Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet remitterade det nya ombudsinitiativet om vigsel och välsignelse av samkönade par till konstitutionsutskottet

Publicerad 05.08.2021

Kyrkomötet förde under tre dagar en livlig remissdiskussion om ett ombudsinitiativ där 44 ombud önskar att kyrkomötet ber biskopsmötet göra en framställning om vigsel och välsignelse av par av samma kön. I remissdiskussionen gjordes hela 68 inlägg. Efter omröstning beslöt kyrkomötet med rösterna 62-41 sända initiativet till konstitutionsutskottet för behandling.

Ombudsinitiativ 2/2021: Begäran till biskopsmötet om att till kyrkomötet bereda en framställning om vigsel och välsignelse av samkönade par (initiativtexten är på finska) 

Initiativ om att stärka bönelivet i kyrkan sändes till biskopsmötet

Kyrkomötet behandlade på torsdag handboksutskottets betänkande 2/2021 om ett ombudsinitiativ om att stärka bönelivet i kyrkan och beslöt sända initiativet till biskopsmötet för kännedom och åtgärder.

I initiativet ombeds biskopsmötet överväga metoder för att stärka människors böneliv och inbjuda dem att be på nya sätt. I initiativet önskar man att biskopsmötet i samband med beredningen av synodalmötena beakta hur prästerna och de övriga församlingsanställda i sitt arbete kan hitta mer utrymme för andlig tillväxt och bön, och bjuda in människor till gemensam bön.

Då biskop Seppo Häkkinen presenterade handboksutskottets betänkande konstaterade han att initiativet svarar bra mot olika andliga behov. I betänkandet skriver utskottet att initiativet är viktigt och ser ett mångsidigt böneliv som en rik del av församlingarnas liv – utan bön är kyrkan inte kyrka. Synodalmötena hör egentligen inte under biskopsmötet utan biskoparna ansvarar i sina stift för dem, men biskopsmötets kansli koordinerar ändå synodalmötena.

Handboksutskottets betänkande 2/2021 om ombudsinitiativ 1/2021: Stärkande av bönelivet 

Kyrkostyrelsen ska producera nytt inspirationsmaterial för konfirmation och välsignelse av hemmet

Kyrkomötet behandlade handboksutskottets betänkande om ett ombudsinitiativ om en revidering av formulären för konfirmation och välsignelse av hemmet. I initiativet föreslogs att Kyrkostyrelsen bereder en utredning av välsignelsens teologi, uppdaterar formulären för konfirmationsmässa och vidtar åtgärder för uppdatering av formuläret för välsignelse av hemmet.

I sitt betänkande konstaterar handboksutskottet att välsignelsens teologi har utretts i samband med revideringen av Handboken för kyrkliga förrättningar (2003) och att det för närvarande inte finns behov av ytterligare utredningar av välsignelsens och konfirmationens teologi.

Utskottet ansåg att det finns behov av nytt material för konfirmationsmässan och för välsignelse av hem så att man bättre möter den närvarande församlingens livsfrågor och livsverklighet. I diskussionen i utskottet diskuterades även behovet av en förnyelse av kyrkohandboken.

Kyrkomötet beslöt be Kyrkostyrelsen producera nytt inspirationsmaterial för konfirmation och välsignelse av hemmet men i övrigt låta ombudsinitiativet förfalla.

Handboksutskottets betänkande 3/2021 om ombudsinitiativ 3/2021: Revidering av formulären för konfirmation och välsignelse av hemmet


Kyrkomötets direktströmning och aktuella dokument hittar man via webbadressen https://evl.fi/plus/beslutsfattande/kyrkomotet/folj-kyrkomotet

Bilder från kyrkomötet finns i kyrkans bildbank. 

Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous

Kyrkomötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Tuula Putkinen, kommunikationschef, tfn 046 922 0232 
Tuija Helenelund, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 529 8503