Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsens plenum godkände dokument som ska stärka församlingsmedlemmarnas delaktighet

Publicerad 15.12.2020

Kyrkostyrelsens plenum godkände vid sitt möte 15.12.2020 dokumentet Polku – Vauvasta aikuiseksi seurakunnan yhteydessä (Stigen – livslångt växande med församlingen) som styrgruppen för projektet Dop och fadderskap 2019-2020 har utarbetat.

Det viktigaste i modellen Stigen – som är ett verktyg för församlingarnas arbete – är tanken om den gemenskap som församlingen och dess medlemmar bildar. Församlingen bygger själva Stigen tillsammans med medlemmarna och med beaktande av den lokala verksamhetsmiljön. Ett stort antal församlingar och andra kristna aktörer har medverkat i verkstäder, möten och utbildningar då man byggt upp modellen. Omkring tio församlingar har varit pilotförsamlingar för modellen. De flesta församlingar har tagit delar av modellen i bruk.

Det svenska dokumentet Stigen – livslångt växande med församlingen blir klart i början av nästa år.

Kyrkostyrelsens plenum godkände också dokumentet Että kukaan ei jää yksin - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen ulkopuolisuuden ehkäisyn suuntaviivat som innehåller riktlinjer för hur man inom fostran i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland förebygger utanförskap. Dokumentet ersätter riktlinjerna för kyrkans specialungdomsarbete Läsnäolon nuorisotyö. Riktlinjerna offentliggörs vid kyrkans dag för fostran 13.1.2021.

Mera information:
Katri Vappula, katri.vappula@evl.fi, tfn 050 529 8061 (Polku - Vauvasta aikuiseksi seurakunnan yhteydessä -asiakirja)
Mikko Mäkelä, mikko.makela@evl.fi, tfn 050 439 1968 (Että kukaan ei jää yksin - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kasvatuksen ulkopuolisuuden ehkäisyn suuntaviivat -asiakirja)

Stöd till det andliga arbetet bland Lapplandsturister

Kyrkostyrelsen beviljade stöd för verksamhetsutgifterna för det andliga arbetet som görs bland turister i Lappland.

För kostnaderna för turistprästen i västra Lappland beviljades 60 000 euro. De medel på 48 500 euro som reserverats för det andliga arbetet 2021 fördelades enligt följande: församlingarna i Pohjois-Lapin seurakuntayhtymä fick 10 000 euro, Kittilä församling 9 000 euro och Kolari församling 9 000 euro, Församlingsförbundet 3 500 euro, Kansan Raamattuseura (Folkets bibelsällskap) 8 500 euro och Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY) 8 500 euro.

Kollektmedel som burits upp för turist- och vägkyrkoverksamheten under 2020, sammanlagt 97 000 euro fördelades enligt: Kyrktjänst får 5 000 euro för vägkyrkoverksamheten, Saariselkä kapell 28 600 euro, Maria kapell i Levi 27 600 euro, S:t Lars kapell vid Ylläs 27 600 euro och kapellet Revontuli vid Pyhätunturi 9 200 euro.

Mera information: tf ecklesiastikrådet Petri Määttä, petri.maatta@evl.fi, tfn 040 688 1543

Kyrkostyrelsens godkände samarbetsavtal med Finlands Sjömanskyrka

Kyrkostyrelsens plenum godkände ett samarbetsavtal med Finlands Sjömanskyrka om att kyrkostyrelsens operativa uppgifter inom kyrkans arbete bland finländare utomlands flyttar över till sjömanskyrkan från 2023-2024.

Efter förnyelsen skulle Kyrkostyrelsens fortfarande ansvara för de strategiska riktlinjerna för arbetet bland utlandsfinländare till den del som Kyrkostyrelsen kanaliserar stöd på basen av avtalet. Finlands Sjömanskyrka behandlar förslaget om intensifierat samarbete vid sitt extraordinära möte onsdag 16.12.2020.

