Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen gav utlåtande till justitieministeriet om ogiltigförklarande av tvångsäktenskap

Publicerad 25.02.2020

Kyrkostyrelsens plenum gav 25.2.2020 ett utlåtande till justitieministeriet om en bedömningspromemoria som handlar om ogiltigförklarande av tvångsäktenskap och erkännande av äktenskap som minderåriga ingått utomlands.

I Kyrkostyrelsens utlåtande betonas att de som har en svagare ställning måste skyddas. I utlåtandet fäster man speciell vikt vid kulturkänslig rättshjälp då man har att göra med minderåriga och utredning av behov av socialtjänster i samband med att ett äktenskap eventuellt ogiltigförklaras.

Kyrkostyrelsen betonar att ett barn ska ha möjlighet att växa upp, få utbildning och utvecklas innan det bildar familj.

Bakgrunden till bedömningspromemorian är ökad invandring och att Finland blir allt mer mångkulturellt. Det handlar också om jämlikhet. Utlåtandet i sin helhet (på finska, pdf).

Det ifrågavarande utlåtandet är en fortsättning på det utlåtandet som gavs till justitieministeriet i augusti 2018 som handlade om minderåriga barns äktenskap.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi, tfn 050 553 6203

Kyrkans pensionsfond hade ett bra år 2019

Kyrkostyrelsen godkände Kyrkans pensionsfonds verksamhetsberättelse 2019 och bokslut per 31.12.2019 och beslöt att föreslå för vårens kyrkomöte att det behandlas på det sätt som föreslås i balansboken.

Kyrkans pensionsfond hade en mycket god avkastning under 2019. Pensionsfondens värde uppgick till 1676 miljoner euro (2018: 1480 milj.). Nettoresultatet för pensionsfondens placeringsverksamhets gängse värde var 14,8 procent 2019. Under hösten 2019 bedömdes Kyrkans pensionsfond vara i täten bland de internationella placerarna. Bedömningen gjordes enligt FN:s principer för ansvarsfull placering Principles for Responsible Investment (PRI).

Under 2019 betalade fonden ut sammanlagt 216 miljoner euro i kyrkliga pensioner.  Pensionsfondens utgifter var 24,7 miljoner större än intäkterna. Pensionerna har redan i några års tid finansierats med intäkter från placeringsverksamheten.

Kyrkans pensionsfond ansvarar för pensionsskyddets finansiering och pensionsmedlens placering efter att kyrkans pensionsverksamhet 2012 slutligt flyttades över från Keva.

Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse och bokslut godkändes

Kyrkostyrelsen godkände Kyrkans pensionsfonds verksamhetsberättelse 2019 och bokslut per 31.12.2019 och beslöt att föreslå för vårens kyrkomöte att det behandlas på det sätt som föreslås i balansboken.

Under 2019 redovisades för en kyrkoskatt på sammanlagt 886 miljoner euro. Skatteintäkterna ökade med 15 miljoner jämfört med 2018 då intäkterna på motsvarande sätt hade minskat med 16 miljoner euro.

Kyrkan fick 114 miljoner euro i statlig finansiering, av det fördelades 105 miljoner euro till församlingarna, 7 miljoner reserverades för upprätthållandet av församlingarnas kulturhistoriska byggnader och föremål och 2 miljoner gick till upprätthållande och utvecklande av medlemsdatasystemet Kirjuri.

Kyrkans centralfonds finansieringstillgångar 2019 var ca 57,5 miljoner euro. Av finansieringstillgångarna var 14,3 miljoner medel från självtäckande fonder.

Under året hade Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 384 församlingar och 269 församlingsekonomier.

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 567 5372

Åstrand leder arbetsgrupp som utreder förhållandet mellan Ålands självstyrelse och kyrkans lagstiftning

Kyrkostyrelsens plenum tillsatte en arbetsgrupp som ska utreda förhållandet mellan den lagstiftning som hör till Ålands självstyrelse och kyrkans lagstiftning, och om det finns behov av ändringar i kyrkolagen och kyrkoordningen i den här frågan. Förhållandet har lyfts fram i flera olika sammanhang under 2019.

Arbetsgruppen leds av biskop Bo-Göran Åstrand. Övriga medlemmar är autonomiutvecklare Marine Holm-Johansson vid Ålands landskapsregering, kontraktsprosten på Åland Benny Andersson, ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, Kyrkostyrelsen, och kyrkomötets generalsekreterare Birgitta Hämäläinen.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, pirjo.pihlaja@evl.fi, tfn 050 553 6203

Mötets protokoll sätts ut på webbplatsen domus.evl.fi.