Hyppää sisältöön
Kyrkans nyhetsarkiv

Kyrkans medlemmar uppskattar traditioner och kyrkliga förrättningar

Publicerad 27.01.2020

I slutet av 2019 hörde ca 3 792 000 personer till evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Det betyder att 68,6 procent av finländarna hör till kyrkan. I fjol var motsvarande medlemsantal 3 848 000 personer eller 69,7 procent.

De vanligaste orsakerna för att höra till kyrkan hör samman med kyrkliga förrättningar och traditioner. Det framgår av Kyrkans forskningscentrals undersökning Gallup Ecclesiastica 2019 där man frågade om vilka faktorer som påverkar medlemskapet.

Dop, bröllop eller jordfästningar var för 81 procent en åtminstone ganska viktig orsak att höra till kyrkan. Drygt en tredjedel (76 procent) av kyrkans medlemmar sa att en viktig orsak för medlemskap var den kristna traditionen vid kyrkliga helger. I tidigare undersökningar har kyrkans hjälparbete vid sidan av de kristna traditionerna varit den vanligaste orsaken, men nu uppgav bara hälften att stödet till kyrkans hjälparbete var en viktig orsak till deras medlemskap.

Kyrkans roll i samhället viktig

Två av tre kyrkomedlemmar upplevde att kyrkan har en viktig roll i det finländska samhället. Den här motiveringen omfattar till exempel att kyrkan tar del i den samhälleliga debatten och griper in i olägenheter men också det arbete som kyrkan gör för att hjälpa dem som har det sämre ställt. Drygt 40 procent av kyrkans medlemmar ansåg att den kristna tron och att man hör till de kristnas gemenskap är en viktig orsak till medlemskap.

Enligt enkäten är engagemanget i medlemskapet fortsättningsvis relativt stark. Över hälften av medlemmarna (53 procent) har inte alls övervägt utträde ur kyrkan. Det finns ändå stora åldersvariationer här: ungefär en fjärdedel av över 65-åringarna har en stark anknytning till medlemskapet när samma andel bland under 40-åringarna var omkring sju procent. De som överväger utträde ur kyrkan och har en svagare anknytning till medlemskapet utgjorde en fjärdedel av medlemmarna, men bland under 30-åringarna var andel närmare 40 procent.

Över 30-åringar är den åldersgrupp som oftast inträder i kyrkan

Under fjolåret blev drygt 16 200 personer medlemmar i kyrkan och ungefär 56 000 personer utträdde ur kyrkan. Liksom tidigare år utträdde framför allt 20-29-åringar ur kyrkan (32 procent av de utträdda) medan 30-39-åringar var den största åldersgruppen som inträdde (26 procent av de inträdda).

Under 2019 döptes 28 352 barn under 1 år och 43 856 av kyrkans medlemmar avled.

I slutet av 2018 var motsvarande siffror för inträdda 16 700 personer och antalet som utträdde ur kyrkan 58 000 personer. Antalet döpta var 30 892 medan antalet avlidna kyrkomedlemmar var 44 700.

Enligt enkäten Gallup Ecclesiastica är de vanligaste orsakerna till att man inträder i kyrkan när man är över 15 år desamma; kyrkliga förrättningar (42 procent uppger att det avgör), kristna traditioner vid kyrkliga helger (29 procent) och kyrkans roll i samhället (21 procent). Faktorer som har att göra med tron som orsak till inträde i kyrkan blev en viktigare orsak än kyrkans hjälparbete.

Bland de som utträder ur kyrkan är tron fortsättningsvis en viktig vattendelare. Närmare hälften av de som utträtt ur kyrkan upplevde att den avgörande faktorn var att de inte upplever sig som religiösa människor eller tror på Gud. Att kyrkan som institution upplevdes som obetydlig och att man ville undvika kyrkoskatt var avgörande orsak för 40 procent av dem som utträdde ur kyrkan. I någon mån har det att man är av annan åsikt än kyrkans beslut eller ställningstaganden (28 procent) och kyrkans intolerans mot sexuella minoriteter (21 procent) ökat som orsak till utträde.

Mera information:
Forskare Veli-Matti Salminen, Kyrkans forskningscentral, tfn 040 1424 896, veli-matti.salminen@evl.fi
Kyrkans medlemsstatistik med visualiseringar finns på webbtjänsten Kyrkans statistik
Sakkunnig inom statistik Tuomo Halmeenmäki, tfn 040 120 9399, tuomo.halmeenmaki@evl.fi
Den församlingsvisa statistiken får man från respektive församling

Kyrkans forskningscentrals enkät Gallup Ecclesiastica genomfördes av Taloustutkimus i november 2019. I undersökningen deltog 4 310 finländare, av vilka 3 004 var medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan. Av dem hade 366 blivit medlemmar i kyrkan efter att de fyllt 15 år. Av de som besvarade enkäten hade 999 personer utträtt ur kyrkan.

---