Plenum godkände tyngdpunkterna för finansieringen för åren 2021-2023 och godkände riktlinjerna för Kyrkans arbete bland utlandsfinländare ”Ovet auki maailmalla” (ung. Öppna dörrar till världen).

Ett skilt pressmeddelande om samarbetet sänds på torsdag 17.12.

Mera information:
chefen för Kyrkans arbete bland utlandsfinländare Mauri Vihko mauri.vihko@evl.fi, tfn 040 688 1443

Samarbetsavtal med scouterna godkändes

Plenum godkände ett samarbetsavtal mellan Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och Suomen partiolaiset – Finlands scouter ry och de preciseringar som biskopsmötet gjort i avtalet. Man ber scoutkåren godkänna preciseringarna.

Scouterna förde 2017-2018 en värdediskussion och utgående från den framkom ett behov av att omformulera scouternas värdegrund. De nya stadgarna godkändes vid Suomen partiolaiset – Finlands scouters medlemsmöte i november 2020 och trädde i kraft omedelbart. I de nya stadgarna har man omformulerat bland annat punkten om andlighet inom scouterna så att det inkluderar personer som hör till andra samfund och även scouter som saknar övertygelse.

Enligt samarbetsavtalet erbjuder Finlands scouter sina medlemmar religionsfostran i enlighet deras egen konfessionella åskådning eller annan åskådningsfostran, och Evangelisk-lutherska kyrkan stöder scouternas åskådningsfostran. Ca 70-80 procent av scoutkårerna har sin bakgrund i en luthersk församling och scoutingen är en del av formerna för kyrkans barn- och ungdomsarbete.

Biskopsmötets beslut 7.12 

Arbetet med Kyrkans centralfonds fastighetsstrategi fortsätter

Kyrkostyrelsens plenum behandlade Kyrkans centralfonds fastighetsstrategi och antecknade för kännedom de utlåtanden som de fått av domkapitlen och stiftsfullmäktigena.

Plenum beslöt att grunda en arbetsgrupp för den fortsatta beredningen. Till ordförande utses förvaltningschef Juha Tuohimäki (ecklesiastikråd från 1.2) och till medlemmar Kyrkostyrelsens fastighetschef Juha Kääriäinen, biskop Jari Jolkkonen (vice ordförande), lagfarna assessorn Ritva Saario och medlemmen i kyrkostyrelsens plenum Monica Heikel-Nyberg.

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, leena.rantanen@evl.fi, tfn 050 5675 372

Utvecklingssamtal med Kyrkans Utlandshjälp 2020

Plenum antecknade för kännedom utvecklingssamtalet med Kyrkans Utlandshjälp 2020. Kyrkans utrikesavdelning för årligen utvecklingssamtal med kyrkans missionsorganisationer och Kyrkans Utlandshjälp.

För samtalen ställer man årligen upp teman. I år var temana avtalsorganisationernas verksamhet och ekonomi, coronapandemins inverkan på organisationens verksamhet och ekonomi, och Ett gemensamt vittnesbörd, Evangelisk-lutherska kyrkans allmänna riktlinjer för mission 2018 och dess verksamhetsprinciper.

Mera information: Elina Hellqvist, elina.hellqvist@evl.fi, tfn 040 688 1478

Plenum utsåg kyrkans delegation för kulturarv för tiden 2021-2024 i enlighet med beredningen. Kyrkans delegation för kulturarv är ett rådgivande sakkunnigorgan för kyrkostyrelsen som har i uppgift att följa med hur kyrkans kultursarvsarbete utvecklas och främja vården av det kyrkliga kulturarvet och dess bevarande för kommande generationer och för forskning. Till delegationens fackområde här kyrkliga föremål, gravgårdkultur och byggd kulturmiljö.

Dessutom utsågs delegationer för diakoni och själavård vid kyrkostyrelsens verksamhetsavdelning för tiden 15.12.2020–31.5.2024.

Mötets protokoll uppdateras inom en vecka i webbtjänsten DomusÖppna länk i ny flik