Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen bereder ändring i förutsättningar för vigsel till äktenskap

Publicerad 05.11.2020

Kyrkomötet gav kyrkostyrelsen i uppdrag att bereda en ändring i kyrkoordningen så att åtminstone den ena av dem som ska vigas kyrkligt ska ha genomgått konfirmandundervisning och vara medlem i kyrkan. Idag krävs detta av båda parterna.

Kyrkomötet förde en livlig diskussion i frågan där många ombud betonade vikten av att alla kyrkans medlemmar har rätt att ta del av kyrkans tjänster. Å andra sidan fanns farhågor att ändringen skulle minska motiveringen för att bli medlem i kyrkan. Ändringen i bestämmelserna skulle också göra det möjligt att förrätta kyrklig vigsel till äktenskap även mellan en kristen och en person som kommer från en annan religionstradition.

Efter omröstning beslöt kyrkomötet med rösterna 64-41 att sända ärendet till kyrkostyrelsen för beredning.

Allmänna utskottets betänkande 2/2020 

Kyrkostyrelsen ska uppdatera anvisningar om när man ska ingripa i församlingsindelningen

Kyrkomötet godkände allmänna utskottets betänkande om församlingsindelning efter en livlig diskussion i på torsdag förmiddag. Enligt beslutet ska kyrkostyrelsen uppdatera sina anvisningar om kriterierna för när en församlings ekonomiska situation blir så kritisk att man behöver ingripa i församlingsindelningen.

Många församlingar vill förbli självständiga även om församlingens ekonomiska bärkraft inte längre är tillräcklig. Allmänna utskottet konstaterar att det redan finns kriterier för när man ska ingripa i församlingsindelningen i kyrkostyrelsens anvisningar från 2016 men att de används i olika utsträckning vid olika domkapitel.  Utskottet föreslog bestämmelser i kyrkoordningen om att domkapitlet ska inleda en utredning när en betydande del av kriterierna för tröskeln för ingripande uppfyllts. Utskottet betonade vikten av att församlingar som har ekonomiska svårigheter bör kontrolleras mera noggrant och i ett tidigare skede än vad nu är fallet.

Efter omröstning på förslag av biskop Jukka Keskitalo beslöt kyrkomötet att det inte behövs en bestämmelse i kyrkoordningen om att kyrkostyrelsen får i uppdrag att ställa upp kriterier för tröskeln för ingripande. Kyrkomötet förkastade också ett föreslag om att kyrkostyrelsen skulle bereda en bestämmelse i kyrkoordningen om domkapitlens skyldighet att inleda en utredning om församlingsindelning då kriterierna uppfyllts.

Förvaltningsutskottets betänkande 2/2020  

Kyrkomötet vill ha mera ändamålsenlig statistik som stöder kyrkans arbete

Kyrkomötet beslöt att sända allmänna utskottets betänkande om ett initiativ om statistikföringen i kyrkan till kyrkostyrelsen för åtgärder. Kyrkomötet beslöt att kyrkostyrelsen utvecklar principerna, tekniken och anvisningarna för statistikföringen i kyrkan. Statistikföringen ska bli mera ändamålsenlig så att man lättare kan dra nytta av den i det strategiska arbetet.

I utvecklingsarbetet ska kyrkostyrelsen utvärdera hur omfattande och detaljerade statistikuppgifter det behöver samlas in från församlingarna. Kyrkomötet betonar att man ska fästa särskild uppmärksamhet vid dataskyddet och kvalitativa indikatorer som underlättar utvärderingen av församlingsarbetet.

I allmänna utskottets betänkande lyfter kyrkomötet också fram församlingsmedlemmarnas frivilliga verksamhet och att de behöver synas bättre i statistiken.

I ombudsinitiativet som väcktes till kyrkomötet i augusti 2020 föreslog man att Kyrkostyrelsen granskar och bearbetar anvisningarna för insamling av statistik. (De åtta initiativtagarna menade att mängden funktioner som ska rapporteras i statistiken ökat avsevärt i samband med digitaliseringen och att statistikföringen i sin nuvarande omfattning är problematisk.)

Allmänna utskottets betänkande 1/2020 om ombudsinitiativ 1/2020: Initiativ för att minska statistikföringen i kyrkan 

Kyrkomötet godkände allmänna utskottets betänkande 3/2020 om övergången till en jämställd och likvärdig terminologi. Kyrkostyrelsen ska vidta åtgärder för att främja användningen av en jämställd och jämlik terminologi i kyrkan bland annat genom att kartlägga de könsbundna beteckningarna som används och alternativ för dem, instruera församlingarna och kyrkans centralförvaltning att använda ett jämställt språk i kommunikationen och förvaltningen och då det behövs ändra beteckningarna i författningstexterna i ändamålsenlig.

I det ursprungliga ombudsinitiativet hänvisas till såväl finländska rekommendationer som rekommendationer från Europarådet och Lutherska världsförbundets principer om genusrättvisa.

Allmänna utskottets betänkande 3/2020 om ombudsinitiativ 6/2020: om övergången till en jämställd och likvärdig nomenklatur 

Kyrkomötet på nätet:
Direktströmningen från kyrkomötet och mötets dokument finns på kyrkomötets webbplats
Bilder från kyrkomötet finns i Kyrkans bildbank
Följ kyrkomötet på Twitter på hashtaggarna #kyrkomötet och #kirkolliskokous
Vid behov förmedlar vi intervjuförfrågningar till kyrkomötesombuden.

Kyrkmötets kommunikation:
Åsa Holmvik, sakkunnig inom kommunikation, tfn 040 581 1815
Tuulikki Terhemaa, tf kommunikationschef, tfn 050 372 1239
Tuija Helenelund, sakkunnig inom kommunikation, tfn 050 529 8503