Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Biskopsmötet: Positiv religionsfrihet möjliggör andlig fostran och religionsdialog i scoutverksamheten

Publicerad 07.12.2020

Evangelisk-lutherska kyrkans biskopsmöte samlades till årets sista session måndag 7.12 i Kuortane i Lappo stift.

Biskopsmötet gav utlåtande till kyrkostyrelsens plenum om ett samarbetsavtal med scouterna. Det nuvarande samarbetsavtalet är i kraft till slutet av 2020. Kyrkostyrelsens plenum behandlar det nya avtalet på sitt möte i december. Suomen partiolaiset – Finlands scouter ry uppdaterade sin grundstadga i november.

I sitt utlåtande konstaterade biskopsmötet att det är viktigt att kyrkans och scoutrörelsens långa och goda samarbete fortsätter. ”Samarbetet med Finlands scouter är nödvändigt eftersom församlingarna fortfarande är engagerade i en stor del av de finländska kårerna och erbjuder dem utrymmen, ekonomiskt stöd och kunnande”, konstaterar biskoparna i sitt utlåtande.

Biskopsmötet ser det som värdefullt att barn och unga kan delta i scoutverksamheten oberoende av deras religiösa samfundstillhörighet eller åskådning. Biskopsmötet fäster ändå uppmärksamhet vid att man inte nämner Gud i scoutlöftet. I det nya scoutlöftet lovar scouten att växa i sin åskådning. Biskopsmötet hoppas att revideringen av grundavtalet inte ska leda till att scoutingen distanseras från kyrkans och församlingarnas verksamhet.

Biskopsmötet ser det som positivt att man i avtalsutkastet betonar den positiva religionsfriheten och att Finlands scouter förbinder sig vid att ge sina medlemmar en konfessionell religiös fostran enligt deras åskådning.

”Det som är viktigt är att den positiva religionsfriheten ger möjlighet till andlig fostran för de kristna scouterna och stärker den egna åskådningen i scoutverksamheten samtidigt som den öppnar dörren för en djupare dialog med andra troende” konstaterar biskoparna i sitt utlåtande.

Enligt biskopsmötet borde församlingarna och scoutkårerna göra lokala samarbetsavtal och kommunicera det öppet så att det syns i scoutkårens vardag. Biskopsmötet ser det också som mycket nödvändigt att stärka sådant samarbete som gäller kunskaper i åskådningsfostran.

Diskussionen om kyrkolag och kyrkoordning fortsätter i januari

Biskopsmötet diskuterade ett utlåtande som det på kyrkostyrelsens begäran ska ge till kyrkomötet om en revidering av kyrkolagen och kyrkoordningen. Biskopsmötet beslöt fortsätta diskussionen i januari.

Högre pastoralexamen förnyas

Biskopsmötet gav redan i december 2019 direktiv om att verkställa den högre pastoralexamen med motiveringar. Beslutet skulle träda i kraft samma dag som den i kyrkomötet i maj 2018 godkända nya kyrkolagen. Eftersom ibruktagandet av den nya kyrkolagen har försenats, hävde biskopsmötet nu sitt tidigare direktiv och gav en ny som till sitt innehåll är likadan som det förra. Direktivet träder i kraft 1.1.2021.

Målsättningen med högre pastoralexamen är att ge fördjupad teologisk kunskap och kännedom om hur den tillämpas i kyrkans verksamhet, ledarskap och kyrkans förvaltning och författning. Examen ger präster behörighet till domprost, stiftsdekan och prästassessor, och krävs också för att kunna bli fältbiskop.

Biskopsmötet godkände samtidigt hurdan teologisk examen som berättigar till prästämbetet. Det nya beslutet innehåller inga innehållsliga skillnader jämfört med det som fattades i december 2019 men på grund av förseningen av den nya kyrkolagen har hänvisningar till kyrkolag och kyrkoordning uppdaterats för att svara mot ikraftvarande bestämmelser. Beslutet träder i kraft 1.1.2021.

Kyrkans missionsorganisationer har följt Ett gemensamt vittnesbörd-verksamhetsprinciper

Biskopsmötet antecknade för kännedom promemoriorna från de utvecklingssamtal som förts med kyrkans sju missionsorganisationer och konstaterade att alla organisationer uttryckte sin vilja att följa de principer som framgår av dokumentet Ett gemensamt vittnesbörd och missionsarbetets grundavtal.

Enligt grundavtalet ska organisationerna årligen rapportera om strategiska linjedragningar, verksamhet och ekonomi till biskopsmötet. I år har samtalen berört avtalsorganisationernas verksamhet och ekonomi, coronapandemins inverkan på organisationernas verksamhet och ekonomi, och huvudlinjerna i kyrkans missionsdokument Ett gemensamt vittnesbörd och dess verksamhetsprinciper.

Evangelisk-lutherska kyrkan har ingått grundavtal med sju missionsorganisationer: Missionsföreningen Såningsmannen, Mediemissionsorganisationen Budbärarna, Finlands evangelisk-lutherska Folkmission, Finska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, Finska Missionssällskapet, Finska Bibelsällskapet och Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland.

Understöd till Lutherska världsförbundets Världstjänst

Biskopsmötet beviljade Lutherska världsförbundets Världshjälp ett understöd på 80 000 euro för att täcka förvaltningskostnader. Med understödet kan man täcka kostnader för fältpersonalens övervakning, processer som hör till humanitär och diakonal hjälp, och ekonomisk uppföljning och ledningsfunktioner globalt.

Kyrkans teologutbildningskommitté 2021-2022

Biskopsmötet utsåg kyrkans, universitetens och arbetsmarknadsorganisationernas representanter till teologutbildningskommittén för åren 2021-2022.

Till ordförande utsågs biskop Bo-Göran Åstrand. Övriga medlemmar: utbildare Juhani Holma (Kyrkans utbildningscentral), utbildningsplanerare Eeva Salo-Kopperi (Kyrkans utbildningscentral), stiftsdekan Marko Marttila, (St Michels stift), biskopsmötets teologiska sekreterare Anna-Kaisa Inkala, biträdande dekan Pekka Kärkkäinen och planerare Timo Åvist (Helsingfors universitet), universitetslärare Anna-Maria Laato (Åbo akademi), universitetslektor Suvi-Maria Saarelainen (Östra Finlands universitet), verksamhetsledare Paula Aaltonen (Kirkon alat) och sakkunnig Vesa Engström (Finlands kyrkas prästförbund). Biskopsmötet bad studentföreningarna utse representanter till kommittén.

Biskopsmötet sammanträder nästa gång 26-27.1.2021 i Helsingfors.

Mera information:
biskopsmötets generalsekreterare Kari Kopperi, tfn 050 594 1317, kari.kopperi@evl.fi