Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen samlades under undantagstillstånd – kyrkomötet i maj flyttas fram

Publicerad 24.03.2020

Kyrkostyrelsens plenum sammanträdde under undantagsförhållande 24.3.2020. Det undantagstillstånd som statsrådet utfärdade 16.3 tillämpas på kyrkolagen, enligt vilken kyrkostyrelsen kan göra sådana nödvändiga och brådskande beslut som avses i 14 §:s första och andra moment om minst fem av kyrkostyrelsens medlemmar är närvarande.

Kyrkomötet i maj flyttas fram

Kyrkostyrelsens plenum konstaterade att på grund av coronaviruspandemin och undantagstillståndet förbereder man inte det kyrkomöte som skulle ha hållits i maj utan tidpunkten för mötet ändras. Man återkommer till ärendet vid en senare tidpunkt. I vanliga fall skulle kyrkomötet ha samlats i Åbo första veckan i maj i den nya sammansättning som valdes i februari.

Mera information: kyrkomötets generalsekreterare Birgitta Hämäläinen, tfn 040 688 1527

Kyrkostyrelsen gav temporära föreskrifter om församlingars, kyrkliga samfälligheters och kyrkostyrelsens förvaltning under undantagstillståndet

Enligt de föreskrifter som kyrkostyrelsen gett kan kyrkofullmäktiges beslutsrätt överföras till kyrkorådet under undantagstillståndet om man inte kan samla ett beslutsfört kyrkofullmäktige. Det samma gäller de kyrkliga samfälligheternas förvaltningsorgan.

Dessutom gör man det möjligt för församlingens och de kyrkliga samfälligheternas förvaltningsorgan och kyrkostyrelsens förvaltningsorgan att hålla sina möten elektroniskt. Det här gäller församlingarnas kyrkofullmäktige, kyrkoråd och direktioner, likaså motsvarande förvaltningsorgan i kyrkliga samfälligheter. Det gäller också kyrkostyrelsens plenum, ämbetskollegium och de kommittéer som tillsatts av kyrkostyrelsen.

Enligt beredskapslagen är sammankomster med flera än tio personer förbjudna och också över 70-åriga personers rörlighet är begränsad. Detta anses inte i sig gälla de lagstadgade organen eller till exempel kommunala förtroendeledamöter, som kyrkan och församlingarna kan jämställas med. Det handlar ändå om att begränsa spridningen av coronavirusets utbredning och att skydda äldre personer.

De temporära föreskrifterna träder i kraft 25.3.2020 och är i kraft lika länge som beredskapslagens bestämmelser, men högst till 31.8.2020.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203

Kyrkostyrelsen för inget förslag om att avveckla stiftsfullmäktige till kyrkomötet

Kyrkostyrelsen fick i maj 2017 i uppdrag av kyrkomötet att göra ett förslag om att avveckla stiftsfullmäktige och hur man tryggar de uppgifter som skötts av stiftsfullmäktige och den synodala aspekten i stiftsförvaltningen.

Kyrkostyrelsen beredde förslagen men beslöt på sitt möte i mars 2019 att man först senare kan fatta beslut i frågan. Samtidigt bad man biskopsmötet utreda hur man kan förnya stiftsfullmäktiges verksamhet inom ramen för nuvarande lagstiftning.

Stiftens biskopar har konstaterat att de anser att det är viktigt att man istället för att avveckla nuvarande stiftsfullmäktige istället utvecklar dem. Enligt kyrkolagen är det biskopen som leder stiftets förvaltning. Av den orsaken anser kyrkostyrelsen att eftersom biskoparna är eniga i sin åsikt är det inte ändamålsenligt att föra ett förslag om att avveckla stiftsfullmäktige till kyrkomötet.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn

Fördelningen av elektorsplatser i det nya kyrkomötet

Val av nytt kyrkomöte ordnades i februari 2020. Till det kyrkomöte som sammanträder efter valet väljs sammanlagt 25 elektorer från stiftens och de andra representanternas grupper. Varje stiftsgruppering får elektorsplatser i relation till det antal representanter grupperna har. Varje grupp har dock minst två elektorsplatser.

Borgå, Kuopio, Lappo och Esbo stifts grupper har två elektorsplatser var. Uleåborg tre elektorsplatser. Åbo, Tammerfors, S:t Michel och Helsingfors stift och de övriga representanternas grupp har var och en samma antal representanter. För att elektorernas sammanlagda antal ska bli 25 förrättade kyrkostyrelsen lottning om de här gruppernas antal elektorer. Efter omröstning fick Helsingfors stift två elektorsplatser medan de övriga fyra grupperingarna fick tre elektorer.

Mera information: kyrkomötets generalsekreterare Birgitta Hämäläinen, tfn 040 688 1527

Kyrkböcker flyttas till församlingarnas gemensamma centralregister

Kyrkostyrelsen föreslår för kyrkomötet att det görs en ändring i kyrkolagen och kyrkoordningen om organisationen av kyrkböckerna så att församlingarnas gemensamma centralregister i fortsättningen skulle vara registerförare av kyrkböcker. En enskild församling skulle inte längre vara registerförare för kyrkböcker och därför skulle inte heller församlingarna delvis ha kvar ansvaret som hör samman med registerföringen av kyrkböcker.

Tanken är att de föreslagna ändringarna i kyrkolagen och kyrkoordningen skulle träda i kraft i början av 2022 och efter det skulle man i kyrkbokföringen efter pågående övergångsperiod kunna övergå till den nationella tjänsten för ämbetsbetyg och släktutredningar.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203

Övriga beslut

En ändring i reglementet om den nya enheten Kyrkans forskning och utbildning som planeras inom Kyrkostyrelsens pågående projekt Riktning remitterade för fortsatt beredning.

Kyrkostyrelsen godkände årsberättelsen om Kyrkostyrelsens verksamhet 2019 och sänder den till kyrkomötet för behandling.

Kyrkostyrelsen antecknade för kännedom Kyrkans centralfonds personalbokslut för 2019 och sänder ärendet till kyrkomötet för behandling.

Kyrkostyrelsen antecknade Kyrkans centralfonds och Kyrkans pensionsfonds revisionsberättelse för kännedom.