemensamt vittnesbörd och om grundavtalet eftersom nuvarande avtalsperiod utgår 2023. Alla organisationer uttryckte i sina styrsamtal en vilja att också i fortsättningen följa grundavtalet.

Organisationernas sammanfattning av sina rapporter publiceras på Kyrkans missionscentrals webbsidor

Delegationen för kyrkans mission godkände vid sitt möte 25.10.2021 en ny modell för hur man statistikför kyrkans missionsarbete och internationella diakoni. Statistiken är mera täckande än tidigare och omfattar förutom de resurser som används i arbetet utomlands också det arbete som var och en organisation gör i Finland. Kyrkans missionscentral vill med statistiken betjäna församlingarna i deras beslut om ekonomiskt understöd till organisationerna.

Mera information: chefen för Kyrkans missionscentral Elina Hellqvist, tfn 040 688 1478elina.hellqvist@evl.fi 

Understöd till internationella ekumeniska organisationer

Biskopsmötet beviljade understöd till internationella ekumeniska organisationer. Luterska världsförbundets projekt World Service fick 80 000 euro för koordinering och styrning av den globala verksamheten. Lutherska världsförbundet fick 50 000 euro för återuppbyggnad av den etiopiska Mekane Yesus-kyrkans seminarium som skadats i en kraftig översvämning av den intilliggande floden. Det ekumeniska institutet i Strasbourg beviljades 15 000 euro för att täcka kostnader för renoveringen av institutets tak. De som fått understöd ska rapportera till biskopsmötet om hur medlen använts.

Fonden för kyrkans internationella och ekumeniska kontakter ska av särskilda skäl stöda Lutherska världsförbundet och andra ekumeniska organisationer och deras medlemskyrkor, evangelisk-lutherska kyrkans systerkyrkor och andra samarbetspartners förverkligande av ekumeniska projekt och arbete på ekonomiska grunder. Fonden grundar sig på kollekter och andra medel som fonden mottagit, och på ränteintäkter. 

Mera information: ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen, tfn 040 522 1464

Biskopsmötet utsåg biskop Seppo Häkkinen till sin representant i delegationen för Kyrkans arbetsmarknadsverk.

Biskopsmötet utsåg ungdomsarbetsledare Hanna Uimonen till medlem i delegationen för kyrkans missionsarbete i stället för TM Anne Heikkinen.

Biskopsmötet samlas nästa gång 8 december i Helsingfors.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, tfn 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi
biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, tfn 050 380 3270, anna-kaisa.inkala@evl.fi