Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkomötet behandlade kyrkans verksamhet och ekonomi – fastställde boksluten för 2020

Publicerad 05.08.2021

Kyrkomötet behandlade på torsdag förmiddag ekonomiutskottets betänkande 1/2021 om kyrkans gemensamma ekonomi. Mötet antecknade för kännedom Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, personalrapport och Kyrkans centralfonds bokslut och verksamhetsberättelse, samt revisionsberättelse och beviljade ansvarsfrihet för 2020.

Kyrkomötet godkände kyrkostyrelsens förslag om hantering av räkenskapsperiodens resultat: räkenskapsperiodens underskott på drygt 10 miljoner euro bokförs som minskning i det egna kapitalet i balansräkningen under tidigare räkenskapsperioders över-/underskott. Kyrkomötet begärde ett betänkande av kyrkostyrelsen till kyrkomötet i november 2021 om överskridningen och om projektledningen för kyrkostyrelsens arbetsmiljöprojekt.

I ekonomiutskottets betänkande konstateras bland annat att balanseringen av ekonomin inom kyrkans gemensamma verksamhet inte lyckats på det sätt som kyrkomötet förutsatt. Kyrkomötet efterlyste en plan för balanseringen av ekonomin, så att kyrkomötet utifrån den kan försäkra sig om att det uppställda balanseringsmålet uppnås. Ekonomiutskottet bedömer att en tre års övergångsperiod borde ha räckt för att balansera ekonomin. Enligt utskottet är det möjligt att förlänga tiden för balanseringen av ekonomin till 2021−2022. Planen för balanseringen ska upprättas så att ekonomin inom Kyrkans centralfond är i balans från 2023.

Utskottet menar att balanseringen förutsätter en kritisk översyn av alla kostnadsposter inom Kyrkans centralfond och att överlappningar mellan Kyrkostyrelsen och domkapitlen behöver upptäckas och strykas. Dessutom behöver man se över vilka funktioner som helt kan slopas.

I betänkandet har ekonomiutskottet gjort ett ställningstagande som skickas till Kyrkostyrelsen och domkapitlen för beaktande. I ställningstagandet säger utskottet bland annat att det nödvändigt att processerna för den interna kontrollen ses över som helhet och i fortsättningen också beskrivs i bokslutshandlingen.

Ekonomiutskottets betänkande väckte diskussion och såväl utskottet som ombuden i salen påpekade att Kyrkostyrelsen inte gjort de åtgärder som kyrkomötet tidigare efterlyst. I diskussionen betonades att även om det är krävande och utmanade behöver inbesparningarna göras. Också den strama tidtabellen för inbesparingarna diskuterades vid behandlingen av ärendet.

Ekonomiutskottets betänkande 1/2021: Kyrkostyrelsens och stiftens årsberättelse, personalrapport, Kyrkans centralfonds bokslut och verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för 2020 

Kyrkans pensionsfonds bokslut  

Kyrkomötet antecknade för kännedom Kyrkans pensionsfonds verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, fastställde bokslutet och beviljade av ansvarsfrihet för 2020 på basen av ekonomiutskottets betänkande 2/2021. Enligt ekonomiutskottet har pensionsfondens placeringsavkastning varit god under de senaste åren, delvis till och med utmärkt.

Utskottet fäste uppmärksam het vid att Kyrkans pensionsfond har beslutat iaktta principerna för ansvarsfull placeringsverksamhet i sina placeringsbeslut. Ekonomiutskottet anser att Kyrkans pensionsfond ska sträva efter att bevara sin ställning som föregångare när principerna och metoderna för ansvarsfull placering utvecklas också i framtiden.

Ekonomiutskottets betänkande 2/2021: Kyrkans pensionsfonds verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för 2020