Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkostyrelsen fortsätter stöda Kyrkans mediestiftelse

Publicerad 28.01.2020

Kyrkostyrelsens plenum beslöt vid sitt möte 28.1.2020 att fortsätta stöda Kyrkans mediestiftelse med 40 000 euro årligen under verksamhetsperioden 2020-2022.

Kyrkans mediestiftelse grundades 2005 av 24 församlingar, kyrkliga samfälligheter och Kyrkostyrelsen. Stiftelsen stöder och främjar produktion av religions- och livsåskådningsprogram och distribution och framförande av programmen i nationella medier.

Kyrkostyrelsen utsåg kanslichef Pekka Huokuna till kyrkostyrelsens representant i mediestiftelsens förvaltningsråd och tf ecklesiastikrådet Petri Määttä till ersättare.

Till egentliga medlemmar i Kyrkans mediestiftelses styrelse utsågs för dem som stod i tur att avgå konstnärlig ledare Kirsi Tykkyläinen, sakkunnig i utvecklingsarbete Eva Wäljas och kommunikationschef Markku Jalava, och till deras ersättare redaktör Elina Vitkala, kommunikations- och imagechef Mikko Hieta och kommunikationschef Paula Heino.

www.kirkonmediasaatio.fi/svenska

Biskop Bo-Göran Åstrand leder delegationen för Kyrkostyrelsens svenska enhet

Biskop Bo-Göran Åstrand utsågs till ordförande för delegationen för Kyrkans central för det svenska arbetet för resten av pågående mandatperiod fram till 31.12.2020.

Till medlemmar i Kyrkans laggranskningskommitté för tiden 28.1.2020–31.12.2022 utsågs lagfarna assessorn, vicehäradshövding Matti Mäkinen, förvaltningsrådet, juris doktor Eija Siitari och justitiesekreterare, vicehäradshövding Camilla Servo.

Komplettering av skatteintäkter till församlingarna

Kyrkostyrelsen beviljade ur Kyrkans centralfonds budget sammanlagt 1 075 266 euro som komplettering av skatteintäkter till församlingar och kyrkliga samfälligheter. Komplettering av skatteintäkter beviljades till församlingar i Åbo ärkestift och Tammerfors, Uleåborgs, S:t Michels, Kuopio och Lappo stift.

Kyrkostyrelsen beviljar församlingar och kyrkliga samfälligheter komplettering av skatteintäkter ur Kyrkans centralfond då deras kalkylerade skatteintäkter per närvarande församlingsmedlem underskrider en utjämningsgräns som bestäms enligt kommunens invånartäthet och antalet medlemmar i församlingen eller den kyrkliga samfälligheten.

Examen som krävs för kyrkliga tjänster

Kyrkostyrelsen gav förskrifter om vilka examina som behövs för följande tjänster: diakon, ungdomsarbetsledare, ledare av missions- och internationellt arbete, chef för familjerådgivnings- och familjecentraler, ledare inom småbarnspedagogiken och kantorer. Plenum hade redan i december 2019 innehållsmässigt godkänt föreskrifterna om examen men de har efter det granskats av kyrkans laggranskningskommitté och godkändes nu slutgiltigt. Föreskrifterna träder i kraft samtidigt som riksdagen godkänner den kyrkolag som kyrkomötet godkände i maj 2018.

Det granskade protokollet från mötet sätts ut i webbtjänsten domus.evl.fi senast 31.1.