Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkolagen möjliggör inte distansmöten i nuläget

Publicerad 09.10.2020

Församlingar önskar att deras beslutsfattandeorgan skulle ha möjlighet att hålla elektroniska möten under den pågående situationen med covid-19-epidemin.

Till skillnad från kommunlagen finns det inte ännu i nuläget i kyrkolagen bestämmelser om elektroniska möten. Under våren då regeringen utlyste undantagsförhållande och då man tillämpade beredskapslagen var det möjligt för kyrkostyrelsen att ge en interimistisk bestämmelse om att församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna kunde hålla elektroniska möten under vårens värsta epidemi.

Då man inte tillämpar beredskapslagen har kyrkostyrelsen inte heller befogenhet att ge undantagsbestämmelser. Epidemin som sådan ger inte möjlighet att avvika från skyldigheter i lagstiftningen.

Professor Olli Mäenpää vid Helsingfors universitet konstaterade i sitt utlåtande till kyrkostyrelsen att ”då statsrådet har konstaterat att undantagsförhållandet har upphört kan kyrkostyrelsen inte ge en interimistisk bestämmelse som skulle tillåta elektroniska möten. Kyrkans beslutsfattandeorgan måste därför under rådande normalförhållanden tillämpa de bestämmelser om beslutsfattandeorgans befogenheter som finns i kyrkolagen och som förutsätter att medlemmarna är närvarande vid mötet för att det ska vara beslutsfört.”

Förslaget till ny kyrkolag beaktar elektroniska möten

Enligt dagens bedömningar förväntas toppen på pandemins andra våg nås i november-december. Därför innebär ändringsförslaget till nuvarande kyrkolag ingen lättnad för de möten som hålls i nuläget. I det förslag till kyrkolag som är under beredning har man beaktat möjligheten att hålla elektroniska möten.

Kyrkan följer förutom THL:s nationella anvisningar också de lokala regionalförvaltningsverkens och sjukvårdsdistriktens anvisningar. Kyrkostyrelsen betonar att det är av största vikt att församlingarna i all sin verksamhet följer hälsovårdsmyndigheternas anvisningar.

Mera information: tf kanslichef, ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi, tfn 050 553 6203